Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     VII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP    /     Realizacja Uchwały nr 9/2010 VI Krajowego Zjazdu Delegatów     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Realizacja Uchwały nr 9/2010 VI Krajowego Zjazdu Delegatów

Warszawa dnia 12 czerwca 2014 r.

Realizacja
Uchwały nr 9/2010 VI Krajowego Zjazdu Delegatów z dn. 7.X.2010r. za okres kadencji w latach 2010-2014

W zakresie stanu ilościowego nastąpił wzrost z 18 509 członków do 18 903 tj. o 2,1%. Natomiast SEiRP liczy wraz z członkami honorowymi, seniorami zwolnionymi z opłacania składek i wspierającymi – 22 090. Zadanie zostało pomyślnie zrealizowane.
Aktywność członków w działaniach wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacyjnych należy ocenić pozytywnie. Na szczególne podkreślenie zasługuje udział Stowarzyszenia w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, gdzie stanowimy trzon organizacyjny.
SEiRP jako Organizacja Pożytku Publicznego za rok 2009 nie złożyła stosownych dokumentów sprawozdawczych i przez 2010 rok byliśmy wykreśleni z centralnego rejestru, przez co na początku kadencji nie mogliśmy pozyskiwać środków z odpisu 1% od podatku. Natomiast w kolejnych latach, z roku na rok uzyskiwaliśmy coraz większe wpływy pieniężne, co pozwoliło zaspokajać potrzeby znacznej ilości potrzebujących wsparcia finansowego. Mimo potknięcia, dalsze działania należy uznać, jako owocne.
Współpraca ze związkami zawodowymi policjantów na szczeblu terenowym układała się bardzo dobrze. Kontakty były częste i współpraca owocna. Natomiast na szczeblu centralnym pomiędzy ZG NSZZ Policjantów, a Zarządem Głównym SEiRP kontakty były jedynie okazjonalne. Nasze inicjatywy nawiązania ściślejszej współpracy na szczeblu centralnym, nie spotykały się z satysfakcjonującym nas odzewem. Zadanie nakreślone uchwałą należy uznać jako wykonane zaledwie na ocenę dostateczną.
W okresie sprawozdawczym wnioskowano o odznaczenia resortowe poprzez Zarządy Wojewódzkie i Zarządy Okręgowe. W tym okresie nie było podstaw do wnioskowania o szczególne uhonorowanie odznaczeniem państwowym. Można uznać, że zadanie nakreślone uchwałą, zostało zrealizowane pozytywnie.
Uchwała w przedmiocie ujednolicenia deklaracji członkowskiej wstępującego do Stowarzyszenia – została zrealizowana.
Zobowiązanie dostarczenia delegatom stosownych dokumentów zjazdowych, jest w trakcie realizacji.
Zasada popierania kandydatów, którzy są przychylni naszemu środowisku- niezależnie od podziałów partyjnych- przyniosło korzyść w postaci złożonych 33 interpelacji i zapytań poselskich w obronie funduszu socjalnego i wniosków o awansowanie emerytów i rencistów policyjnych w stopniu. Efektem było utrzymanie 0,5% odpisu na fundusz socjalny w roku 2014.

Spopularyzowano internet, jako narzędzie w pracy organizacyjnej.
Stowarzyszenie kontynuowało działania interwencyjne w obronie utraconych świadczeń emerytalnych. Mimo naszych wysiłków, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał niekorzystną decyzję. Na realizację tego punktu uchwały i końcowy efekt -nie mieliśmy wpływu.
Ceremoniał policyjny został opracowany w Komendzie Głównej Policji i ma zastosowanie w Stowarzyszeniu dla potrzeb emerytów i rencistów.
W zakresie uprawnień do awansowania w stopniu, Stowarzyszenie podejmowało działania poprzez interpelacje poselskie. Do tej pory bez efektu, z uwagi na brak dobrej woli ze strony resortu.
Na odcinku współpracy międzynarodowej, realizację uchwały należy uznać, jako bardzo dobrą. Wykorzystano przewodnictwo Polski w Radzie Europy do nawiązania ścisłych kontaktów z pokrewnymi organizacjami. Stowarzyszenie postrzegane- jako lider Europy- wśród organizacji skupiających weteranów policyjnych.
Zadanie popularyzowania programu ubezpieczenia grupowego na życie „SEiRP 2009” w pełni zrealizowano. Oprócz zwiększenia ilości ubezpieczonych, zapewniono bezpieczeństwo otrzymywania świadczeń a także zwiększono zakres ubezpieczenia.
Zadanie odzyskania świadczeń związanych z przywróceniem równoważnika za remont mieszkania okazało się niewykonalne. Sądy w Polsce są niezawisłe i nie mieliśmy na nie wpływu.
„Położyć szczególny nacisk na sprawy opieki socjalnej…” to hasło, które przyświecało wszystkim naszym działaniom. Dokonaliśmy rozpoznania przy pomocy ankiet- stanu materialnego, zdrowotnego oraz sytuacji mieszkaniowej naszych członków i na tej podstawie opublikowaliśmy informację, pomocną w obronie świadczeń. Nie pozwoliliśmy ministrowi odebrać połowy funduszu socjalnego, zasilaliśmy potrzebujących środkami z Organizacji Pożytku Publicznego, otaczaliśmy najsłabszych opieką w ramach działań „Pomocna Dłoń Emeryta”. Całokształt zrealizowanych przedsięwzięć w tym względzie należy uznać jako zadowalający.
Zadanie przywrócenia możliwości wnioskowania przez zarządy kół o przyznawanie świadczeń w imieniu emeryta lub rencisty, okazało się niewykonalne, z uwagi na twarde stanowisko MSW. Nasze Stowarzyszenie występowało kilkakrotnie w tej sprawie do resortu, razem z organizacjami emerytów pożarnictwa i pograniczników. Wynik negatywny.
Ocenę ostateczną skuteczności Zarządu Głównego w realizacji poszczególnych zadań wynikających z uchwały zjazdowej, pozostawiam szanownym Koleżankom i Kolegom.

Henryk Borowiński
Prezes Zarządu Głównego SEiRP


Projekt i wykonanie: InforpolNET