Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Prezesi ZW/ZO, PREZESI ZARZĄDOW KÓL Zgodnie z dekretacją Prezesa przesyłam Pismo dot. stosowania regulaminu działania Komisji d/s OPP przy ZG SEiRP.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Prezesi ZW/ZO, PREZESI ZARZĄDOW KÓL Zgodnie z dekretacją Prezesa przesyłam Pismo dot. stosowania regulaminu działania Komisji d/s OPP przy ZG SEiRP.

Zgodnie z dekretacją Prezesa przesyłam Pismo dot. stosowania regulaminu

działania Komisji d/s OPP przy ZG SEiRP.

 

 

W związku z wątpliwościami dot. stosowania Regulaminu działania Komisji

d/s OPP przy ZG SEiRp,  które zostały zgłoszone przez p. A.- Gołko -

uważam, że Regulamin Działania Komisji d/s OPP ZG SEiRP przyjęty i

obowiązujący od 24 kwietnia 2015 r. wprowadził dwie kategorie

uprawnionych do wnioskowania o zapomogę z funduszu OPP:

 

1) to członkowie SEiRP oraz emeryci i renciści policyjni niezrzeszeni -

w kategorii spraw indywidualnych. I tutaj rola kół SEiRP - polega na

opiniowaniu tych wniosków;

oraz:

2) to koła (podstawowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia) - w

sprawach pozostałych z dziedzin wymienionych w pkt I " Kryteriów, trybu

i zasad przydzielania pomocy........." (zał. nr 1 do Regulaminu).

 

W tym miejscu należałoby też zwrócić uwagę na wymóg należytego udokumentowania

wniosków stawianych przez koła. Chodzi mianowicie o należyte

udokumentowanie (faktury) poniesionych wydatków przez koła podejmujące

działania np. na niwie kultury, edukacji,   rekreacji , sportu i zdrowia

itp Komisja  Będzie przyznawać pomoc finansową tylko w zakresie już

poniesionych kosztów przez wnioskodawców.

Gdy chodzi o drugą ze zgłoszonych wątpliwości  - Odpowiedź brzmi - NIE.

Regulamin został przyjęty w dniu 24 kwietnia 2015 r. z mocą obowiązującą

od tego dnia i od tego dnia obwiązuje także nowy wzór wniosku jako zał

nr 2 do tegoż Regulaminu.

Regulamin został ogłoszony na stronie

internetowej  ZG SEiRP  wraz z załącznikami  i powinien być dostępny we

wszystkich jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia.

otrzymano z sekretariatu ZG SEiRP 07.07.2015 r


Projekt i wykonanie: InforpolNET