Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Ekwiwalent - przedawnienie - zawieszanie postępowań    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Ekwiwalent - przedawnienie - zawieszanie postępowań

Roszczenie o wypłatę wyrównania ekwiwalentu przedawni się 7 listopada 2021 roku

 

Przypominamy!

Ekwiwalent – roszczenie o wypłatę wyrównania ekwiwalentu przedawni się 7 listopada 2021 roku

Przedawnienie

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o Policji roszczenia z tytułu prawa do uposażenia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Prawo do uzyskania wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystane przez policjantów zwolnionych ze służby w Policji urlopy stało się wymagalne dopiero z dniem 6 listopada 2018 roku, czyli z dniem wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018r., sygn. akt K 7/15. Publikacja tego wyroku spowodowała, że po stronie policjantów zwolnionych w okresie od 19 października 2001 roku do 6 listopada 2018 roku, powstało uprawnienie do tego, aby domagać się uzupełnienia wypłaconego już uprzednio ekwiwalentu do wysokości odpowiadającej konstytucyjnym regulacjom.

Według informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w tym czasie zostało zwolnionych ze służby w Policji ponad 70 tysięcy osób. W naszej ocenie kilka, a może nawet kilkanaście tysięcy złożyło wnioski o wypłatę wyrównania ekwiwalentu, wszczynając postępowania administracyjne. Większość tych postępowań toczy się już prawie trzy lata.

W związku z podnoszonymi przez organy Policji zarzutami przedawnienia prawa do wypłaty wyrównania ekwiwalentu wielokrotnie wypowiadały się w tej kwestii wojewódzkie sądy administracyjne, a także Naczelny Sąd Administracyjny ,,który w wyroku z dnia 15 lipca 2020 r., sygn. akt I OSK 2928/19, podkreślił, przywołując treść art. 190 ust. 4 Konstytucji, że "nie można przez instytucję przedawnienia unicestwiać uprawnienia jednostki do przywrócenia stanu konstytucyjności po stwierdzeniu przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności prawnej podstawy czynności materialno-technicznej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. NSA wskazał ponadto, że takie działania organów Policji godzą również w konstytucyjną zasadę państwa prawa (art. 2 Konstytucji) i wywodzoną z niej zasadę ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Dlatego przypominamy wszystkim zwolnionym ze służby w Policji po 19 października 2001 roku, którzy jeszcze nie złożyli wniosków o wyrównanie ekwiwalentu, że mogą to jeszcze skutecznie zrobić do 7 listopada 2021 roku.

NSA zawiesza postępowania

Tak jak informowaliśmy w sierpniowym numerze Biuletynu Informacyjnego w materiale „EKWIWALENT • KORZYSTNE WYROKI WSA, • POSTANOWIENIE NSA – III OZ 281/21, • WYSTĄPIENIE DO PREZESA NSA Z 25 SIERPNIA 2021”, Prezes ZG SEiRP skierował ponowny wniosek do Prezesa NSA o podjęcie uchwały w trybie zgodnym z art. 264 § 2 p.p.s.a. w związku z art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w sprawie powstałych rozbieżności w interpretacji art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r.c o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o służbie więziennej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 października 2020 roku.

Niestety 15 października 2021 roku otrzymaliśmy odpowiedź z której wynika, że orzecznictwo NSA jest już jednolite i nie ma potrzeby wywoływania takiej uchwały NSA. Problem tylko polega na tym, że NSA teraz już jednolicie zawiesza wszystkie postępowania wszczęte wnioskami o wypłatę wyrównania ekwiwalentu. Ta jednolitość sprowadza się niestety do seryjnego zawieszania postępowań i uzasadniana jest pytaniem prawnym WSA w Białymstoku. O źródle i przyczynach tego stanu rzeczy pisaliśmy wielokrotnie.

I tak oto po niemal trzech latach wróciliśmy do punktu zero i musimy czekać na ponowne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, mimo paru tysięcy wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych stwierdzających, że nie ma potrzeby ponownego badania sprawy przez TK, a postępowanie w sprawie pytania WSA w Białymstoku powinno być umorzone jako zbędne lub niedopuszczalne.

NSA zawiesił dotychczas już ponad 200 postępowań. W zaistniałej sytuacji musimy się jednak liczyć z tym, że zostaną zawieszone wszystkie nasze postępowania toczące się przed sądami administracyjnymi, których jest co najmniej kilka tysięcy. Trudno w to uwierzyć ale historia zatacza koło po raz drugi.

O tempora, o mores!

Zainteresowanym polecamy dostęp do korespondencji z Prezesem NSA. Link do treści wniosku Prezesa ZG SEiRP do Prezesa NSA:                                          https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Wniosek%20do%20prof.%20dr%20Marka%20Zirk-Sadowskiego%20-%20Prezesa%20NSA%20o%20podj%C4%99cie%20uchwa%C5%82y%20ujednlicaj%C4%85cej%20orzecznictwo%20s%C4%85d%C3%B3w%20administracyjnych%20w%20sprawie%20wyp%C5%82aty%20wyr%C3%B3wnania%20ekwiwalentu%20za%20urlop.pdf

Link do ˃ odpowiedź Prezesa NSA z 6.10.2021

Jeszcze szerzej na ten temat Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w postanowieniu z 13 października 2021 roku – sygn. akt III OZ 842/21,                                    (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0EF661006E), którym oddalił zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lipca 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 32/21 o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania sądowego w sprawie ze skargi J.S. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w R. z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego.

żródło:

https://www.seirp.pl/roszczenie-o-wyplate-wyrownania-ekwiwalentu-przedawni-sie-7-listopada-2021-roku


Projekt i wykonanie: InforpolNET