Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDAŃSKU    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDAŃSKU

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

W GDAŃSKU

 

W dniu 7 września 2021 r. o godz. 10.00 w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie po ponad

rocznej przerwie związanej z pandemią Covid 19, odbyło się posiedzenie sprawozdawcze Zarządu

Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni, obejmujące rok 2019 oraz rok 2020.

Prezes ZOW Jan Pietruszewski otwierając zebranie przywitał zaproszonych gości w osobach: insp.

Marka Stanulewicza - Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie wraz z I Zastępcą KMP Sopot - mł.

insp. Michała Biedrawę oraz przybyłych członków ZOW oraz Komisji Rewizyjnej w Gdańsku.

Po wyborze przewodniczącego i sekretarza przedstawiono i zatwierdzono porządek zebrania.

Następnie przedstawiono i omówiono sprawozdania z działalności i finansowy ZOW za rok 2019

oraz plan działania ZOW i preliminarze budżetowy na rok 2020, następnie sprawozdania za rok 2020

i plan działania z preliminarzem budżetowy na rok 2021. Sprawozdania z działalności Zarządu oraz

plany działania na następny rok przedstawił Prezes Jan Pietruszewski, z kolei sprawozdania

finansowe z preliminarzami budżetowymi kol. Joanna Jarczak – Skarbnik Zarządu Oddziału

Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni. Kol. Józef Landowski - Wiceprzewodniczący

Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił Sprawozdania WKR ZOW w Gdańsku z kontroli

działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego za lata 2019 i 2020 wraz z ustaleniami i wnioskami.

Sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego wykazały iż, okres pandemii

spowodował spadek organizacji spotkań integracyjnych środowiska emerytów i rencistów

mundurowych, w tym czasie jednak podejmowano również działania polegające na ochronie i

udzielaniu pomocy grupom emerytów i rencistów najbardziej narażonych na możliwość zakażenia

wirusem "Covid-19". Pomimo zaistniałych niedogodności podejmowano działania wynikające z

planów oraz bieżących czynności ZOW oraz w oparciu o elektroniczne środki prowadzono działania

informacyjne.

Następnie Prezes ZOW J. Pietruszewski przedstawił informację z Posiedzenia Zarządu Głównego

SEiRP, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2021 r. w Płońsku, omawiając podjęte w trakcie spotkania

uchwały.

W części wystąpienia gości, insp. Marek Stanulewicz Komendant Miejski Policji w Gdańsku

podziękował za zaproszenie, pozytywnie ocenił współpracę ZOW SEiRP w Gdańsku z KMP Sopot

oraz zadeklarował własną pomoc i wsparcie.

Część dyskusyjna poświecona została aktualnym problemom występującym w poszczególnych

kołach, funduszu socjalnego oraz omówieniu nowego Statutu i prowadzonych zmian. Przedstawiono

również sytuacje emerytów i rencistów których objęła wprowadzona ustawa z dn. 16.12.2016 roku

(obniżenie świadczeń emerytalnych), w szczególności aktualny stan spraw w Sądzie Okręgowym i

Apelacyjnym w Gdańsku oraz w kraju.

Następnym punktem zebrania było wyróżnienie kol. Józefa Landowskiego –

Wiceprzewodniczącego WKR ZOW w Gdańsku, Wiceprezesa Koła SEiRP w Kościerzynie

odznaką „ Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP” nadaną przez ZG SEiRP. Wręczenia dokonali,

Prezes ZOW - J. Pietruszewski oraz insp. M. Stanulewicz.

Na zakończenie przeprowadzono wybór uzupełniający do Prezydium ZOW SEiRP w Gdańsku. Po

głosowaniach wybrany został kol. Bolesław Kwiatkowski z Koła SEiRP w Gdańsku.

Na zakończenie spotkania Prezes ZOW Jan Pietruszewski podziękował przybyłym gościom i

członkom Zarządu oraz członkom Komisji Rewizyjnej za przyjazd i obecność w spotkaniu.

 

Tekst: Jarosław Fikus - rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

zdjęcia: zdjęcia: Józef. Landowski, Zbigniew Michalak

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET