Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     WOJEWÓDZKIE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE DELEGATÓW ZOW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

WOJEWÓDZKIE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE DELEGATÓW ZOW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI

 

 

WOJEWÓDZKIE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE DELEGATÓW

ZOW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI

 

W dniu 30 listopada 2022 roku w Auli Komendy Wojewódzkiej Policji w

Gdańsku na Biskupiej Górze odbyło się Wojewódzkie Zebranie Sprawozdawczo -

Wyborcze Delegatów ZOW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego - Jan Pietruszewski otwierając zjazd serdecznie

przywitał delegatów i członków prezydium poprzedniej kadencji oraz

zaproszonych gości, w osobach insp. dr Robert Sudenis - Z-ca Komendanta

Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, Antoni Duda Prezes ZG Stowarzyszenia

Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie i Mariusz Lewandowski - Z-ca

Przewodniczącego ZW NSZZP woj. pomorskiego.

Na przewodniczącego zjazdu wybrano Jarosława Fikus, na sekretarzy Zjazdu –

Teresę Radomską i Liliannę Fiedler. Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad,

przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i

Wniosków.

Następnie Komisja mandatowo skrutacyjna ustaliła prawomocności obrad i

przystąpiono do przegłosowania uchwał o przyjęciu Regulamin Obrad jak i tryb

głosowania.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad prezes Jan Pietruszewski przedstawił

sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego z działalności za okres 2018 - 2021 r. W

następnej kolejności skarbnik ZOW Joanna Jarczak przedstawiła sprawozdanie

finansowe za rok 2021. Jak również Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji

Rewizyjnej - Józef Landowski przedstawił sprawozdanie WKR za lata 2018-

2022. Sprawozdanie z działań Zespołu zajmującego się pomocą osobom objętym

ustawą deubekizacyjną przedstawił Waldemar Sopek .

Podczas wolnej dyskusji przedstawiono aktualne problemy nurtujące emerytów i

rencistów oraz sytuację dot. osób objętych ustawą deubekizacyjną.

Insp. dr Robert Sudenis serdecznie podziękował za zaproszenie i ocenił iż

dotychczasowa współpraca policji ze Stowarzyszeniem jest prowadzona na

wysokim poziomie i będzie w dalszym ciągu kontynuowana dla poprawy sytuacji

emerytów i rencistów policyjnych. Dodał iż co chwile kolejni funkcjonariusze

odchodząc ze służby stają się emerytami czy też rencistami i dołączają do

Stowarzyszenia. Dlatego też ciągła współpraca i prowadzenie wspólnych działań

jest konieczne dla poprawy życia środowiska policyjnego.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.

pomorskiego Mariusz Lewandowski, podziękował Prezesowi Janowi

Pietruszewskiemu za dotychczasową współpracę z NSZZ Policjantów woj.

pomorskiego, dziękując wręczył Prezesowi medal pamiątkowy z herbem Gryfa

Pomorskiego.

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w

Warszawie - Antoni Duda podziękował za zaproszenie. Przedstawił aktualną

sytuację Stowarzyszenia występujące problemy, prowadzone obecnie prace w

zakresie osób dotkniętych ustawą deubekizacyjną oraz dalsze kierunku działań.

Omówił również możliwości i zasady udzielania pomocy z funduszu OPP

Stowarzyszenia.

Na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, uchwalono przyjęcie

sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego, sprawozdania finansowego oraz

sprawozdania Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz udzielono ustępującemu

Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy 2018-2021. podjęto również

uchwałę o ustaleniu ilościowego wyboru składu Prezydium Zarządu

Wojewódzkiego i WKR.

W drugiej część obrad delegaci przystąpili do wyboru prezesa Zarządu

Wojewódzkiego, Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd

Krajowy. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku jednogłośnie

ponownie został wybrany - Jan Pietruszewski.

Następnie przegłosowano uchwały w zakresie przyjęcia preliminarza

finansowego na rok 2022, planu działania Zarządu Wojewódzkiego na rok 2022,

przyjęcia kierunków działania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego na lata 2022-

2025, przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, przyjęcia

uchwały o nadanie wyróżnień "Za Zasługi dla SEiRP", oraz uchwały w sprawie

organizacji uhonorowania seniorów z okazji jubileuszów.

Po głosowaniach i następnie wolnych wnioskach obrady zakończono.


 

tekst: Jarosław Fikus

zdjęcia : Jarosław Fikus, Józef Landowski


 


 


 


 


 

 

 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET