Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     29-30.06.2020, Płońsk. Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

29-30.06.2020, Płońsk. Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP

W dniach 29 - 30.06.2020 r w Płońsku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP podczas którego podjeto uchwałę o zmianie wzorów: wniosku o nadanie wyróżnień; legitymacji za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP oraz Dyplomów.

linki do dokumentów:

- Uchwała Nr. 9/VIII/ZG/2020 o zmianie wzorów;

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Uchwa%C5%82a%20z%2030.06.2020%20r.pdf

- Wniosek o nadanie wyróżnienia cz.1

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Wniosek%20o%20nadanie%20wyr%C3%B3%C5%BCnienia%20a.pdf

- Wniosek o nadanie wyróżnienia cz.2

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Wniosek%20o%20nadanie%20wyr%C3%B3%C5%BCnienia%20b.pdf

- legitymacja

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/legitymacja.pdf

Dyplom Uznania

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Dyplom%20uznania%20wz%C3%B3r.pdf

Dyplom  do Odznaki za Zasługi 

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Dyplom%20za%20zas%C5%82ugi%20wz%C3%B3r.pdf

 

29-30.06.2020, Płońsk. Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP

 

W dniach 29-30 czerwca 2020 roku, w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Oddział Poświętne w Płońsku odbyły się posiedzenia Prezydium oraz Zarządu Głównego SEiRP. Prowadzącym obrady był Prezes Antoni Duda, a protokolantem Sekretarz Piotr Styczyński. Otwarcia obrad dokonał Prezes Antoni. Duda, który poinformował o trybie zwołania posiedzenia i jego celach. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze Komisji Uchwał i Wniosków Piotr Styczyński omówił protokół z posiedzenia ZG SEiRP z dnia 19 września 2019 roku w Płońsku.

W dalszej kolejności Katarzyna Chodorowska – Główna Księgowa SEiRP przedstawiła informację finansową za rok 2019, roczne sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu oraz preliminarz budżetowy na 2020 rok. Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok, w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 rok, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 rok, jako Organizacji Pożytku Publicznego oraz w sprawie przyjęcia budżetu na 2020 rok. Podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych w Zarządach i Kołach SEiRP, w tym dla:

  • ZOW SEiRP w Olsztynie – na dofinansowanie Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego,
  • ZOW SEiRP w Bydgoszczy – na dofinansowanie sztandarów dla Komend Policji w Radziejowie i Sępolnie Krajeńskim,
  • Kół w SEiRP w Tarnobrzegu i Stalowej Woli na obchody XXX-lecia SEiRP,
  • Koła SEiRP w Wadowicach – na cykliczne zawody wędkarskie oraz obchody „Dnia Seniora”.

Podjęto uchwałę o odstąpieniu od organizacji obchodów XXX-lecia SEiRP zaplanowanych na 2-3 października 2020 roku w Szczecinie – ze względu na pandemię Covid-19.

Mając na uwadze wniosek Zdzisława Kąpy – członka Koła SEiRP w Jeleniej Górze podjęto uchwałę w sprawie udziału SEiRP w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie dot. Zdzisława Kąpy.

Uchwalono zmiany wzorów: wniosku o nadanie wyróżnienia, legitymacji za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP, Dyplomu do Odznaki za Zasługi dla SEiRP i Dyplomu Uznania.

W związku z wyczerpaniem możliwości modyfikacji strony internetowej SEiRP i koniecznością dostosowania jej do aktualnych standardów podjęto uchwałę o jej rewitalizacji.

Kolejnymi uchwałami przyznano wyróżnienia:

  • Odznakę za wybitne osiągnięcia dla SEiRP – otrzymało ją 190 osób,
  • Odznakę za zasługi dla SEiRP z Dyplomem – otrzymało ją 258 osób,
  • Dyplom Uznania – otrzymało go 73 osoby.

Nadano tytuły:

  • Honorowego Prezesa Zarządu Koła SEiRP w Dębicy – Zdzisławowi Bulanowskiemu,
  • Honorowego Sekretarza Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SEiRP w Rzeszowie – Barbarze Ferszt.

W związku z wyeksploatowaniem sprzętu techniki biurowej podjęto decyzję o zakupie nowego sprzętu na potrzeby biura Zarządu Głównego SEiRP.

Idąc z duchem czasu podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Prezesa ZG SEiRP, w sytuacjach nie cierpiących zwłoki i w sytuacji ograniczeń związanych z pandemią wirusa SARS CoV-2 do zwoływania posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP w trybie elektronicznym.

Ważną podjętą uchwałą było podjęcie działań zmierzających do ustalenia prawidłowości postępowania Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w zakresie naliczania świadczeń dla emerytów i rencistów objętych nowelizacją „ustawy zaopatrzeniowej” z dnia 16 grudnia 2016 roku, ze szczególnym uwzględnieniem waloryzacji rent i emerytur.

Postanowiono przedłużyć czas zbiórki elektronicznej na rzecz Józefy Rutkowskiej do 31 grudnia 2020 roku, a w sprawie zagospodarowania środków zebranych w ramach tej zbiórki powołano Zespół w składzie: Paweł Masłowski, Marianna Biernacka i Kazimierz Tarasek.

Zobowiązano Prezydium ZG SEiRP do podjęcia negocjacji z ubezpieczycielami w celu uzgodnienia korzystniejszych warunków ubezpieczenia dla członków SEiRP i ich rodzin.

Bardzo ważną uchwałą, podjętą bez głosu sprzeciwu, była uchwała w sprawie zawieszenia członkostwa SEiRP w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Na czas zawieszenia członkostwa Zarząd Główny SEiRP upoważnił Prezesa Antoniego Dudę do reprezentowania interesów SEiRP wobec władz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Po wyczerpaniu tematyki, podsumowania  i zamknięcia obrad dokonał Prezes Antoni Duda.

Piotr Styczyński – Sekretarz ZG SEiRP

Link do albumu zdjęć z posiedzenia ZG w Płońsku: https://photos.app.goo.gl/1VExbuEbwUfbHZ3P6. 

Serwis fotograficzny: Jerzy K. Kowalewicz (OBI 122)

źródło:

https://www.seirp.pl/29-30_06_2020_-posiedzenie-zarzadu-glownego-seirp

 

Projekt i wykonanie: InforpolNET