Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Dokumenty    /     Pismo Prezesa ZG SEiRP kierowane do Dyrektora ZER MSWiA z 18.07.2018 w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publiczne    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Pismo Prezesa ZG SEiRP kierowane do Dyrektora ZER MSWiA z 18.07.2018 w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publiczne
  • Pismo SEiRP z 18-07-2018 o informację publiczną.pdf (~662 KB)

DyrektorZakładuEmerytalno-RentowegoMSWiA


e-mail:
zer@zer.mswia.gov.pl

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz 2 ust. 1 ustawy o

dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

(Dz. U. Nr 112, poz. 1198) ustawy o dostępie do informacji

publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji

publicznej w następującym zakresie dotyczącym:


1. liczby decyzji wydanych przez Dyrektora ZER MSWiA o

ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej,

wydanych do dnia 31 grudnia 2017 roku, na podstawie ustawy

z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym

funkcjonariuszy Policji , Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich

rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708), zmienionej ustawą o

zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej

i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 16 grudnia 2016

roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 2270),


2. liczby odwołań od ww. decyzji Dyrektora ZER MSWiA,

złożonych przez skarżących na podstawie art. 4779 § 1

k.p.c., które wpłynęły do ZER do 31 stycznia 2018 roku,


3. liczby odwołań od ww. decyzji Dyrektora ZER MSWiA,

przekazanych wraz z aktami sprawy, do Sądu Okręgowego w

Warszawie do dnia 18 lipca 2018 roku,

 

4. liczby odwołań od ww. decyzji Dyrektora ZER MSWiA

złożonych do 31 stycznia 2018 roku, które nadal oczekują na

przesłanie do Sądu Okręgowego w Warszawie.Proszę o przesłanie informacji na adres

e-mail:sekretariat@seirp.pl


Antoni Duda

Prezes ZG SEiRP


Warszawa,18 lipca 2018 roku

 

 

 

link do pisma w formacie pdf:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Pismo%20SEiRP%20z%2018-07-2018%20o%20informacj%C4%99%20publiczn%C4%85.pdf

 

odpowiedź na pismo:

 

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pytanie Pana Prezesa z dnia 18 lipca 2018 r. o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję:

1. Realizując postanowienia ustawy dezubekizacyjnej Dyrektor ZER MSWiA wydał 56 544 decyzji o ponownym ustaleniu wysokości świadczeń.

2. Do ZER MSWiA wpłynęło 25 900 odwołań do sądu, złożonych przez 22 015 świadczeniobiorców. Różnica w liczbie złożonych odwołań i liczbie osób, które złożyły odwołania wynika z tego, iż osoby uprawnione jednocześnie do dwóch świadczeń, tj. do emerytury policyjnej i do policyjnej renty inwalidzkiej otrzymały dwie decyzje, o ponownym ustaleniu wysokości świadczenia, i w takim przypadku składały jednocześnie odwołania od obu decyzji.

3. Wg stanu na 18 lipca 2018 r. ZER MSWiA przekazał do Sądu Okręgowego w Warszawie, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych wraz z aktami sprawy odwołania 16.294 świadczeniobiorców.

4. Wg stanu na dzień 18 lipca 2018 r. pozostały do przekazania odwołania 5721 świadczeniobiorców.

5. Wg stanu na dzień 30 lipca 2018 r. ZER MSWiA przekazał do Sądu Okręgowego w Warszawie odwołania 17.715 świadczeniobiorców, co stanowi ok. 80 % świadczeniobiorców.

 

Z poważaniem

Dorota Cyngot 

Zastępca Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA

 

źródło:

https://www.seirp.pl/informacja-publiczna-ws-ilosci-odwolań-od-decyzji-zer


Projekt i wykonanie: InforpolNET