Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Infoteka nr 35. Przegląd mediów – 22. 06. 2020 r. cz.2 (wyroki sądowe)    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Infoteka nr 35. Przegląd mediów – 22. 06. 2020 r. cz.2 (wyroki sądowe)

Infoteka nr 35. Przegląd mediów – 22. 06. 2020 r. cz.2 (wyroki sądowe)

 

18. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi - VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń

Społecznych – z 12 marca 2020 roku sygn. akt VIII U 4713/19

https://www.saos.org.pl/judgments/410963

Sygn. akt VIII U 4713/19

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym

składzie:

Przewodniczący: sędzia S.O. Magdalena Lisowska

Protokolant: st. sekretarz sądowy Marta Chwieśko

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2020 roku w Ł. sprawy z odwołania A. Z.

od dwóch decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracji w W. z dnia 5 czerwca 2017 roku numer ZER-

SW1- (...) oraz numer ZER-SW1- (...) o wysokość emerytury policyjnej i o wysokość

policyjnej renty inwalidzkiej

  1. zmienia zaskarżone decyzje i zobowiązuje Dyrektora Zakładu Emerytalno-

  2. Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do

  3. przeliczenia policyjnej emerytury oraz policyjnej renty inwalidzkiej A. Z. z

  4. pominięciem art. 15c ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o

  5. zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,…/…/

https://www.saos.org.pl/judgments/410962

Sygn. akt VIII U 4713/19

UZASADNIENIE

/…/Podsumowując, zdaniem Sądu, obywatelstwo Unii, którego rdzeniem są prawa

podstawowe, nie może oznaczać, iż obywatele Unii podlegają różnej ochronie w zakresie

praw podstawowych, a prawa te nie mają charakteru powszechnego. Sytuacja, w której

ustawodawca krajowy, pod szyldem wymierzenia sprawiedliwości dziejowej, nadaje

określonej ideologii charakter normatywny, zawieszając zasady podstawowe UE wobec

grupy obywateli, podważa istotę demokracji, której fundamentem jest równouprawnienie

wartości i ich relatywizacja.

Zdaniem Sądu, sąd krajowy ma obowiązek stosowania praw podstawowych UE z

pierwszeństwem ich stosowania przed prawem krajowym. Niezależna i skuteczna

kontrola sądowa, w tym kontrola poszanowania praw podstawowych, jest nadrzędnym

obowiązkiem sądu krajowego.

Z powyżej przytoczonych względów, Sąd nie znalazł podstaw do zwieszenia

postępowania w oparciu o art. 177 § 1 pkt 3 1 Kpc, czego domagał się organ rentowy.

Jeszcze raz należy podkreślić, że orzeczenie krajowego TK nie wpłynęłoby na

postrzeganie sprawy przez pryzmat prawa wspólnotowego.

Mając powyższe na uwadze Sąd zmienił zaskarżoną decyzję i nakazał pominięcie art.

15c ust. 1,2 i 3 oraz art. 22a ustawy z 2016 roku co, oznacza konieczność przeliczenia

zarówno emerytury policyjnej, jak i policyjnej renty inwalidzkiej wnioskodawczyni

według zasad uprzednio obowiązujących od dat wskazanych w zaskarżonych decyzjach,

tj. od 1 października 2017 r.

Należy wskazać, że wskutek niedopatrzenia przy sporządzaniu treści wyroku, w punkcie

1 sentencji nie wymieniono art. 22a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Nie mniej Sąd w niniejszym uzasadnieniu podkreśla, że zmienił zaskarżone decyzje i

zobowiązał organ rentowy do przeliczenia policyjnej emerytury oraz policyjnej renty

inwalidzkiej A. Z. z pominięciem art. 15c ust. 1,2 i3 oraz z pominięciem art. 22a

przytoczonej ustawy. /…/

 

19. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi - VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – z 12 marca 2020 roku sygn. akt VIII U 3934/19

https://www.saos.org.pl/judgments/410945

Sygn. akt VIII U 3934/19

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2020

roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w

następującym składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek

Protokolant sekretarz sądowy Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2020 roku w Ł. sprawy z odwołania : J. K.

przeciwko: Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracji w W. na skutek odwołania od decyzji Dyrektora

Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w W. z dnia 26 czerwca 2017 roku numer ZER-SW1- (...) o wysokość emerytury

policyjnej

zmienia zaskarżoną decyzję i zobowiązuje Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. do przeliczenia emerytury

policyjnej J. K. z pominięciem art. 15c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu

emerytalnym funkcjonariuszy Policji,… /…/

 

https://www.saos.org.pl/judgments/410944

Sygn. akt VIII U 3934/19

UZASADNIENIE

/…/

W ramach takiej strategii orzekania, Sąd pomija w niniejszej sprawie przepis art. 15c ust.

1,2 i 3 Ustawy z 2016, jako naruszający prawa podstawowe UE, a także

przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności art. 32.

W sprawie nie ujawniono żadnych dowodów, aby odwołujący uczestniczył w

bezprawnych działaniach policji politycznej. Zatem Sąd orzekający nie ma

normatywnych podstaw do przyjęcia odpowiedzialności odwołującego za przeszłość

neutralną prawnie poza formułą odpowiedzialności zbiorowej narzuconą Ustawą 2016.

Odpowiedzialność zbiorowa i zbiorowe unicestwienie praw podstawowych, w tym

prawa do godności ubezpieczonego nie może być stosowana w państwie, które jest

związane zasadą rządów prawa.

Ustawa 2016 podważa zaufanie do demokratycznych reguł państwa oraz fundament

aksjologiczny systemu Unii Europejskiej. Preambuła UE i jej nienaruszalna zasada

godności nie ma już charakteru powszechnego, tak jak i zasada rządów prawa. Zasada

równości uzyskuje nową definicje, albowiem rządy prawa akceptują retrospektywną

sprawiedliwość. W takim znaczeniu zasada rządów prawa okazuje się fikcją, podobnie

jak sądowy wymiar sprawiedliwości. Wykluczeni z sytemu ochrony podważają

powszechność praw Unii Europejskiej.

Mając powyższe na uwadze Sąd zmienił zaskarżoną decyzję i nakazał pominięcie art.

15c Ustawy z 2016 roku co oznacza konieczność przeliczenia świadczenia według zasad

uprzednio obowiązujących od dat wskazanych w zaskarżonej decyzji, tj. od 1

października 2017 r.

20. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi - VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń

Społecznych – z 12 marca 2020 roku sygn. akt VIII U 3377/19

https://www.saos.org.pl/judgments/410923

Sygn. akt VIII U 3377/19
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek

Protokolant sekretarz sądowy Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2020 roku w Ł. sprawy z odwołania : R.

G.

przeciwko: Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracji w W. na skutek odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu

Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. z dnia

27 czerwca 2017 roku znak ZER- (...)/17/02 (...), ZER- (...)/17/01 (...) o wysokość

emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej

zmienia zaskarżone decyzje i zobowiązuje Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. do przeliczenia emerytury

policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej R. G. z pominięciem art. 22a w zw. z art.

15c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

Policji,…

/…/

https://www.saos.org.pl/judgments/410924

Sygn. akt VIII U 3377/19

UZASADNIENIE

/…/

W ramach takiej strategii orzekania, Sąd pomija w niniejszej sprawie przepis art. 22a i

15c Ustawy z 2016, jako naruszający prawa podstawowe UE, a także

przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności art. 32.

W sprawie nie ujawniono żadnych dowodów, aby odwołujący uczestniczył w

bezprawnych działaniach policji politycznej. Zatem Sąd orzekający nie ma

normatywnych podstaw do przyjęcia odpowiedzialności odwołującego za przeszłość

neutralną prawnie poza formułą odpowiedzialności zbiorowej narzuconą Ustawą 2016.

