Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA prezentuje nowy program ubezpieczeniowy w ramach Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego typ P PLUS – PROGRAM „SEiRP 2009”    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA prezentuje nowy program ubezpieczeniowy w ramach Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego typ P PLUS – PROGRAM „SEiRP 2009”

 

W związku z wyznaczonym pierwotnie zbyt krótkim terminem nadsyłania deklaracji,
dopuszczalne jest kilkudniowe przekroczenie tego terminu.

Zdzisław Pietryka
Wiceprezes Zarządu Głównego

Decyzja nr 1/2013

Prezesa Zarządu Głównego SEiRP
z dnia 01 marca 2013 r.,

w sprawie: zmiany warunków współpracy z PZU „Życie” S.A., w ramach realizacji umowy Programu „SEiRP 2009”.

podstawa prawna: § 30 ust. 4 pkt. 2 Statutu.

§ 1
W bieżącym roku nastąpiła modyfikacja warunków współpracy z PZU „Życie” S.A., w ramach realizacji umowy Programu „SEiRP 2009”, między innymi dot. zmiany personalnej przy obsłudze tegoż ubezpieczenia.
Z dniem 01.03.2013 roku, ubezpieczeniami Stowarzyszenia zajmuje się Pani Barbara Lachowicz, tel. Służbowy: 515 214 771; tel. prywatny: 796 606 468: e- mail: lachowicz42@gmail.com.

§ 2
W związku z powyższym polecam:

Prezydiom Zarządów Wojewódzkich/Okręgowych SEiRP w trybie pilnym powołać Koordynatorów d/s. PZU, których należy zobowiązać do utrzymywania stałych kontaktów z Panią Barbarą Lachowicz. Proponuję w tym celu wykorzystywać telefony służbowe posiadane przez Prezesów ZW/ZO.
Wszelką dokumentację związaną z procedurą ubezpieczeniową kierować należy pocztą resortową (MSW), na adres: Komenda Wojewódzka Policji, 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109, z dopiskiem : Zarząd Wojewódzki SEiRP w Krakowie, Pani Barbara Lachowicz.
Można też korespondencję w formie elektronicznej przesyłać na adres e-mailowy Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie: seirpmalopolska@wp.pl, z dopiskiem „dla Pani Barbary Lachowicz”, lub na e-mail Pani Barbary Lachowicz.

§ 3
Przypomina się, że PZU „Życie” S.A. Odział w Krakowie mieści się obecnie przy ul. Dunajewskiego Juliana 3, 31-133 Kraków.


§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem 01.03.2013 roku.

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA wraz
z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Emerytów
 i Rencistów Policyjnych ma zaszczyt zaproponować Państwu nowy Program ubezpieczeniowy w ramach Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego typ P PLUS –

PROGRAM „SEiRP 2009”.

 

Do kogo adresowana jest oferta?

 

Do Programu „SEiRP 2009” może przystąpić osoba posiadająca ustanowione prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, będąca jednocześnie członkiem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, która nie ukończyła 69 roku życia.

 

Jakie są korzyści dla ubezpieczonego?

                  

       Program ten pozwala korzystać z grupowej formy ubezpieczenia. Gwarantuje ubezpieczonym i ich rodzinom stworzenie efektywnego systemu zabezpieczenia. Gwarantuje szybką wypłatę pieniędzy w razie zaistnienia trudnych sytuacji życiowych, w których wsparcie finansowe jest szczególnie potrzebne.

 

 • W ramach grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu trwającego co najmniej 4 dni (maksymalnie 90 dni pobytu w ciągu kolejnych 12 miesięcy). PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego, którego pobyt w szpitalu był spowodowany wszelkimi zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami zachowania, nerwic i uzależnień oraz  z tytułu leczenia rehabilitacyjnego. Szczegółowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności PZU Życie SA wyliczone w ogólnych warunkach ubezpieczeń LSGP32, CCGP32.

 

 • Z tytułu wystąpienia ciężkiej choroby (*ZAKRES ROZSZERZONY): zawał serca, by–pass, nowotwór złośliwy, udar, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV jako powikłanie transfuzji krwi lub będące następstwem wykonywania obowiązków służbowych, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona, ; (**ZAKRES PODSTAWOWY): zawał serca, by–pass, nowotwór złośliwy, udar, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV jako powikłanie transfuzji krwi lub będące następstwem wykonywania obowiązków służbowych; PZU Życie SA wypłaca świadczenie za każdą z tych chorób.

 

 • W ramach grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych (OWU OPGP31) PZU Życie SA wypłaca świadczenia za przebytą przez ubezpieczonego operację chirurgiczną, ujętą w ogólnych warunkach ubezpieczenia -katalog ponad 500 operacji chirurgicznych. Wypłata dodatkowego świadczenia po wykonaniu operacji chirurgicznej, następuje zgodnie z klasyfikacją zawartą w wykazie operacji chirurgicznych,

 

 • W ramach grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia specjalistycznego (OWU LCGP32), PZU Życie SA wypłaca świadczenie z tytułu specjalistycznego leczenia: chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa,  wszczepienie kardiowertera lub defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja

 

Dodatkowe ubezpieczenie Medyczny Ekspert Domowy (OWU KZGP32) - świadczenia zgrupowane są w czterech pakietach:

 • Zagraniczna Konsultacja Medyczna - zapewnia możliwość skorzystania przez ubezpieczonego z zagranicznej konsultacji medycznej przeprowadzonej przez lekarza zatrudnionego w jednym z ponad 2,5 tysiąca ośrodków w Europie Zachodniej oraz USA. Konsultacja przeprowadzana jest na podstawie dokumentacji medycznej oraz pierwszej opinii lekarskiej wydanej przez lekarza prowadzącego. W  ramach ubezpieczenia, usługa zostaje zorganizowana i sfinansowana przez PZU Życie SA, a ubezpieczony otrzymuje drugą opinię lekarską - czyli szybkie, oparte na dowodach informacje światowej sławy ekspertów zapewniające pacjentom i ich opiekunom pewność prawidłowego postępowania i osiągnięcia optymalnych wyników leczenia, w przypadku poważnego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku. Zagraniczna konsultacja medyczna to bardzo często jedyna szansa na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące Ubezpieczonego pytania m.in.: - co moja diagnoza oznacza?; - czy moja diagnoza jest prawidłowa?; - czy proponowane leczenie jest prawidłowe?; - czy istnieje alternatywne leczenie, które byłoby lepsze dla mnie?
 • Prywatna Opieka Domowa – szeroki pakiet usług związanych z opieką nad ubezpieczonym w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego – transport medyczny, opieka pielęgniarska, wizyty rehabilitanta lub masażysty, czy opieka nad dziećmi, a nawet drobnymi zwierzętami domowymi – w ramach ubezpieczenia usługa zostaje zorganizowana i sfinansowana (limity określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia)
 • Pomoc w Planowaniu Leczenia - umożliwia, poprzez połączenie telefoniczne z Centrum Medycznym IPA, konsultację, której celem jest odnalezienie niezbędnej placówki medycznej w pobliżu domu ubezpieczonego, względnie odnalezienie i ustalenie terminu wizyty w placówce, która posiada najbardziej dostosowany do potrzeb chorego zakres usług,
 • Całodobowy Telefoniczny Serwis Medyczny – pod numerem 022 575 97 97 pozwala ubezpieczonemu na uzyskanie kompleksowej informacji dotyczącej położenia i godzin pracy placówek medycznych na terenie RP, oraz szeregu innych wiadomości z zakresu medycyny.

 

 

 

 • Przystąpienie do PROGRAMU „SEiRP 2009” nie wymaga żadnych badań lekarskich.

 

 

 

 • Emeryt posiadający polisę Indywidualnie Kontynuowanego Ubezpieczenia na życie w PZU Życie SA może równocześnie przystąpić do PROGRAMU „SEiRP 2009”, zwiększając tym samym zakres udzielanej ochrony. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego świadczenia zostaną wypłacone równocześnie z obydwu polis –z polisy  ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego oraz z PROGRAMU „SEiRP 2009”.

 

 

 

 

 

Jakie są warunki ubezpieczenia?

 

Ubezpieczony ma prawo przystąpić do grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus Program „SEIRP 2009” w ramach jednej umowy ubezpieczenia, wyłącznie do jednego z wariantów (Wariant A, Wariant B, Wariant C), współmałżonkowie (Wariant D); (OWU PTGP 32 § 5 pkt. 2).

Z dniem przystąpienia do Programu „SEIRP 2009” kończy się odpowiedzialność z tytułu wszelkich umów grupowego ubezpieczenia na życie w PZU Życie SA funkcjonujących na terenie RP, prowadzonych przez poszczególne Komendy Policji .

 

Wysokość świadczeń przedstawia poniższa tabela:

Zakres ubezpieczenia

Wariant A

Suma ubezpieczenia 8.000 zł

Wariant B

Suma ubezpieczenia

10.000 zł

Wariant C

Suma ubezpieczenia 11.000 zł

Wariant D – wyłącznie dla współmałżonków i pełnoletnich dzieci

Suma ubezpieczenia 6.000 zł

Śmierć naturalna ubezpieczonego

20.000

25.000

27.500

12.000

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (łączna wysokość świadczenia)

40.000

50.000

55.000

24.000

Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym (łączna wysokość świadczenia)

80.000

100.000

110.000

12.000

Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (łączna wysokość świadczenia)

40.000

50.000

55.000

12.000

Śmierć małżonka

8.000

10.000

11.000

6.000

Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (łączna wysokość świadczenia)

16.000

20.000

22.000

6.000

Śmierć rodziców lub teściów

1.600

2.000

2.200

1.200

Śmierć dziecka własnego, przysposobionego lub pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) pod warunkiem, że w dniu śmierci dziecko nie ukończyło 25. roku życia

2.400

3.000

3.300

1.800

Z tytułu osierocenia dziecka  własnego  przysposobionego lub pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat lub bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy

3.200

4.000

4.400

 

 

 

2.400

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie za każdy 1% utraty zdrowia)

320

400

440

240

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany  zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym  (świadczenie za każdy 1% utraty zdrowia)

320

400

440

-------

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego na terytorium RP (świadczenie za każdy 1 dzień pobytu w szpitalu):

- pobyt w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego (pierwsze 14 dni/ od 15 dnia)

- pobyt w szpitalu w wyniku wypadku przy pracy (pierwsze 14 dni/ od 15 dnia)

- pobyt w szpitalu w wyniku wypadku (14 dni/ od 15 dnia)

- pobyt w szpitalu w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego  pierwsze 14 dni/ od 15 dnia)

- pobyt w szpitalu w wyniku choroby (min 4 dni)

- jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii trwający nieprzerwanie minimum 48 godzin w trakcie pobytu w szpitalu

- świadczenie za 1 dzień rekonwalescencji, bezpośrednio po pobycie w szpitalu trwającym min.14 dni

 

 

 

120/ 40

 

120/40

 

100/40

60/40

 

40

400

 

 

20

 

 

 

150/ 50

 

150/50

 

125/50

75/50

 

50

500

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

165/ 55

 

165/55

 

137,50/55

82,50/55

 

55

550

 

 

27,50

 

 

 

 

75/ 25

 

75/25

 

62,50/25

37,50/25

 

25

250

 

 

12,50

 

 

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby – zakres rozszerzony (katalog 13 chorób)

3.200 (*zakres rozszerzony)

4.000 (*zakres rozszerzony)

4.400 (*zakres rozszerzony)

2.000 (**zakres podstawowy)

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych: I klasa/ II klasa/ III klasa wg katalogu zawartego w OWU

1 750/1 050/350

 1 750/1050/350

 1 750/1050/350

1 500/900/300

Leczenie specjalistyczne

5 000

5 000

5 000

3 000

Medyczny Ekspert Domowy

tak

tak

tak

tak

Prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia

przysługuje

przysługuje

przysługuje

przysługuje

Składka miesięczna

57,45 zł

67,86 zł

74,10 zł

45,52 zł

Szczegółowe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczące definicji zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wypłaty świadczeń określają ogólne warunki ubezpieczenia.

W każdą rocznicę polisy składka zostaje przeliczona, w związku z czym może ulec zmianie.

Jak długo można korzystać z ubezpieczenia Programie „SEiRP 2009”?

 

Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego kończy się w rocznicę polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70 rok życia.

 

Jakie warunki ubezpieczenia funkcjonują po osiągnięciu 70 roku życia?

 

Po ukończeniu 70 roku życia ubezpieczony może indywidualnie kontynuować ubezpieczenie zgodnie z ogólnymi warunkami dodatkowego grupowego ubezpieczenia – prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia (PKGP 31). Do indywidualnej kontynuacji konieczna jest ciągłość okresu ubezpieczenia w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus – PROGRAM „SEiRP 2009” i opłacania składek co najmniej przez 6 miesięcy.

 

W rocznicę polisy (1 luty) przypadającą w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70. rok życia, ubezpieczony otrzymuje na adres korespondencyjny dokumenty, z którymi należy zgłosić się do najbliższej jednostki PZU Życie SA w celu podjęcia indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. Obowiązkiem ubezpieczonego jest zlikwidowanie wówczas zlecenia stałego opłacania składki na ubezpieczenie w PROGRAMIE SEiRP z RORu.  

 

Zakres świadczeń po przejściu na indywidualną kontynuację ubezpieczenia po osiągnięciu 70 roku życia:

 

Zakres ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego

Wariant A

Suma ubezpieczenia 8.000 zł

Wariant B

Suma ubezpieczenia 10.000 zł

Wariant C

Suma ubezpieczenia 11.000 zł

Wariant D – wyłącznie dla współmałżonków

Suma ubezpieczenia 6.000 zł

Śmierć naturalna ubezpieczonego

8.000

10.000

11.000

6.000

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (łączna wysokość świadczenia)

16.000

20.000

22.000

12.000

Śmierć małżonka

8.000

10.000

11.000

6.000

Śmierć rodziców lub teściów

1.600

2.000

2.200

1.200

Śmierć dziecka własnego, przysposobionego lub pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) pod warunkiem, że w dniu śmierci dziecko nie ukończyło 25. roku życia

2.400

3.000

3.300

1.800

Z tytułu osierocenia dziecka  własnego  przysposobionego lub pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat lub bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy

3.200

4.000

4.400

2.400

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie za każdy 1% utraty zdrowia)

320

400

440

240

Składka miesięczna

40,00 zł

50,00 zł

55,00 zł

30,00 zł

 

Co w sytuacji, kiedy ubezpieczony aktualnie posiada polisę ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego?

 

            Ubezpieczony posiadający w chwili obecnej polisę ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego może również przystąpić do Programu SEiRP i posiadać dwie  polisy. W przypadku zaistnienia zdarzenia przysługuje wypłata świadczenia z obydwu polis.

Ubezpieczony posiadający polisę ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego  i równocześnie objęty ubezpieczeniem w Programie SEiRP  może również po ukończeniu 70. roku  życia podjąć indywidualną kontynuację ubezpieczenia z Programu SEiRP i posiadać dwie polisy indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia a w razie zaistnienia zdarzenia przysługuje wypłata z obydwu polis.

Kiedy można przystąpić do ubezpieczenia na zasadach preferencyjnych?

 

           Warunki preferencyjne przystąpienia do ubezpieczenia grupowego w Programie SEiRP 2009 stosowane są w odniesieniu do osób, które przystąpią do ubezpieczenia przed upływem 3 miesięcy od daty przystąpienia do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

           Oznacza to iż w przypadku tych osób karencja będzie miała zastosowanie jedynie do ubezpieczeń dodatkowych: dodatkowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego – 30 dni oraz dodatkowego ubezpieczenia na wypadek ciężkich chorób – 90 dni.

           W stosunku do osób, które bezpośrednio przed przystąpieniem do ubezpieczenia w Programie SEiRP 2009 posiadały ubezpieczenie grupowe w Komendzie Policji i mają zachowaną ciągłość w opłacaniu składek karencja w odniesieniu do ubezpieczeń dodatkowych nie będzie stosowana.

 

 

Co należy zrobić, aby przystąpić do ubezpieczenia?

 

Każda osoba posiadająca ustanowione prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, będąca jednocześnie członkiem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych chcąca przystąpić do ubezpieczenia musi prawidłowo wypełnić i czytelnie podpisać deklarację przystąpienia do ubezpieczenia.

Po uzupełnieniu deklaracji wymaganymi danymi osobowymi powinna przelewem bankowym opłacić pierwszą składkę na konto wskazane przez Stowarzyszenie (numer konta poniżej) i złożyć bezterminowe stałe zlecenie zapłaty składki z osobistego rachunku ROR.

UWAGA! W przypadku przystępowania do ubezpieczenia przez współmałżonka do wariantu D, należy wypełnić dodatkową deklarację przystąpienia dla współmałżonka. NA DEKLARACJI WSPÓŁMAŁŻONKA NALEŻY DODATKOWO WYPEŁNIĆ PUNKT VI – OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADKI. Wpisujemy dane oraz podpis osoby posiadającej ustanowione prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku .

 

Na stałym zleceniu ubezpieczony wpisuje tytuł płatności:

            „Ubezpieczenie na życie – Program SEiRP 2009”

 

Miesięczna składka za ubezpieczenie wynosi:

57,45 zł (dla wariantu A)

67,86 zł (dla wariantu B)

74,10 zł (dla wariantu C) 

45,52 zł (dla wariantu D dla współmałżonków).

 

 

Pierwsza składka za ubezpieczenie w PROGRAMIE „SEiRP 2009” winny być przekazywane na konto Stowarzyszenia z góry maksymalnie do 10-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia ochrony .

 

Przykład: Osoby, które chcą być ubezpieczone od
1 marca, muszą wpłacić składkę do 10 lutego, a deklaracja przystąpienia  musi trafić do PZU Życie S.A. Oddział w Krakowie do 25 lutego. 

 

Opłacenie składki lub dostarczenie deklaracji w późniejszym terminie spowoduje przesunięcie początku odpowiedzialności na kolejny miesiąc.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadające rachunki bankowe. Stałe zlecenie z ROR-u jest jedyną możliwością opłacania składek na ubezpieczenie
w PROGRAMIE „SEiRP 2009”

 

Do deklaracji przystąpienia należy każdorazowo dołączyć:

 1. kserokopię przelewu pierwszej składki oraz kserokopię złożenia stałego zlecenia na opłacanie kolejnych składek

osoby przystępujące do ubezpieczenia bezpośrednio po przejściu na emeryturę, powinny załączyć także kserokopię dokumentacji ubezpieczeniowej, którą otrzymali z zakładu pracy (tj.

 1. wniosek o indywidualną kontynuację oraz deklarację przystąpienia obowiązującą w ubezpieczeniu w Komendzie Policji)
 2. dokument potwierdzający członkostwo w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych
 3. niezbędnym warunkiem jest również dosłanie kserokopii Legitymacji Emeryta-Rencisty Policyjnego niezwłocznie po jej otrzymaniu z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. W przypadku przystępowania do ubezpieczenia przez wdowy/wdowca, należy dołączyć decyzję  Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  o przyznaniu uprawnień emerytalno-rentowych po zmarłym Funkcjonariuszu. Wdowa/wdowiec mająca przyznane uprawnienia emerytalno-rentowe po zmarłym Funkcjonariuszu może przystąpić do wariantu ubezpieczenia A lub B lub C.

 

Uzupełniona deklaracja wraz z załączonymi dokumentami musi trafić do PZU Życie S.A. Oddział w Krakowie do dnia 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego ma się rozpocząć ochrona ubezpieczeniowa.   Adres do przesłania dokumentów:

 

Zarząd Wojewódzki SEIRP

Ul. Mogilska 109

31-571 Kraków

 (z dopiskiem – program SEiRP P. JÓZEFA ŁOZIŃSKA)

W jaki sposób należy opłacać składki za ubezpieczenie?

 

Jedyną możliwością opłacania składek na ubezpieczenie w PROGRAMIE „SEiRP 2009” jest bezterminowe stałe zlecenie zapłaty składki z ROR-u. Składka musi być zapłacona do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc za jaki ma być ochrona ubezpieczeniowa.

Zgodnie z prawem bankowym liczy się data księgowania środków na koncie.

Kredyt Bank S.A. III Oddział KB S.A. w Warszawie

WARIANT A Numer konta: 24 1500 1126 1211 2009 8998 0000

WARIANT B Numer konta: 17 1500 1126 1211 2009 9012 0000

WARIANT C Numer konta: 67 1500 1126 1211 2009 9009 0000

WARIANT D Numer konta: 04 1500 1126 1211 2009 9038 0000

 

Właściciel konta: Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

ul. Domaniewska 36/38, 02-514 Warszawa

 

 

Numer polisy dla wariantu A: 711497625

Numer polisy dla wariantu B: 711497638

Numer polisy dla wariantu C: 711497641

Numer polisy dla wariantu D: 711509562

 

Co dzieje się w przypadku  nieopłacenia składki w terminie?

 

            W przypadku nie przekazania składki za jeden miesiąc ubezpieczenia, ubezpieczenie ulega zawieszeniu podczas którego PZU Życie S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w pełnym wymiarze, pod warunkiem, że składka zostanie wyrównana w kolejnym miesiącu. W przypadku nie uregulowania składki zaległej, do końca następnego miesiąca, ubezpieczony traktowany jest jako osoba występująca z ubezpieczenia, od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstała zaległość i zostaje wykreślona z ubezpieczenia.

Co należy zrobić w przypadku zmiany danych osobowych zawartych w deklaracji?

 

Wszelkie zmiany danych osobowych tj. nazwisko, adres zamieszkania bądź też osób uposażonych wymagają wypełnienia i przesłania niezwłocznie na adres SEiRP deklaracji zmian.

Po formularz deklaracji zmian należy się zgłosić - telefonicznie, listownie lub e-mailem .

 

Jakie są możliwości wystąpienia z ubezpieczenia?

 

Z ubezpieczenia można wystąpić poprzez:

 • rezygnację z ubezpieczenia – w każdej chwili można zrezygnować z ubezpieczenia, przesyłając na adres PZU Życie SA podpisane oświadczenie o rezygnacji w terminie do ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, za który nie będzie opłacona składka.

 

 

W jaki sposób realizowane są świadczenia?

 

Wszystkie świadczenia można zgłaszać:

- elektronicznie na stronie www.pzu.pl (zakładka „zgłoś szkodę lub roszczenie”)

- przez Infolinię 801 102 102

- w dowolnej jednostce PZU Życie SA na terenie całego kraju

 

Przed zgłoszeniem świadczenia prosimy sprawdzić w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus PTGP32 i ubezpieczeń dodatkowych czy w Państwa przypadku świadczenie przysługuje.

 

Jednocześnie przypominamy, iż według obowiązujących w programie ogólnych warunków ubezpieczenia PZU Życie SA ma 30 dni na wypłacenie należnego świadczenia od dnia otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających wykonanie zobowiązania.

 

Kto udzieli szczegółowych informacji o programie?

 

Osoba do kontaktu w SEiRP:

BARBARA LACHOWICZ – tel.: 515 214 771;

e-mail : seirp2009@wp.pl

Nr polisy

 

Nr deklaracji

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

i ubezpieczeń dodatkowych

Zmiana deklaracji z powodu (proszę zakreślić odpowiednie pole)  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX

 FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000   zmiany zakresu ubezpieczenia / świadczeniodawcy

 FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000   zmiany danych ubezpieczonego FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX

 FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000   zmiany uposażonych - unieważniam wszystkie poprzednie dyspozycje dotyczące uposażonych i jednocześnie wyznaczam jako uposażonego osobę wymienioną w części IV.

Określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, używane są w tym dokumencie w takim samym znaczeniu.

 

I. DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO  -  proszę o czytelne wypełnienie deklaracji drukowanymi literami,

 1) wypełnić gdy obywatelstwo polskie, 2) wypełnić gdy jest inny niż Polska

 

 

 FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000  osoba formalnie związana z ubezpieczającym (np. pracownik)

 FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000  partner życiowy ubezpieczonego bądź dziecko nie związane formalnie z ubezpieczającym

 FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000  inna osoba nie związana formalnie z ubezpieczającym

 

 FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000 Pan     FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000  Pani

Data urodzenia

|_d_|_d_|_m_|_m_|_r_|_r_|_r_|_r_

Miejsce urodzenia

 

 

Nazwisko

 

Imię

 

 

Drugie imię

 

Obywatelstwo

 FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000  polskie      FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000  Inne

PESEL 1)

 

 

 

Kraj stałego zamieszkania 2)

 

 

 

Adres do korespondencji:

 

 

Ulica

 

Nr domu

 

Nr lokalu

 

 

 

Miejscowość

 

Kraj

 FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000  Polska    FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000  Inny ……………………(nazwa)

 

 

Kod pocztowy

 

Poczta

 

 

 

Telefon kontaktowy

 

E-mail

 

 

                                     
 

 

II. ZGODA NA OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

Składka (na życie) - ……………..…. zł

Składka (na zdrowie) - ………………zł

kod zakresu |__|__|  (dotyczy ubezpieczonego i każdego współubezpieczonego)

Wnioskuję o realizację świadczeń zdrowotnych w ……………………………………………………………………………………………………………………………

NALEŻY WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU PRZYSTĘPOWANIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

 FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000  zakres podstawowy (ubezpieczony)     FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000  zakres rozszerzony (ubezpieczony i współubezpieczeni). 

W celu realizacji świadczeń proszę dzwonić pod nr tel. 22 575 90 18

Składka - …………………..zł

NALEŻY WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU PRZYSTĘPOWANIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO

Składka - …………………..zł

Suma ubezpieczenia

Życie - ………………….. zł 

LC - …………………… zł

WSPÓŁUBEZPIECZENI

2) proszę wypełnić gdy jest inny niż Polska

3) w przypadku zgody proszę wstawić X w pole (niezaznaczeni pola  oznacza brak zgody)

4) w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie  składa w imieniu współubezpieczonego jego przedstawiciel ustawowy

 

Lp.

 FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000 Pan   FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000  Pani

Pierwsze imię

Drugie imię

Nazwisko

PESEL

Stopień pokrewieństwa

1.

 

 

 

 

 FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000  partner życiowy   FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000  dziecko

 FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000  inny

Data urodzenia

|_d_|_d_|_m_|_m_|_r_|_r_|_r_|_r_|

Miejsce urodzenia

 

Adres do korespondencji

Kod pocztowy

|__|__|–|__|__|__|

Poczta

 

Ulica

 

Nr domu

 

Nr lokalu

 

Miejscowość

 

Kraj

 FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000   Polska    FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000   Inny ……………………(nazwa)

Kraj stałego zamieszkania2)  

 

Telefon kontaktowy

 

E-mail

 

Przyjmuję do wiadomości informacje zawarte w pkt 2 części V deklaracji. Potwierdzam i akceptuję treść oświadczeń zawartych w pkt 1, 9 i 10 części V oraz udzielam upoważnienia i wyrażam zgodę na czynności określone w pkt 3 i 8 części V deklaracji.

 FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000  3) Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych zgodnie z zapisami pkt  4 części V deklaracji.                            

 FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000  3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zapisami pkt  5 części V deklaracji.                             

 FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000  3) Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zgodnie z zapisami pkt  6 części V deklaracji.

 FORMCHECKBOX FFFFFFFF6500000014000700570079006200F300720034003100000000000000000000000000000000000000000000000000  3) Wyrażam zgodę na prz


Projekt i wykonanie: InforpolNET