Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     25.06.2019. Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

25.06.2019. Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego

25.06.2019. Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego

 

Posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Głównego SEiRP

W dniu 25 czerwca 2019 r. w siedzibie ZG SEiRP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej odbyły się posiedzenia Prezydium oraz Zarządu Głównego SEiRP. W godz. 10:00 – 12:00 zebrało się Prezydium ZG SEiRP. Prowadzącym obrady był Antoni Duda, protokolantem Piotr Styczyński. Po przyjęciu porządku obrad rozpatrzono wnioski Komisji OPP i podjęto Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej z funduszu OPP dla 11 osób, na ogólną kwotę 25.000 złotych. Kolejnym punktem było omówienie wniosków o dofinansowanie organizacji terenowych SEiRP i przygotowanie rekomendacji dla ZG SEiRP w przedmiocie przyznania dotacji i pomocy finansowej dla przedsięwzięć podejmowanych w Kołach i Zarządach, dla Kół SEiRP: Nr 10 w Myśliborzu, w Radziejowie, w Tucholi oraz dla ZOW w Pile na zawody strzeleckie i akademię z okazji 100-lecia Policji. Prezes Antoni Duda złożył informację o bieżących problemach organizacyjnych, dot. m.in. skargi w KNF i w Prokuraturze, zażaleniu na odmowę wszczęcia z zawiadomienia w sprawie ZER MSWiA, ekwiwalencie za nie wykorzystany urlop, klauzuli RODO w dokumentach SEiRP. Podjęto Decyzję o zaakceptowaniu przedstawionych przez Jerzego Skryckiego wzorów Deklaracji członkowskiej i Wniosku o pomoc z OPP z uwzględnieniem klauzuli RODO. W dalszej kolejności Antoni Duda omówił problemy związane z rejestracją Statutu i wpisu w KRS, zwołaniem Zjazdu Nadzwyczajnego i rekomendacji dla niego; problemy związane z ubezpieczeniem „SEiRP – 2019” oraz nową umową z T-Mobile. Podjęto Decyzję w sprawie zawarcia nowej umowy z T-Mobile.

O godz. 12.00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Głównego. Otwarcia obrad dokonał Prezes Antoni. Duda, który poinformował o trybie zwołania posiedzenia i jego celach. Po przyjęciu porządku obrad, wyborze Komisji Uchwał i Wniosków i omówieniu protokołu z posiedzenia ZG SEiRP z dnia 9 kwietnia 2019 roku w Płońsku przyjęto Uchwały o wyróżnieniach – nadano zasłużonym członkom oraz sympatykom SEiRP Odznaki „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”, „Za zasługi dla SEiRP z Dyplomem” oraz „Dyplomy uznania”. Antoni Duda omówił problemy związane z rejestracją Statutu SEiRP i wpisu w KRS. Podjęto Uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP w dniach 19 – 20 września 2019 roku. Przyjęto także projekt Porządku obrad tego Zjazdu. W następnej kolejności Zarząd Główny jedną Uchwałą zatwierdził wszystkie Decyzje Prezydium ZW. Informację o biegu postępowania związanego z zawiadomieniem Prokuratury o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień wynikających z art. 231 $ 1 k.k. i z art. 271 $ 1 k.k. dot. potwierdzenia nieprawdy przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie i jego współpracowników złożyła zaproszona na posiedzenie Pani Jolanta Domańska-Paluszak – podjęto w tym zakresie Uchwałę w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 271§1 kk., tj. poświadczenia nieprawdy przez osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Informację o bieżących problemach związanych z realizacją programu ubezpieczeniowego „SEiRP 2019” złożyli Antoni Duda oraz zaproszona na posiedzenie Monika Tomczyk – przedstawiciel PZU Życie. Podjęto Uchwałę w sprawie powołania Zespołu do renegocjacji umowy ubezpieczenia grupowego „SEiRP 2019” w składzie: Izabella Jaros, Ewa Macek i Wiesław Lipkowski.

Po wyczerpaniu tematyki, podsumowania i zamknięcia obrad dokonał Prezes Antoni Duda.

Piotr Styczyński – Sekretarz ZG SEiRP

źródło: https://www.seirp.pl/25_06_2019_-posiedzenie-zarzadu-glownego


Projekt i wykonanie: InforpolNET