Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     WOJEWÓDZKI ZJAZD SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZY DELEGATÓW ZW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

WOJEWÓDZKI ZJAZD SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZY DELEGATÓW ZW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI

WOJEWÓDZKI ZJAZD SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZY DELEGATÓW

ZW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI

 

W dniu 27 maja 2014 roku w Hotelu " Maryla " w Sopocie odbył się Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni. Prezes Zarządu Wojewódzkiego - Jan Pietruszewski otwierając zjazd powitał zaproszonych gości: nadinsp. Wojciecha Sobczaka - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, inspektor Beatę Perzyńską - Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie, Zdzisława Czarneckiego – Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Lecha Kazaneckiego - członka Prezydium ZG SEiRP w Warszawie, Piotra Strojnego - Wiceprzewodniczącego ZW NSZZP woj. pomorskiego, Krzysztofa Dietz - Prezesa ZW Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gdańsku oraz delegatów i członków prezydium poprzedniej kadencji.

Na przewodniczącego Zjazdu wybrano Hieronima Brzozowca, a na sekretarzy Zjazdu – Teresę Radomską i Liliannę Fiedler. Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad, wybrano Komisję Mandatowo - Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków. Następnie uchwalono Regulamin Obrad i tryb głosowania.

Zgodnie z porządkiem obrad prezes Jan Pietruszewski przedstawił sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego z działalności za okres 2010 - 2013 r., zaś skarbnik ZW Joanna Jarczak złożyła sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

Miłym akcentem było wręczenie przez Lecha Kozaneckiego- Członka Prezydium ZG SEiRP w Warszawie Odznak " Za Zasługi dla SEiRP " z Dyplomem: nadinspektorowi Wojciechowi Sobczakowi - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku i insp. Beacie Perzyńskiej Komendantowi Miejskiemu policji w Sopocie. Natomiast „ Medalami XX Lat Stowarzyszenia Za zasługi dla SEiRP” zostali wyróżnieni długoletni członkowie ZW: Ryszard Marszałek i Michał Stryczyński.

W dyskusji zabrało głos łącznie 9-ciu delegatów a dotyczyły one wyłącznie problemów nurtujących emerytów i rencistów.

Nadinsp. Wojciech Sobczak serdecznie podziękował za zaproszenie i wyróżnienie go Odznaką. W nawiązaniu do dyskusji delegatów powiedział, iż robi wszystko, aby współpraca policji ze Stowarzyszeniem układała się poprawnie, z pożytkiem dla policji i środowiska emerytów i rencistów policyjnych. Nadmienił, że mimo zdjęcia munduru, emeryt nie przestaje być policjantem, jest nim również w stanie spoczynku. Ubolewa, iż w Sejmie służby mundurowe mają słaby lobbing. Dlatego też potrzebna jest w większym stopniu aktywność naszego środowiska.

Lech Kazanecki - Członek ZG SEiRP podziękował za zaproszenie i również ustosunkował się do wypowiedzi delegatów, a m.in. awansowania w stopniach. Ma nadzieję, iż Zjazd Krajowy podejmie w tym kierunku działania, – lecz potrzebna jest zmiana Ustawy o Policji. Pozytywnie ocenił działalność ZW SEiRP w Gdańsku.

Prezes ZW Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gdańsku -Krzysztof Dietz bardzo wysoko ocenił współpracę z ZW SEiRP w Gdańsku. W wyrazie uznania przekazał Prezesowi Janowi Pietruszewskiemu okolicznościowy Medal XX-lecia powstania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. pomorskiego Piotr Strojny, wręczając Prezesowi Janowi Pietruszewskiemu pisemne podziękowanie, również podziękował za współpracę z naszym stowarzyszeniem oraz liczny udział emerytów w proteście zorganizowanym w listopadzie 2013r przez ZW NSZZ Policjantów i trzy centrale związkowe w Gdańsku .

Zdzisław Czarnecki - Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, zrzeszającej 14 organizacji służb mundurowych. Podziękował za zaproszenie go na Zjazd i równocześnie przekazał pozdrowienia od gen. Kłosowskiego, który jest bardzo związany z ziemią Pomorską. Odniósł się do wypowiedzi przedmówców, z którymi zupełnie się zgadza. Stwierdził, iż nie powinno być w naszych szeregach podziału na byłych, i tych, którzy są. Odniósł się również do działań Federacji służb mundurowych, gdzie na ostatnim Kongresie w br. powołano go na Prezydenta Federacji Służb Mundurowych i opracowano program, który między innymi obejmuje tematy :

1. Problem ochrony godności żołnierza i funkcjonariusza,

2. Rewaloryzacja płacowa (obecnie jest to tzw. stary portfel),

3. Awanse w stopniach bez zmian składników finansowych,

4. Ochrona funduszu socjalnego,

5. Integracja naszego środowiska.

Na zakończenie złożył delegatom życzenia owocnych obrad i wyboru nowych władz..

Zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, uchwalono przyjęcie sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego i sprawozdania finansowego oraz udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

W drugiej część obrad delegaci dokonali wyboru prezesa Zarządu Wojewódzkiego, Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Krajowy. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku jednogłośnie został ponownie wybrany Jan Pietruszewski. Piszący został ponownie członkiem Prezydium i rzecznikiem prasowym ZW.

Uchwalono „Kierunki działania ZW na nową kadencję, a następnie biorąc pod uwagę zasługi dla środowiska emerytów i rencistów policyjnych województwa pomorskiego podjęto uchwałę o uhonorowaniu wnioskowanych członków ZW i członków Kół: Odznaką „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”, Odznaką „Za Zasługi dla SEiRP”z Dyplomem, Dyplomami Uznania oraz nadaniu tytułów honorowych dwom ustępującym członkom zarządu.

Zdjęcia i tekst:

Henryk Kaźmierski -rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET