Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Informacja dot. zmniejszenia z 0.5% do 0.25% odpisu na fundusz socjalny    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Informacja dot. zmniejszenia z 0.5% do 0.25% odpisu na fundusz socjalny

Z   AKTUALNOSCI PROPONOWANYCH  PRZEZ   MSW/zmniejszenie z 0.5% do 0.25% odpisu/

 

Prewencja rentowa i aktywizacja zawodowa byłych mundurowych

 

Zgodnie z propozycjami resortu prewencję rentową będzie prowadził organ emerytalny wskazany przez ministra spraw wewnętrznych, czyli Zakład Emerytalno-Rentowy MSW. Prewencja rentowa będzie obejmowała rehabilitację leczniczą oraz badania i analizy przyczyn niezdolności do służby funkcjonariuszy.

 

Organ rentowy będzie kierował funkcjonariuszy do ośrodków rehabilitacyjnych, będzie także prowadził zamówienia na usługi rehabilitacyjne po przeprowadzeniu konkursu ofert oraz badania naukowe.

 

Komisja lekarska będzie orzekać o przyznaniu rehabilitacji leczniczej w stosunku do osób, które rokują poprawę stanu zdrowia. Rehabilitacja ma uchronić funkcjonariusza przed niezdolnością do służby. Do otrzymywania świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej uprawnieni będą także funkcjonariusze z orzeczoną czasową niezdolnością do służby, jeżeli ich stan zdrowia rokuje na powrót do służby.

 

Aktywizacja zawodowa koncentrować się będzie na doradztwie i przekwalifikowaniu zawodowym. Środki na aktywizację zawodową będą przeznaczane na dofinansowanie w całości lub w części, studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów zawodowych i językowych pozwalających na zdobycie zawodu adekwatnego do potrzeb na rynku pracy i dotychczasowych kwalifikacji funkcjonariusza. Z aktywizacji zawodowej będą mogli skorzystać funkcjonariusze: policji, Straży Granicznej, PSP i BOR, wobec których komisja lekarska orzekła o niezdolności do dalszej służby oraz funkcjonariusze tych służb odchodzący z formacji z przyczyn od nich niezależnych, którzy jednocześnie nie nabyli prawa do emerytury.

 

Proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozwiązania w zakresie zakładają, że kwota odpowiadająca 0,25% planowanego rocznego budżetu na wypłaty emerytur i rent, będzie przeznaczana na aktywizację zawodową oraz prewencję rentową dla funkcjonariuszy służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

 

Projekt ustawy przewiduje, że proponowane zmiany wejdą w życie od lipca br. Natomiast rozwiązania dotyczące prewencji rentowej oraz aktywizacji zawodowej funkcjonariuszy - zaczną obowiązywać od nowego roku, czyli od 1 stycznia 2014 r.

 

Proponowane rozwiązania zostały ujęte w projekcie ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt dostępny jest na stronie internetowej BIP MSW

https://bip.msw.gov.pl/portal/bip/435/22065/

Projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Załączniki do strony
Tekst projektu ustawy
548.83 KB
Data publikacji : 19.03.2013 14:32
Pismo kierujące do konsultacji społecznych
33 KB
Data publikacji : 19.03.2013 15:08
Pismo kierujące do uzgodnień międzyresortowych
44.25 KB
Data publikacji : 19.03.2013 15:08
Pismo - opinia OSR
23.32 KB
Data publikacji : 19.03.2013 15:19

 

Projekt i wykonanie: InforpolNET