Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     IX Krajowe Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

IX Krajowe Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

W dniu 18 maja 2023 roku, w Hotelu Jan Sander w Rąbieniu/k. Łodzi, zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych nr 1/VIII/ZG/2023 z 30 marca 2023 roku o zwołaniu w dniu 18 maja 2023 roku Krajowego Zebrania Delegatów, odbyło się IX Krajowe Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Udział w nim wzięło 61 Delegatów na 68 wybranych. Zebranych Delegatów oraz zaproszonych Gości powitał Prezes Antoni Duda.[.......]

 Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych  VIII Kadencji w latach 2018-2022 przedstawił Prezes Antoni Duda. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Wiceprzewodniczący Józef Piasecki, a następnie złożył Wniosek Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej o przyjęcie Sprawozdania ZG i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia. W dyskusji nad Sprawozdaniami głos zabierali, m.in.: Zdzisław Czarnecki, Jan Fabiański, Ewa Macek, Leszek Orkisz, Mieczysław Skowron, Zbigniew Sośnicki.

Po tej dyskusji wystąpił zaproszony Gość, podinsp.. Krzysztof Balcer – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, który podziękował Prezesowi Antoniemu Dudzie za całokształt współpracy w minionym okresie oraz wręczył mu stylizowane godło NSZZ Policjantów. W następnej kolejności przystąpiono do wyborów Prezesa Zarządu Głównego SEiRP. Przewodniczący Komisji Wyborczej – Sławomir Machaliński zgłosił kandydaturę Antoniego Duda na Prezesa ZG SEiRP. Była to jedyna kandydatura, jaka wpłynęła do Komisji Wyborczej. W głosowaniach ustalono, że wybór Prezesa odbędzie się w trybie głosowania jawnego (58 Delegatów było Za, 3 wstrzymało się od głosu). W głosowaniu, wybór na Prezesa ZG SEiRP Antoniego Duda poparło 57 Delegatów, 4 wstrzymało się od głosu, a Uchwałę o wyborze Prezesa poparło 60 Delegatów, przy 1 wstrzymującym.

W dalszej kolejności  Prezes Antoni Duda zgłosił kandydatów do Prezydium ZG SEiRP, byli to: Ireneusz Koczan, Mieczysław Skowron, Jerzy Skrycki, Piotr Styczyński, Jan Zachciał i Ryszard Żak. Ponadto, spośród Delegatów zgłoszeni zostali: Józef Piasecki i Wojciech Trzeciecki. Dotychczasowy Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Ireneusz Koczan przedstawił kandydatury do GKR, byli to: Marek Dubiak, Marek Janowski, Sławomir Kruszewski, Piotr Ochota i Roman Paluszkiewicz. Wcześniej, w głosowaniu ustalono, że  skład Głównej Komisji Rewizyjnej liczył będzie 5 osób. Po głosowaniu tajnym kandydatur do Prezydium ZG SEiRP, w czasie liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną, przeprowadzono wybory jawne nad przedstawionymi  kandydatami do Głównej Komisji Rewizyjnej, przedstawiony skład został przyjęty przez Zebranie.

W kolejnym punkcie Zebrania Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania na kandydatów do Prezydium ZG SEiRP. Głosowało 60 Delegatów. Oto wyniki: Piotr Styczyński – 55 głosów, Ireneusz Koczan – 50 głosów, Jerzy Skrycki – 49 głosów, Mieczysław Skowron – 43 głosy, Jan Zachciał – 40 głosów, Ryszard Żak – 34 głosy, Józef Piasecki – 31 głosów i Wojciech Trzeciecki – 21 głosów. Członkami Prezydium ZG SEiRP zostali: Ireneusz Koczan, Mieczysław Skowron, Jerzy Skrycki, Piotr Styczyński, Jan Zachciał i Ryszard Żak.

Prezes Antoni Duda poinformował, że Prezydium ZG ukonstytuuje się na pierwszym swoim posiedzeniu w pierwszej dekadzie czerwca 2023 roku. Przyjęto jednogłośnie: Uchwałę o wyborze członków Prezydium ZG oraz Uchwałę o powołaniu Zarządu Głównego SEiRP. Jerzy Kowalewicz przedstawił Uchwałę programową, która przyjęta została jednogłośnie.

Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Piotr Ochota – Przewodniczący, Roman Paluszkiewicz – Wiceprzewodniczący, Marek Dubiak – Sekretarz oraz członkowie: Marek Janowski i Sławomir Kruszewski.[......]

 

Piotr Styczyński – Sekretarz

źródło:

https://seirp.pl/wydarzenia/ix-krajowe-zebranie-delegatow/

link do publikacji:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/IX%20Krajowe%20Zebranie%20Delegat%C3%B3w%20-%20Zarz%C4%85d%20G%C5%82%C3%B3wny%20Stowarzyszenia%20Emeryt%C3%B3w%20i%20Rencist%C3%B3w%20Policyjnych.pdf

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET