Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Ekwiwalent za niewykorzystany urlop    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

II. MAPA DROGOWA. WZORY PISM - 20.02.2020

„Mapa drogowa” wskazuje kolejne czynności do wykonania przez osoby:

 • ubiegające się o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • ubiegające się o wypłatę całości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Wzory (tytuły jako interaktywne linki)

 1. Wniosku,
 2. Ponaglenia,
 3. Skargi do Sądu Administracyjnego na bezczynność (dla osób, które nie otrzymały odmowy w postaci decyzji administracyjnej),
 4. Odwołania od decyzji odmownej do Komendanta nadrzędnego,
 5. Skargi do Sądu Administracyjnego (dla osób, które otrzymały odmowę w postaci decyzji administracyjnej).

Wszystkie wzory są takie same dla obu wyszczególnionych w tytule grup osób. Opracowano je jako wzory dla ”wyrównania ekwiwalentu” - dlatego w razie potrzeby należy je zmienić na „wypłatę całości ekwiwalentu” i w treści pominąć kwestię przedawnienia.

Przydatne akty prawne:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm. (k.p.a.),
 • ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. 2019 poz. 2325 ze zm. (p.p.s.a.),
 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji, Dz. U. 2019, poz. 161,
 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt K 7/15 (Dz. U.  2018 poz. 2102).

wiecej: https://www.seirp.pl/ii_-mapa-drogowa-–-wzory-pism (skopiuj i wklej)

 

Uprawnione do wystąpienia z WNIOSKIEM o przyznanie wyrównania

ekwiwalentu za niewykorzystany urlop są osoby, które odeszły na

emeryturę/rentę po dniu 18 października 2001 r.

Od dnia 19 października 2001 r. zmieniono przelicznik ekwiwalentu za

niewykorzystany urlop (uregulowany w art. 115a ustawy o Policji) na 1/30 –

który to przepis uznany został za niekonstytucyjny.

 

2. Z wnioskiem można występować:

 

- do dnia 7 listopada 2021 r. jeśli osoba przeszła na emeryturę/rentę między

19 października 2001 r. a 5 listopada 2018 r. i której wypłacono część

ekwiwalentu przy zastosowaniu przelicznika 1/30,

 

- w okresie trzech lat od dnia przejścia na emeryturę/rentę jeśli osoba

przeszła na emeryturę/rentę po dniu 5 listopada 2018 r. i której nie wypłacono

całości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

 

O dacie złożenia wniosku decyduje stempel, data przyjęcia i podpis

osoby przyjmującej – jeżeli składamy osobiście lub data stempla

pocztowego na potwierdzeniu nadania listu.

 

WAŻNE – jeżeli spóźnimy się z przekazaniem/ nadaniem wniosku, to nawet

wcześniejsza data widniejąca na piśmie nie uchroni przed przedawnieniem.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o Policji roszczenia z tytułu prawa do

uposażenia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych ulegają

przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się

wymagalne. Termin ten należy liczyć od wejścia w życie wyroku Trybunału

Konstytucyjnego TK 7/15 z dnia 30 października 2018 r., które nastąpiło w

co prawda art. 118 Kodeksu cywilnego przewiduje, że koniec terminu

przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, a więc na

dzień 31 grudnia, (…) to lepiej trzymać się wyżej wskazanych terminów, aby

nie dawać pretekstu do ew.  odmiennej interpretacji przez organ.

 

3. Wyjątkowo z wnioskiem można wystąpić również po terminie, o którym

mowa w punkcie 2.

Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy o Policji - organ właściwy do rozpatrywania

roszczeń może nie uwzględnić przedawnienia, jeżeli opóźnienie w

dochodzeniu roszczenia jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami.

Chodzi przede wszystkim o długotrwałą chorobę, pobyt za granicą połączony z

niemożnością nawiązania kontaktu z krajem lub inne nadzwyczajne

okoliczności.

Warto jednak nie przekraczać terminu przedawnienia.

 

4. Z wnioskiem o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

występuje się do komendanta (powiatowego, miejskiego, wojewódzkiego,

stołecznego, lub głównego) Policji - właściwego dla siedziby jednostki, w

której naliczono ekwiwalent za niewykorzystany urlop (art. 221 §3 k.p.a).

Wniosek sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden dla adresata, drugi dla

siebie). Złożenie wniosku jest bezpłatne.

 

5. Jeżeli wniosek zostanie skierowany do niewłaściwego komendanta, to jest

on obowiązany, we własnym zakresie, w ciągu siedmiu dni przekazać go

właściwemu Komendantowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się

równocześnie wnioskodawcę (art. 243 k.p.a.).

 

6. Wniosek powinien być załatwiony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak

niż w ciągu miesiąca (art. 237. § 1 k.p.a.).

Jeśli według organu nie będzie to możliwe, to komendant (bądź osoba przez

niego upoważniona) obowiązany jest w tym terminie zawiadomić o

czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym

terminie załatwienia wniosku (art. 245 k.p.a.).

 

7. W następstwie złożenia wniosku możemy mieć do czynienia z

następującymi sytuacjami:

A) nie otrzymamy odpowiedzi,

B) otrzymamy odpowiedź w formie zwykłego pisma,

C) otrzymamy odpowiedź w formie decyzji oddalającej nasz wniosek,

D) otrzymamy odpowiedź w formie decyzji uznającej nasz wniosek za zasadny.

źródło: 

https://www.seirp.pl/ii_-mapa-drogowa-–-wzory-pism

 

1. - Wniosek

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/WZ%C3%93R%20WNIOS

KU4.docx

 

2. - Ponaglenie

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/WZ%C3%93R%20PONAGLEN

IEA5.docx

 

3.- Skarga na przewlekłośc:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/W%20Z%20%C3%93%20R%2

0-%20SKARGA%20NA%20PRZEWLEK%C5%81O%C5%9A%C4%866.docx

 

4.- Skarga na decyzję:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/WZ%C3%93R%20-

%20SKARGA%20NA%20DECYZJ%C4%987.docx


Projekt i wykonanie: InforpolNET