Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Ekwiwalent - informacje bieżące    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Ekwiwalent - informacje bieżące

Ekwiwalent – walka o prawo i sprawiedliwość

Ekwiwalent – walka o prawo i sprawiedliwość

Już ponad dwa lata wspieramy tysiące naszych Koleżanek i Kolegów w trudnej drodze

dochodzenia roszczeń z tytułu należnego wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za

niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy. Świadczenie to stało się

wymagalne z dniem 6 listopada 2018 roku z chwilą opublikowania wyroku Trybunału

Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt K 7/15 (Dz. U. z 2018 r. poz.

2102/.

W tym czasie sądy administracyjne wydały kilkaset /ponad 400 zostało opublikowanych/

korzystnych wyroków.

Niestety w wyniku wejścia w życie z dniem 1 października 2020 roku ustawy z dnia 14

sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb

mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o

zmianie ustawy o służbie więziennej oraz niektórych innych ustaw /Dz. U z 2020r. poz.

1610/, która dokonała w sprawie ekwiwalentu zapisu wprowadzającego wtórną

niekonstytucyjność, organy Policji wydają decyzje odmawiające wypłaty, a Wojewódzki

Sąd Administracyjny w Warszawie wydał co najmniej jeden wyrok oddalający skargę

policjanta /wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8

października 2020 roku, sygn. akt II SA/Wa 286/20/.

Uzasadniając swój wyrok Sąd stwierdził m. in.: „Zdaniem Sądu, KGP, wydając

zaskarżoną decyzję z [...] listopada 2019r., utrzymującą w mocy ww. decyzję KWP z [...]

września 2019r., naruszył zatem art. 190 ust. 4 Konstytucji RP w związku z art. 115a u.P.

i w związku z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP przez ich błędną wykładnię i przyjęcie, że

przepisy te nie dawały w chwili wydawania powołanych na wstępie decyzji KGP i KWP

podstawy do wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i

dodatkowy, o których mowa we wniosku Skarżącego. W orzecznictwie Sądów

administracyjnych, w tym w wyrokach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych

wskazanych w skardze, wskazywano wielokrotnie, że prawidłowa wykładnia ww.

przepisów stanowi, w kontekście ww. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 30

października 2018r. sygn. akt K 7/15, że świadczeniem ekwiwalentnym za dzień urlopu

jest wynagrodzenie funkcjonariuszy za jeden dzień roboczy.

Sąd zwraca jednakowoż uwagę, że 1 października 2020r. weszła w życie ustawa z 14

sierpnia 2020r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o

Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 1610, zwana dalej:

"ustawą nowelizującą"), która m.in. uregulowała kwestię wypłaty ekwiwalentu za

niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy. Ustawa ta wykonuje ww. wyrok

Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018r. sygn. akt K 7/15 i wprowadza do

art. 115a u.P. przelicznik 1/21 miesięcznego uposażenia za jeden dzień urlopu, a nie 1/30

- tak jak przewidywał to art. 115a u.P.p. przed 6 listopada 2018r., czyli przed

ogłoszeniem ww. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w urzędowym publikatorze.

Sąd wskazuje ponadto, że ustawodawca, normując kwestię ww. ekwiwalentu w art. 9 ust.

1 ww. ustawy nowelizującej wskazał, że przepis art. 115a zmienianej ustawy o Policji, w

brzmieniu nadanym tą ustawą, stosuje się do spraw, dotyczących wypłaty ekwiwalentu

pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy, wszczętych i

niezakończonych przed dniem 6 listopada 2018r. oraz do spraw dotyczących wypłaty

ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy

policjantowi zwolnionemu ze służby od dnia 6 listopada 2018r. Ekwiwalent pieniężny za

niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy za okres przed dniem 6 listopada

2018r. ustala się na zasadach wynikających z przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w

brzmieniu obowiązującym przed dniem 6 listopada 2018r. Przy obliczaniu wysokości

ekwiwalentu pieniężnego, przysługującego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub

dodatkowy za rok 2018, określa się proporcję liczby dni niewykorzystanego urlopu

wypoczynkowego lub dodatkowego przysługującego przed dniem 6 listopada 2018r. oraz

od dnia 6 listopada 2018 r.

Sąd stwierdza, że jakkolwiek powołany wyżej przepis art. 9 ust. 1 ww. ustawy

nowelizującej, wszedł w życie już po wydaniu zaskarżonej decyzji KGP, tym niemniej

jego brzmienie w chwili orzekania przez Sąd, jednoznacznie wyklucza uwzględnienie

wniosku Skarżącego. Ustawodawca przyjął bowiem w ww. przepisie art. 9 ust. 1 ww.

ustawy nowelizującej, że art. 115a zmienianej ustawy o Policji, w brzmieniu nadanym

ustawą nowelizującą, stosuje się jedynie do spraw, dotyczących wypłaty ekwiwalentu

pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy, wszczętych i

niezakończonych przed dniem 6 listopada 2018r. oraz do spraw dotyczących wypłaty

ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy

policjantowi zwolnionemu ze służby od dnia 6 listopada 2018r. Tym samym organy

administracyjne obu instancji, które zarówno w zaskarżonej decyzji jak i w utrzymanej

nią w mocy powoływały się na brak unormowań prawnych, które pozwoliłyby orzekać w

sposób żądany przez Skarżącego w ww. wniosku z [...]listopada 2018r., przy ponownym

rozpoznawaniu sprawy zobowiązane będą orzekać, zgodnie z zasadą praworządności,

przewidzianą w art. 6 k.p.a., na mocy ww. przepisu art. 9 ust. 1 ww. ustawy

nowelizującej. W konsekwencji uchylenie przez Sąd zaskarżonej decyzji i poprzedzającej

ją decyzji KWP nie spowodowałoby uwzględnienia ww. wniosku Skarżącego. Z akt

administracyjnych sprawy wynika bowiem, że postępowanie administracyjne wszczęto po

6 listopada 2018r., w związku z wnioskiem Skarżącego z [...] listopada 2018r., zaś

Skarżącego zwolniono ze służby w Policji [...] stycznia 2016r.

Tym samym uchylenie zaskarżonej decyzji KGP i utrzymanej nią w mocy ww. decyzji

KWP, wobec stwierdzonych przez Sąd ww. naruszeń, w przypadku zastosowania przy

ponownym rozpoznawaniu sprawy obowiązującego art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej, w

związku z art. 6 k.p.a. i art. 7 Konstytucji RP – nie spowodowałoby odmiennego

rozpatrzenia sprawy wszczętej ww. wnioskiem Skarżącego z [...] listopada 2018r. Nie

sposób więc uznać, że wyżej wskazane przez Sąd wadliwości wydanych w sprawie decyzji

(KWP z [...] września 2019r. i KGP z [...] listopada 2019r.) miały, czy też mogły mieć

istotny wpływ na wynik sprawy, w związku z wykonaniem przez ustawodawcę ww. wyroku

Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018r. sygn. akt K 7/15 w sposób

wskazany w ww. art. 9 ust. 1 ww. ustawy nowelizującej.

4. Sąd, mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 151 P.p.s.a., orzekł, jak w sentencji

wyroku”.

Wyrok ten, stoi w całkowitej opozycji do dotychczasowej linii orzeczniczej sądów w tej

sprawie. W zaistniałej sytuacji po analizie dotychczasowego orzecznictwa, w dniu 15

stycznia 2021 roku, Prezes ZG SEiRP wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich o

zwrócenie się do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o podjęcie uchwały,

o której mowa w art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a..

W oparciu o wyżej przytoczony przepis, Naczelny Sąd Administracyjny jest uprawniony

do podejmowania uchwał /określanych mianem abstrakcyjnych/ mających na celu

wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w

orzecznictwie sądów administracyjnych oraz uchwał konkretnych – zawierających

rozstrzygnięcia zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej

sprawie administracyjnej. Uchwały NSA mają moc wiążącą dla wszystkich składów

orzekających wojewódzkich sądów administracyjnych i NSA.

W wystąpieniu do RPO podkreśliliśmy, że związku z ujawnionymi rozbieżnościami w

orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego

postulujemy skierowanie do NSA wniosku o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia

prawnego: „Czy art. 9 ust. 1 ustawy o wsparciu służb mundurowych w zw. z art. 115a

ustawy o Policji należy wykładać w ten sposób, że ekwiwalent pieniężny za

niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy za okres przed dniem 6 listopada

2018 r. ustala się w wysokości wynagrodzenia funkcjonariusza za jeden dzień roboczy na

dzień zwolnienia ze służby, czy też w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia

zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio zajmowanym

stanowisku służbowym.”

Mamy nadzieję, że Rzecznik Praw Obywatelskich uwzględni naszą argumentację i

społeczne znaczenie prawidłowej wykładni prawa, celowo skomplikowanego przez

administrację rządową, dla ponad 70. tysięcznej grupy policjantów w stanie spoczynku,

ludzi którzy dobrze znają prawo, dlatego oczekują zwykłej sprawiedliwości.

 

Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich

Jak już informowaliśmy, w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie

sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, w dniu 15

stycznia 2021 roku skierowaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpienie

postulując, skierowanie do NSA wniosku o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia

prawnego: „Czy art. 9 ust. 1 ustawy o wsparciu służb mundurowych w zw. z art. 115a

ustawy o Policji należy wykładać w ten sposób, że ekwiwalent pieniężny za

niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy za okres przed dniem 6 listopada

2018 r. ustala się w wysokości wynagrodzenia funkcjonariusza za jeden dzień roboczy na

dzień zwolnienia ze służby, czy też w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia

zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio zajmowanym

stanowisku służbowym.”

W dniu 22 stycznia 2021 roku, I wiceprezes ZG SEiRP – kolega Jerzy Skrycki, w

bezpośredniej rozmowie z Panem Tomaszem Oklejakiem - Naczelnikiem Wydziału do 

Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,

potwierdził, że w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich trwają intensywne prace nad

analizą naszego wniosku.

 

Z treścią wniosku można się zapoznać tutaj: link do wniosku

 

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi HAŃDEREK z Kancelarii Prawnej

Radcy Prawnego Andrzej Hańderek w Krakowie

https://www.ahanderek.pl/kontakt.html za merytoryczne wsparcie wniosku do

Rzecznika Praw Obywatelskich

źródło:

https://www.seirp.pl/ekwiwalent-–-walka-o-prawo-i-sprawiedliwosc1


Projekt i wykonanie: InforpolNET