Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     EMERYT 2016 - artykuły w Olsztyńskim Biuletynie Informacyjnym.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

EMERYT 2016 - artykuły w Olsztyńskim Biuletynie Informacyjnym.

LESZEK ORKISZ SŁUPSK 1.12.2015 r

Prezes P I L N E

Z.O SE i RP w Słupsku

Członek Z.G

  1. PREZES ZARRZADU GŁÓWNEGO

  2. PREZYDIUM ZARZADU GŁOWENEGO

S E i R P

w W a r s z a w i e

 

 

W N I O S E K

O zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia zarządu Głównego - w terminie pilnym umożliwiającym

( przez Zarząd Główny) zajęcie przed końcem b.r. zobowiązującego stanowiska związanego z

problematyką ubezpieczenia grupowego rencistów i emerytów zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

Dotychczasowe procedury negocjacyjno – umowne prowadzone przez Prezesa Z.G oraz Prezydium

Zarządu Głównego wywołują wątpliwości w zakresie i rzeczowym i prawnym a szczególnie skutków ich postanowień dla samych ubezpieczonych. Próby ich wyjaśniania przez publikatory ( np. w OBI) są półśrodkami a listy kierowane do ubezpieczonych przez brokerów budzą takież same wątpliwości.

Jedynym sposobem jest rzetelne i dokładne przeanalizowanie dotychczasowych ustaleń a tym Samym przekazanie ich do wiążącej ( i ekonomiczno -prawnie uzasadnionej) decyzji Zarządu Głównego.

Plenarne posiedzenie winno być poświęcone wyłącznie tej problematyce i udzielić odpowiedzi nan/ wym. pytania ( nie wykluczając innych kierowanych od członków Zarządu Głównego) i tak :

 

- AKTUALNY STAN RZECZOWO – FINANSOWY UBEZPIECZENIA „EMERYT” (i pokrewnych)

- 1.-a/ szczegółowa informacje Prezesa Z.G, Skarbnika i Prezydium o trybie, terminach prowadzonych w bieżącym roku (2015) negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi,

b/i przeglądach złożonych ofert ubezpieczeniowych i brokerskich i trybie poszukiwania nowych ofert i brokerów ( PZU, WARTA i inne – o ile o takie się zwrócono), 

c/- wypowiedzeniach umów ( o ile takie były postanowione- łącznie z omówieniem kto wypowiedział , z czyjej inicjatywy, terminów ich obowiązywania , skutków itp.),

d-zawartych wszelkich„ Porozumieniach”. „Upoważnieniach”, „Umowach” ( z kim, na jakich zasadach , terminach wejścia w życie, istotnych postanowieniach – essentialia negotti- , organ podejmujący decyzję, podstawa prawna i podpisujący, kto – imiennie – negocjował wszystkie te dokumenty,

e/- przedstawienie analizy ekonomicznej istniejących i spodziewanych skutków finansowych związanych ze zmianą ubezpieczyciela i zmiana warunków umowy, w tym koszty obsługi systemu ( jakie, w jakiej wysokości , kto je ma ponosić i na jakiej podstawie).

……f/- wyjaśnienie kto i w jakiej wysokości ( i w jakim okresie) będzie ponosił koszty wysyłki dokumentów związanych ze zmianą ubezpieczyciela/brokera oraz kto poniesie koszty wszelkich akcji promocyjnych w środowisku potencjalnych klientów.

g/ przedstawienie protokołów z posiedzeń Prezydium w sprawach ubezpieczeniowych,

h/- wyjaśnienie przyczyn i podstaw przejęcia bazy ubezpieczonych przez brokera reprezentującego inną firmę niż dotychczas, czy takowe miało miejsce czy też nie ?. Czy przekazanie tej bazy danych ( o ile miało miejsce) bez zgody ubezpieczonych - nie stoi w kolizji z zasadą ochrony danych osobowych,

i/- odniesienie się do problemów wskazywanych w dyskusjach i publikacjach

j/- jakie są gwarancje i na jaki okres dla ubezpieczonych - dotychczas oferowane przez nowego ubezpieczyciela ( o ile już taki jest)

..k/-kto – imiennie – realizuje praktycznie umowę z PZU (chodzi o czynności faktyczne i prawne), kto podpisuje rachunki, przelewy (i wszelkie inne dokumenty rozliczeniowo – zobowiązaniowe) oraz dokonuje ich wykonania za pośrednictwem instytucji finansowych.

…….l/- jaką rolę w wypełnianiu wszelkich czynności finansowych związanych z ubezpieczeniami pełni Skarbnik Z.G - w przywołaniu art. 11 Regulaminu Zarzadu Głównego z 2010 r.

...m/- co stanie się z ubezpieczonymi o ile nie wyraża zgody na zmianę ubezpieczyciela.

…….n/- czy analizowano ewentualne negatywne skutki cywilno-prawne zmian (omawiane także w cytowanych Wypowiedziach 1 i 2 ).

0/- czy wpłaty od aktualnych brokerów (PROWIZJE dla SE i RP) uległy jakiejkolwiek zmianie w miesiącach od VI do XI 2015 r (chodzi czy były w jakikolwiek sposób obniżane i

dlaczego)

 

 

Leszek Orkisz


Projekt i wykonanie: InforpolNET