Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Dane dotyczące działań sądów okręgowych w kraju w sprawach odwołań od decyzji obniżających świadczenia    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Dane dotyczące działań sądów okręgowych w kraju w sprawach odwołań od decyzji obniżających świadczenia

Dane dotyczące działań sądów okręgowych w kraju w

sprawach odwołań od decyzji obniżających świadczenia*

/17 grudnia 2020 r./


 

W 2019 r. z Sądu Okręgowego przy ul. Płockiej 9 w Warszawie rozpoczął się wpływ

spraw do sądów okręgowych w kraju dot. odwołań od decyzji obniżających świadczenia ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. nowelizującą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym (…).

Na podstawie danych, do których dotarło Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych udało się stworzyć tabelę ilustrującą aktywność lub opieszałość większości sądów, jak i rysującą się w nich linię orzeczniczą. Dane z kilku sądów obecnie są niedostępne.

Tabela będzie uzupełniona w najbliższym czasie i zaprezentowania na stronie seirp.pl w pełnej wersji.

Pomimo braku danych w kilku przypadkach zdecydowaliśmy się na publikację wiedząc, że informacje są oczekiwane.

* W zestawieniu nie ujęto Sądu Okręgowego w Warszawie, przy ul. Płockiej 9, gdzie

pozostaje większość spraw osób objętych ustawą represyjną.

Dane statystyczne dotyczące pracy tego sądu publikowane są na stronie

www.bip.warszawa.so.gov.pl. Widnieją tam dane za kolejne lata w ujęciu rocznym i

półrocznym – ostatnie za pierwsze półrocze 2020 r. Po wejściu na stronę należy przejść

do zakładki „Działalność Sądu”, potem „Dane Statystyczne”, następnie „MS-S11o/S12o

z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych” i do sekcji oznaczonej „Dział 1.1.1.1

Ewidencja spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych – ogółem I instancja (c.d.)” i

wyszukać interesujący nas obszar. Nie będę ukrywać, że jest przy tym trochę „zabawy”,

a mnogość liczb może zniechęcić część zainteresowanych.

Odnośnie Sądu Okręgowego przy ul. Płockiej 9 w Warszawie nie da się zastosować 

prostych kryteriów podziału jakie sprawdziły się w sądach o mniejszej liczbie

rozpatrywanych spraw, z uwagi na wcześniejsze rozpoczęcie procesu orzekania niż w

innych sądach, zwłaszcza w sprawach „pomyłek” IPNu przy wystawianiu informacji o

przebiegu służby i obstrukcji przy zajmowaniu się innymi sprawami. Stosunkowo

mikroskopijny odsetek spraw zakończonych merytorycznym rozstrzygnięciem (niewiele

ponad 100) nie daje pola do wywiedzenia jednolitej linii orzeczniczej. Jest na to jeszcze

za wcześnie, gdyż korzystne wyroki, które w bieżącym roku już zapadły, dotyczą w

przeważającej liczbie odwołujących się w sprawie rent rodzinnych.

Ogromna liczba spraw, tj. ok. 18 tysięcy, pozostających w tym sądzie nie została

zmniejszona w sposób dający nadzieję na rychłe ich rozpoznanie pomimo przekazania

do sądów w kraju ok. 5 tysięcy (brak danych z 8 sądów), gdyż w latach 2019/2020 nowa

kwerenda IPN po zasobach archiwalnych skutkowała wyłuskaniem kolejnych osób

objętych ustawą represyjną, a co za tym idzie, nową falę wpływu odwołań do S.O. w

Warszawie przy ul. Płockiej 9.


 

Celem tego opracowania nie jest analiza naszych spraw pozostających w tym sądzie, gdyż temu zagadnieniu należałoby poświęcić odrębny materiał.

Opracowanie skierowane jest do tych z Państwa, którzy mają miejsce zamieszkania w obszarze działania innego sądu okręgowego niż S.O. w Warszawie i wahają się czy zgodzić się na przeniesienie sprawy lub wystąpić o jej przeniesienie.

 

link do całości opracowania w formie pdf

 

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/!!!!!!%20%20%20%20Dane%20dotycz%C4%85ce%20dzia%C5%82a%C5%84%20s%C4%85d%C3%B3w%20okr%C4%99gowych%20w%20kraju%20w%20sprawach%20odwo%C5%82a%C5%84%20od%20decyzji%20obni%C5%BCaj%C4%85cych%20%C5%9Bwiadczenia.pdf


 


Projekt i wykonanie: InforpolNET