Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI W SOCZEWCE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI W SOCZEWCE

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI W SOCZEWCE

W dniach 28 luty - 02 marzec 2017 r. w ośrodku " Mazowsze" w Soczewce k/Płocka odbyła się konferencja poświęcona głównie represjom wobec emerytów mundurowych RP będących skutkiem nowej ustawy obniżającej ponownie emerytury funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa oraz (po raz pierwszy) renty rodzinne i inwalidzkie, w tym orzeczone po 1990r. 
W konferencji udział wzięło ok. 200 osób reprezentujących kilkanaście stowarzyszeń emerytów służb mundurowych ( policji, wojska, straży granicznej, więziennictwa itd.) oraz zaproszeni goście w osobach:
- Andrzeja Milczanowskiego - b. ministra spraw wewnętrznych;
- gen. Andrzeja Kapkowskiego - b. szefa UOP;
- gen. Henryka Jasika - b. szefa Agencji Wywiadu;
- gen. Marka Dukaczewskiego - b. szefa WSI ;
- prof. Jerzego Jaskierni - b. ministra sprawiedliwości, b. członka Komisji Weneckie, przewodniczącego stowarzyszenia parlamentarzystów polskich), 
- przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (naczelnika wydziału-Tomasz Oklejna);
- przewodniczących ZZ Policjantów ( czynni policjanci): Rafał Jankowski- przewodniczący i Krzysztof Balcer – v-ce przewodniczący );
- posła Nowoczesnej ( Jerzy Meysztowicz ) i klubu poselskiego Demokracji Polskiej ( Michał Kamiński); 
- zespół prawników ( mec. Jarosław Kaczyński, mec.Jarosław Konecki  i mec. Damian Sucholewski);
- b. dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej(Grzegorz Domaszkiewicz)


Przez prawie 3 dni toczyła się ożywiona dyskusja w kwestii sposobu postępowania w przedmiotowej sprawie.
Główne tezy i ustalenia konferencji:

1.PiS niezmuszony do tego nie cofnie się przed wprowadzeniem ustawy represyjnej w życie.
Na przełomie czerwca-lipca należy spodziewać się pierwszych decyzji ZER MSW obniżających emerytury ( renty). I to jest b. ważny moment, od którego
 zaczyna się ścieżka odwoławcza – począwszy od Sądu Okręgowego, przez Sąd Apelacyjny na skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego  kończąc ( z uwagi na wysokość naszych roszczeń wobec ZER MSW, które przekroczą skumulowaną w ciągu roku kwotę 10 000zł ).  Powyższą ścieżkę krajową koniecznie trzeba przejść, aby można było się skutecznie odwołać do ETPCZ w Strasburgu. W innym przypadku skarga zostanie odrzucona z uwagi na niewyczerpanie możliwości dochodzenia swoich racji przed krajowymi sądami. 

2. Równolegle podejmowane  będą działania przy udziale przychylnym naszej sprawie   osób, instytucji, stowarzyszeń, partii politycznych zmierzające do skłonienia PiS do wycofania się z ustawy represyjnej lub przynajmniej do powrotu do projektu ustawy, który został przedstawiony do społecznej konsultacji latem 2016r. Służyć temu ma także aktywny udział emerytów, członków ich rodzin i przyjaciół w dobrze przygotowanych i koniecznie masowych akcjach protestacyjnych organizowanych już nie tylko przez środowiska emerytów resortowych, lecz poprzez przyłączanie się planowanych manifestacji liczebnie znaczących środowisk: nauczyciele, pielęgniarki, KOD-u), ale z wyraźnym zaznaczeniem naszego udziału np. poprzez występowanie w koszulkach z logo naszego środowiskowego protestu ( jest już wstępnie przyjęty projekt graficzny takiego logo ).

3. Należy liczyć się z wieloletnim okresem rozpatrywania naszych odwołań, szczególnie na poziomie odwołania do SO w Warszawie. M.in. czas rozpatrywania skargi kasacyjnej przez SN wynosi 2-3 lata.


Co więc należy robić, aby nie popełnić błędu?

Po otrzymaniu decyzji należy od niej odwołać się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora ZER MSW ( najprawdopodobniej to Sąd Okręgowy w Warszawie będzie jedynym sądem właściwym do rozpatrzenia naszych odwołań). Odwołanie musi być obszernie udokumentowane, bo to ułatwi dalsze postępowanie przed sądami, i obejmujące wszelkie naruszenia – naszym zdaniem - określonych artykułów Konstytucji czy Karty Praw Człowieka i Obywatela. Najprawdopodobniej będą przygotowane wzory odwołań, z których będzie można korzystać. Trzeba przy tym zachować ostrożność, bo na forach internetowych pojawiają się wzory z wadami prawnymi, zatem zachować daleko idący krytycyzm wobec tych podpowiedzi.  Zgodnie sugerowano nam, aby przynajmniej w pierwszych sprawach, które będą rozpatrywane przez SO w Warszawie, korzystać z pomocy prawników, bo wyroki sądu w tych pierwszych sprawach będą determinować orzeczenia w dalszych rozprawach. Nie można zatem na tym etapie zrobić żadnego błędu.
Mając to na uwadze postanowiono też, że dla pewności przy pierwszych kilkunastu rozprawach uczestniczyć będą wybrani przedstawiciele
stowarzyszeń emerytów służb mundurowych, a być może i posłowie ( taką deklarację złożył bynajmniej poseł Michał Kamiński ).

Można równolegle z odwołaniem do SO w W-wie pisać wniosek z art. 8a „ustawy represyjnej” do ministra Spraw Wewnętrznych ( swoisty wniosek o zastosowanie  aktu indywidualnej łaski ) motywując to indywidualnie - odpowiednio do zapisów tego artykułu. Temat wniosku w trybie art.8a wywołał ożywioną dyskusję, zwłaszcza w kontekście celowości jego składania, a przede wszystkim, kiedy go należy składać. Sugestia prawników jest następująca – jeśli już składać przedmiotowy wniosek to należy to uczynić dopiero po uzyskaniu decyzji z ZER MSW o zmniejszeniu wysokości pobieranego świadczenia. Póki co nie ma jednak wypracowanej przez MSW procedury rozpatrywania tych wniosków. Sprawa stosowania przez ministra Spraw Wewnętrznych  art.8a jest już obecnie monitorowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku będziemy zamieszczać na bieżąco informacje aktualizujące odnoszące się do realizacji ustawy represyjnej. Chcemy także pomagać wszystkim chętnym w pisaniu odwołań i sporządzaniu innych dokumentów związanych z omawianą ustawą.

Poniżej kilka odpowiedzi prawników, które mogą potencjalnie zainteresować  nasze środowisko:

po 25 latach pracy w " cywilu "- mężczyźni, 20 lat – kobiety  i osiągnięciu wieku emerytalnego ( obecnie 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety ) można złożyć w ZUS wniosek o wyliczenie emerytury z ZUS ( o ile okaże się ona korzystniejsza od mundurowej ). Do wyliczenia emerytury cywilnej nie wlicza się jednak lat służby w resorcie s.w.;
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Sądu Najwyższego z zapytaniem o zgodność z Konstytucją RP art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, na mocy którego zabrania się przyjmowania do KAS osób mających w swojej biografii zawodowej służbę w organach bezpieczeństwa państwa;
 Istnieje tylko teoretyczna możliwość wstrzymania wykonania decyzji ZER MSW obniżającej świadczenie. Jakkolwiek istnieje możliwość wystąpienia w trybie art. 730 kc o zabezpieczenie roszczenia, to jednak rokowania co do skuteczności tego wniosku są znikome, liczyć też należy się, że sąd w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia doliczy do kwoty głównej  również odsetki;
osoby, które przy pierwszej obniżce emerytur ( ustawa z 2009 r.) coś "ugrały" ( na przykład służba w WSO Legionowo, czy w pionie polityczno - wychowawczym) w  swoich odwołaniach fakt ten powinny koniecznie podnosić; sąd może wziąć to pod uwagę.
W przypadku osób, które kontynuowały służbę po 1990r. bardzo celowe jest podnoszenie – jako argumentu - także wyroku TK 06/2010 odnoszącego się do konieczności stosowania przez organy państwa jednakowego przelicznika ( 2,6% za każdy rok służby), tak jak dla wszystkich nowo przyjętych funkcjonariuszy służb. 

Bolesław Rokicki
Mirosław Nawrocki


Projekt i wykonanie: InforpolNET