Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Dokumenty    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Dokumenty

W tym miejscu będziemy publikować ważne dokumenty do przeczytania lub ściągnięcia

Pismo Komendy Głównej Policji w sprawie udzielania asysty honorowej podczas pogrzebów

Pismo z Gabinetu Komendanta Głównego Policji w sprawie udzielania asysty honorowej podczas pogrzebów

więcej
Statut

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 16.10.2019 zatwierdzony został Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

tekst jednolity uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 20 września 2019 r

 

więcej
Pliki do pobrania

Do korzystania z formularzy wymagany jest program Adobe Reader, który można pobrać ze strony firmy Adobe.

więcej
Rozporządzenie MSWiA w sprawie funduszu socjalnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządui Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

więcej
Ustawa o Policji

Ustawa o Policjii

więcej
Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym

                                         OBWIESZCZENIE
               MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                                    z dnia  11  marca 2013
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

więcej
Rozporządzenie MSWiA w sprawie trybu postępowania w zakresie zaopatrzenia emerytalnego

Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 października 2004 r w sprawie trybu postępowania i właściwosci organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy.

więcej
Zmiana Rozporządzenia MSWiA w sprawie trybu postępowania w zakresie zaopatrzenia emerytalnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
                                       z dnia 8 października 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

więcej
Rozporządzenie MSW w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 stycznia 1996 r w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjinariuszy Dz.U.8 poz.41

więcej
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków podwyższania emerytur funkcjoinariuszy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy....Dz.U. 86 poz.734

więcej
Uchwała Z.G.SEiRP 24/2012 w sprawie sprawozdawczości i składek członkowskich.

Uchwała Z.G.SEiRP 24/2012 w sprawie sprawozdawczości i składek członkowskich.

więcej
Wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury
Za akceptacją Prezesa Henryka Borowińskiego oraz Janusza Borowińskiego
proszę o zawieszenie na stronie internetowej wzoru "Wniosku za urlop
wychowawczy" autorstwa niezawodnego Wacka Beneckiego. Chodzi o nasze
Koleżanki, którym ZER obniżył emerytury za prace w tzw. organach
bezpieczeństwa, za okres kiedy przebywały także na urlopach wychowawczych.
Niezależnie od tego wzór przesyłam do wszystkich Prezesów ZW i ZO.
Pozdrawiam - Jerzy Krawczyk
więcej
ORDYNACJA WYBORCZA do władz i organów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

  ORDYNACJA WYBORCZA do władz i organów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z dn. 10.12.2013 r.

  1. Ordynacja wyborcza określa zasady i warunki ważności wyborów w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych, które odbywają się:

- w kołach – podczas walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków koła,

- w województwach ( okręgach) – na Wojewódzkich ( Okręgowych) Zjazdach Delegatów,

- na szczeblu ogólnokrajowym – na Krajowym Zjeździe Delegatów.

 

więcej
Regulamin działania Komisji d/s Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) Zarządu Głównego SE i RP

Zarząd Główny SE i RP na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku na podstawie § 29 pkt. 7 Statutu Stowarzyszenia, uchwala Regulamin działania Komisji OPP ZG stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

więcej
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.........

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.........

więcej
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2015 r.

Skład 7 sędziów

Data orzeczenia: 14 października 2015 r.

Czy służba funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej pełniona w latach 1984-1990 w Zarządzie Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wydziałach Łączności Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych była służbą w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 ze zm.)​?

więcej
Jednolity tekst Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
Jednolity tekst ustawy o wolontariacie i OPP. Ostatnie zmiany będą
obowiązywać od 9 listopada 2015 roku.
więcej
Wyrok WSA w Warszawie uchylający zaskarżoną decyzję Komendanta Głównego Policji


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2015 r. sprawy ze skargi K. L. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Komendanta Głównego Policji na rzecz skarżącego K.L. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania 

więcej
WZORY ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

Na stronie FSSM RP opublikowano rekomendowane przez Federację wzory odwołań od decyzji ZER

https://www.fssm.pl/wzory-odwolan-od-decyzji-zer

oraz: 

Wzory odwołań do  właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, rekomendowane przez FSSM RP

https://www.fssm.pl/wzory-pism1

więcej
ZESTAW Z SĄDU DLA ODWOŁUJĄCYCH SIĘ OD DECYZJI ZER

 ZESTAW Z SĄDU DLA ODWOŁUJĄCYCH SIĘ OD DECYZJI ZER

więcej
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO dokumenty ważne od 27 10 2017
Aktualne unormowania dot. praktycznego
funkcjonowania SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego.
więcej
Wniosek FSSM RP do TK o udzielenie informacji publicznej

PYTAMY TK - KIEDY ZAJMIE SIĘ USTAWĄ REPRESYJNĄ?

więcej
Interpelacje w sprawie skutków Ustawy (dezubekizacyjnej)

 interpelacje 22709 (w sprawie pozbawienia prawa do sądu odwołujących się emerytów mundurowych)  i 22710(w sprawie wykorzystania środków finansowych z tzw. ustawy dezubekizacyjnej) zostały już zamieszczona na stronie Sejmu.

więcej
Pismo Prezesa ZG SEiRP kierowane do Dyrektora ZER MSWiA z 18.07.2018 w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publiczne

-    Pismo Prezesa ZG SEiRP   kierowane do Dyrektora ZER MSWiA z 18.07.2018 w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publiczne