Odpowiedzialność zbiorowa i zbiorowe unicestwienie praw podstawowych, w tym

prawa do godności ubezpieczonego nie może być stosowana w państwie, które jest

związane zasadą rządów prawa. /…/

21. Komendanci policji bezczynni wobec wniosków o ekwiwalent za urlop

https://www.prawo.pl/kadry/wnioski-policjantow-o-ekwiwalent-za-urlop-bez-

rozpoznania,500631.html

Komendanci policji bezczynni wobec wniosków o ekwiwalent za urlop


Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska ORZECZENIA

Kierownictwo policji ma problem z wypłatą ekwiwalentów za niewykorzystany urlop

dla swoich funkcjonariuszy zwolnionych ze służby. Sądy administracyjne wydały już w

tym roku kilkanaście wyroków stwierdzających przewlekłość postępowania w tych

sprawach, a także zobowiązujących komendantów do rozpoznania wniosków. /Uwaga!

Tych wyroków jest już grubo ponad 200/

22. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 28 maja 2020

roku III SA/Kr 480/20 - /ekwiwalent/

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6F8D2E62B4

Data orzeczenia:2020-05-28 Data wpływu:2020-05-12

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Sędziowie: Ewa Michna, Hanna Knysiak-Sudyka, Maria Zawadzka /przewodniczący sprawozdawca/

/…/

Treść wyniku: uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą decyzję I instancji

/…/

Mając na względzie powyższy sposób wyliczenia, przyjęty przez Trybunał

Konstytucyjny Sąd podkreśla, że całkowite wyliczenie należnego skarżącej na dzień 15

stycznia 2017 r., ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nie powinno nastręczać

jakichkolwiek trudności, a tym bardziej wymagać regulacji ustawowej, skoro przyjmuje

się, że świadczeniem ekwiwalentnym za dzień niewykorzystanego urlopu

funkcjonariusza jest wynagrodzenie za jeden dzień roboczy.

/…/

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organy Policji uwzględnią przedstawioną powyżej

ocenę prawną, stosownie do art. 153 p.p.s.a., w szczególności, mając na względzie art.

114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji (policjant zwalniany ze służby za niewykorzystane

urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby,

przyznany za pracę ponad wymiar, otrzymuje ekwiwalent pieniężny) dokonają

wyliczenia i wypłaty skarżącej części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

na podstawie art. 115a ustawy o Policji zgodnie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP

(pracownikowi przysługuje prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i

corocznych płatnych urlopów oraz maksymalnych norm czasu pracy) i stanowiskiem

Trybunału Konstytucyjnego wyrażonym w wyroku z 23 lutego 2010 r., sygn. K 1/08

(OTK ZU nr 2/A/2010, poz. 14), zgodnie z którym prawo to gwarantowane jest w art. 66

ust. 2 Konstytucji w sposób bezwarunkowy, a rekompensata pieniężna za

niewykorzystany (płatny) urlop stanowi konieczny substytut otrzymywany w miejsce

niewykorzystanego urlopu. /…/


23. Jeszcze raz o nurkowaniu

https://studioopinii.pl/archiwa/198936

Jerzy Łukaszewski: Swoboda nurkowania 2020-06-21 Jerzy Łukaszewski /…/

Dlatego wielką mi przykrość sprawiła informacja, iż nasza ukochana władza chce

za obywateli decydować w czym można nurkować, a w czym nie.

Przekonał się o tym pewien Gdańszczanin, który zadeklarował, iż nurkowanie

w szambie będzie dla niego mniejszym dyskomfortem, niż np. głosowanie

na Andrzeja Dudę.

24. NSA: Nie każda służba w PRL-u obniża wysokość świadczenia

https://www.prawo.pl/kadry/sluzba-w-prl-nie-zawsze-obnizy-emeryture-rente-inwalidzka-wyrok,500891.html

NSA: Nie każda służba w PRL-u obniża wysokość świadczenia

Dorian Lesner Data dodania: 22.06.2020

Nie każda służba państwowa automatycznie wiąże się z zaangażowaniem w realizowanie zadań i funkcji charakterystycznych dla ustroju państwa totalitarnego. Konieczne jest bowiem ustalenie istoty służby, ponieważ może się okazać, że zastosowanie przepisów o obniżeniu świadczeń będzie wyłączone z mocy prawa. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.


 


Projekt i wykonanie: InforpolNET