Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Wzór odpowiedzi na apelację Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA od wyroku Sądu Okręgowego przywracającego odwołującemu się emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę rodzinną    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Wzór odpowiedzi na apelację Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA od wyroku Sądu Okręgowego przywracającego odwołującemu się emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę rodzinną

Szanowni Państwo!

 W ostatnich tygodniach otrzymaliśmy liczne e-maile i telefony z 
 pytaniami jak odpowiadać na apelacje ZER MSWiA.

 W związku z tym, że ZER MSWiA z urzędu wnosi apelacje praktycznie od 
 każdego korzystnego wyroku, jakie zapadają w sądach okręgowych 
 rozpatrujących odwołania od decyzji emerytalno-rentowych podjętych na 
 podstawie ustawy represyjnej, Koleżanka Jolanta Domańska-Paluszak z 
 Biura ZG SEiRP przygotowała wzór odpowiedzi na taką apelację. Wzór 
 umieściliśmy na naszej stronie internetowej.

 Odwołujący się otrzymuje apelacje ZER MSWiA z Sądów 
 Apelacyjnych z pouczeniem, że w ciągu dwóch tygodni od doręczenia może 
 odpowiedzieć bezpośrednio do Sądu II instancji.

 Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym, służącym do zaskarżenia 
 merytorycznych orzeczeń sądów I instancji. Wniesienie odpowiedzi na 
 apelację jest fakultatywne. Kodeks postępowania cywilnego przyjmuje 
 termin dwutygodniowy do wniesienia odpowiedzi na apelację. Odpowiedź na 
 apelację powinna spełniać wymogi pisma procesowego. Sąd Apelacyjny 
 poucza strony postępowania, że może rozpoznać sprawę na posiedzeniu 
 niejawnym, jeżeli przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne i strony 
 nie złożyły wniosku o przeprowadzenie rozprawy.

 Wszystkim zainteresowanym polecamy wzór odpowiedzi jako materiał 
 pomocniczy do zaadaptowania do własnej sytuacji procesowej i 
 wykorzystania do odpowiedzi na apelację ZER MSWiA – w przypadkach 
 emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej.

 Z poważaniem!

 Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

 

link do materiału:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Wz%C3%B3r%20odpowiedzi%20na%20apelacj%C4%99%20ZER%20MSWiA%20od%20wyroku%20S%C4%85du%20Okr%C4%99gowego%20przywracaj%C4%85cego%20odwo%C5%82uj%C4%85cemu%20si%C4%99%2C%20odwo%C5%82uj%C4%85cej%20si%C4%99%20emerytur%C4%99%2C%20rent%C4%99%20inwalidzk%C4%85%20lub%20rent%C4%99%20rodzinn%C4%85%202.odt

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET