Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Dokumenty    /     WZORY ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

WZORY ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

Komunikat
Przedstawiamy, rekomendowane przez FSSM,  wzory odwołań do  właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. 
Wzory odwołań obejmują następujące sytuacje:

1.    Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę przed i po 1990 r.

2.    Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.

3.    Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę przed  i po 1990 r.

4.    Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
5.    Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę  przed i po 1990 r.
6.    Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
7.    Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę po 1990 r, zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.
8.    Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę po 1990 r., zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.
9.    Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę po 1990 r., zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.

UWAGA! Komunikat dla osób korzystających z wzorów dot. rent(2017.07.13)

Wzory odwołań zostały opracowane przez prawników Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy", którym przysługują autorskie prawa do tych wzorów. Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy wyraża zgodę na wykorzystania tych wzorów wyłącznie w indywidualnych sprawach przez osoby, których dotyczyć będą decyzje Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U z 30.12.2016 r. poz. 2270).
Koszty ich sporządzania zostały pokryte z subkonta „Darowizna”. 
Ze wzorów odwołań może korzystać indywidualnie każdy emeryt lub/i rencista, którego obejmuje w/w ustawa. Pamiętajmy, że są to wyłącznie WZORY, które należy uzupełnić opisem swojej indywidualnej sytuacji (samodzielnie lub przy pomocy adwokata), oraz można zmienić (dodać lub ująć) poszczególne  fragmenty dokumentu w zależności od własnej oceny, czego raczej nie rekomendujemy.
Pytanie dotyczące wzorów odwołań prosimy kierować na e-mail: zespol.prawny@fssm.pl

Zespół Prawny FSSM RP

https://www.fssm.pl/wzory-odwolan-od-decyzji-zer

linki do wzorów odwołań:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/1_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20emerytura%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wersja%20ostateczna.doc

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/2_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20emerytura%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20przed%201990_wersja%20ostateczna.doc

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/3_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20renta%20inwalidzka%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wersja%20ostateczna.doc

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/4_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20renta%20inwalidzka%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20przed%201990_wersja%20ostateczna.doc

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/5_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20renta%20rodzinna%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wersja%20ostateczna.doc

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/6_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20renta%20rodzinna%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20przed%201990_wersja%20ostateczna.doc

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/7_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20emerytura%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wojskowi_wersja%20ostateczna.doc

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/8_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20renta%20inwalidzka%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wojskowi_wersja%20ostateczna.doc

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/9_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20renta%20rodzinna%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wojskowi_wersja%20ostateczna.doc

 

WZORY PISM OPRACOWANE PRZEZ ZESPÓŁ PRAWNY FSSM RP:

UWAGA! Komunikat o możliwości uzupełnienia odwołań o zarzut : „Przywołania błędnej podstawy prawnej wydanej decyzji o ponownym ustaleniu wysokości mojej emerytury, tj. art. 15c w związku z 32 ust. 1 pkt 1, z jednoczesnym rażącym naruszeniem art. 33 ust. 1, który określa wyłączne przesłanki takiej decyzji, a w konsekwencji bezprawne ponowne jej ustalenie w drastycznie obniżonej wysokości”.  (2017.08.25)   (tutaj wersja MS WORD)

10. Wzór uzupełnienia odwołnia (o ww. zarzut dla osób, które odwołania już wysłały)

11. Wzór pisma do Dyrektora ZER MSWiA o udostępnienie Informacji IPN, stanowiącej podstawę zakwalifikowania pod przepisy ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. (2017.09.14)

12. Wzór odpowiedzi na pismo sądu zawierające stanowisko ZER wobec wniesionego odwołania od decyzji o obniżeniu emerytury renty

13. Wzór "Wniosku o nadanie biegu odwołaniu" - dla osób, które nie złożyły w terminie odwołania od decyzji o obniżeniu emerytury / renty.

14. Wzór "Zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszeniu postępowania" - Zażalenie kierujemy do Sądu Apelacyjnego w 2 egzemplarzach (tutaj informacja w w tej sprawie)

WZORY PISM skargowych na opieszałe działanie MSWiA w rozpatrywaniu wniosków złożonych w trybie Art. 8a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) (komunikat w tej sprawie):

DO MSWiA:
1. Wzór "Ponaglenia".
2. Wzór "Wezwania do usunięcia naruszenia praw".

DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE:
3. Wzór "Skargi na bezczynność.organu"
3a. Wzór "Skargi na przewlekłość postępowania"

UWAGA!

By pobrac w/w wzory należy kursorem myszki nacisnąc na dany wzór bu uruchomic automatyczny pobór wzoru.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. wzorów, znajdziesz TUTAJ.

 

źródło: https://www.fssm.pl/wzory-pism1

 

 

 

 

 

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET