Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     WALORYZACJA EMERYTUR I RENT OBNIŻONYCH USTAWĄ REPRESYJNĄ    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

WALORYZACJA EMERYTUR I RENT OBNIŻONYCH USTAWĄ REPRESYJNĄ

WALORYZACJA EMERYTUR I RENT OBNIŻONYCH USTAWĄ REPRESYJNĄ

 

INFORMACJA PRAWNA

Do FSSM kierowane są pytania, których istota sprowadza się do kwestii: Czy emerytury i renty ustalone ponownie decyzją Dyrektora ZER na podstawie ustawy  represyjnej z 16 grudnia 2016 r. będą podlegać waloryzacji” ?

Na bazie aktualnej regulacji prawnej możemy odpowiedzieć:

  1. Przez waloryzację, czasami nazywaną indeksacją, należy rozumieć mechanizm przeliczania należności pieniężnych, wymuszony zmianą warunków społeczno-ekonomicznych, najczęściej inflacją. W aspekcie ekonomicznym waloryzacja oznacza przerachowanie należności ustalonych w danej jednostce monetarnej na inną wartość. Konsekwencja tego jest wprowadzenie odpowiednich uregulowań prawnych.
    W praktyce polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia oraz jego podstawy wymiaru (w wysokości przysługującej w ostatnim dniu lutego roku przeprowadzenia waloryzacji) przez wskaźnik waloryzacji.
  2. Zgodnie z art. 88-94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca kolejnego roku i polegają na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Dalej,  waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację. Co istotne, w wyniku waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu.
  3. Zgodnie z art. 15c ust. 3 (odpowiednio z art. 22a ust. 3 i art. 24a ust. 2) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), tj. przepisami wprowadzonymi ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r., wysokość emerytury/renty/renty rodzinnej nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury/renty/renty rodzinnej wypłaconej przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa ZUS. Naszym zdaniem ustalenie tej kwoty w decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury miało charakter wyłącznie jednorazowy
    Natomiast zgodnie z art. 15c ust. 9-10 (odpowiednio art. 22a ust. 8-9 i art. 24a ust. 8-9) miesięczna kwota przeciętnej emerytury/renty/renty rodzinnej wypłaconej przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszona przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ust. 7, podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tą miesięczną kwotę przeciętnej emerytury/renty/renty rodzinnej Prezes ZUS ogłasza, w formie komunikatu, w Dz. Urz. "Monitor Polski", co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji.

Wniosek:
Interpretując obowiązujące uregulowania prawne można stwierdzić, że świadczenia osób, którym od dnia 1 października 2017 r. drastycznie zmniejszono świadczenia emerytalne i rentowe  (naszym zdaniem oczywiście bezprawnie), z dniem 1 marca 2018 r. powinny zostać zwaloryzowane (prawdopodobnie wg wskaźnika w przedziale 2,7-2,9%), na zasadach określonych w ww. ustawie dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

                                                                                                         Zespół Prawny FSSM RP

P.S. Waloryzacja w 2018 r. ma wynieść 2,9%. 

źródło:https://www.fssm.pl/waloryzacja-emerytur-i-rent-obnizonych-ustawa-represyjna


Projekt i wykonanie: InforpolNET