-  - odpowiedź ZER z 27 lipca 2018 rok

więcej
Odrzucenie przez WSA w Warszawie skargi na decyzję MSWiA - II SA/Wa 2157/17

Odrzucenie przez WSA w Warszawie skargi na decyzję MSWiA - II SA/Wa 2157/17

więcej
PRZEŁOMOWY WYROK DOT. USTAWY REPRESYJNEJ

- Arkadiusz Ciach nie podlega tzw. ustawie dezubekizacyjnej – tak orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie 1 października 2018 r. Sąd po analizie dokumentacji uznał, iż pan Arkadiusz, który jest emerytowanym policjantem, ani minuty nie pełnił służby na rzecz totalitarnego państwa. Były funkcjonariusz policji obecnie domaga się wyrównania emerytury wraz z odsetkami.

więcej
WYSTAPIENIE SEiRP do ZER MSWiA dot.wydanie wszystkim emerytom i rencistom /wszystkim świadczeniobiorcom/ postanowień o umorzeniu postępowań wszczętych wnioskami ZER MSWiA do Instytutu Pamięci Narodowej

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych w dniu dzisiejszym złożył  wniosek do Dyrektora 
Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji o wydanie wszystkim emerytom i rencistom /wszystkim 
świadczeniobiorcom/ postanowień o umorzeniu postępowań wszczętych 
wnioskami ZER MSWiA do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przypadkach, w których kwerenda 
IPN nie dała podstaw do stwierdzenia, że wskazany emeryt lub rencista 
pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa. Wniosek stanowi wykonanie 
Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
Nr 49/VII/ZG/2018 podjętej w Płońsku w dniu 25 października 2018 roku.
W załączeniu treść informacji która zostanie umieszczona na stronie oraz 
kserokopia złożonego pisma.

więcej
Wyrok TK : zasady obliczania ekwiwalentu za urlop policjanta niezgodne z konstytucją

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r sygn.akt K 7/15 ogłoszony w Dz.U.z 6 listopada 2018 r poz.2102 stwierdza niezgodność z Konstytucją zasad ustalania wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

więcej
Interpelacja nr 27813 do Ministra SWiA w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno - rentowych i odpowiedź.

Interpelacja nr 27813

do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych osobom uznanym

za służące na rzecz totalitarnego państwa

Zgłaszający: Marek Wójcik

Data wpływu: 20-11-2018

 

Odpowiedź na interpelację nr 27813

w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych osobom uznanym za

służące na rzecz totalitarnego państwa

 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i

Administracji Jarosław Zieliński

Warszawa, 20-12-2018

 

więcej
INFORMACJA PRAWNA dot. wyznaczania przez Sąd Apelacyjny w Warszawie innych sądów okręgowych do rozpoznania spraw przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytury/renty policyjnej

Od pewnego czasu pojawiają się pytania a także trwa ożywiona dyskusja w mediach społecznościowych dotycząca wyznaczania przez Sąd Apelacyjny w Warszawie innych sądów okręgowych w Kraju do rozpoznania spraw z odwołań od decyzji dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej.  W związku z tym Komisja Prawna FSSM  uznała za wskazane wyjaśnienie  kwestii prawnych związanych z tą problematyką. 

więcej
Odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej dot odliczania od dochodu wydatków związanych z używaniem samochodu dla celów rehabilitacji

"Proszę o wyjaśnienie w jakich okolicznościach posiadacz III grupy niepełnosprawności przyznanej przez zespół orzekający MSW może odliczyć od dochodu wydatek w kwocie 2280 zł za używanie samochodu osobowego ( będącego jego własnością lub własnością ) do celów związanych z rehabilitacją. W obowiązujących przepisach ( Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych...) nie ma zapisów ograniczających w tym zakresie."

 

Pytanie skierowane, drogą internetową do Krajowej Informacji Skarbowej i uzyskana na powyższe pytanie odpowiedź.

 

więcej
SO W LUBLINIE PRZYWRÓCIŁ RENTĘ WOJCIECHOWI RACZUKOWI!

 kol. Wojciech Raczuk wcześniej bezskutecznie starał się o wyłączenie go spod działania ustawy represyjnej i zmianę Decyzji obniżającej mu rentę inwalidzką, wnioskując w tej sprawie do Dyrektora ZER, IPNu i Ministra SWiA. Wszystkie te instytucje pozostawały "głuche" na jego argumenty. Odrzucony został również wniosek o przyznanie Wojciechowi Raczukowi renty specjalnej, skierowany do Premiera Mateusza Morawieckiego przez Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – Antoniego Dudę, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP - Adama Rapackiego i  Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów - Rafała Jankowskiego.

W dniu dzisiejszym, Sąd Okręgowy w Lublinie uchylił Decyzję Dyrektora ZER MSWiA, wydaną na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. obniżającą świadczenie rentowe Wojciechowi Raczukowi. 

więcej
Kolejne pytanie SO w Warszawie do TK

Po upływie niemal półtora roku od wydania postanowienia z dnia 24 stycznia 2018 r. Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych Sekcja ds. odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę (…), o zwróceniu się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, czy wskazane przepisy ustawy zaopatrzeniowej są zgodne z Konstytucją RP i po wydaniu wielu tysięcy postanowień SO w Warszawie o zawieszeniu z tego powodu postępowań w sprawie odwołań od decyzji zmniejszających świadczenie  /w tym trudno określić jak wielu bez jakiejkolwiek podstawy prawnej/, ten sam Sąd wydaje w dniu 27 maja 2019 roku nowe postanowienie.

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET