Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku

ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY DELEGATÓW Z KÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD STRUKTURY

ZARZĄDU OKRĘGOWEGO SEiRP W SŁUPSKU

 

W dniu 19 maja 2014 r w restauracji „Adamek” w Słupsku odbył się Zjazd Delegatów z kół terenowych na którym wysłuchano sprawozdań za okres mijającej kadencji 2010 – 2014 ustępującego Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku oraz dokonano wyboru nowych władz na następną kadencję 2014 – 2018 a także przyjęto założenia do Planu pracy ZO na następną kadencję.

W Zjeździe, oprócz wyłonionych podczas zebrań sprawozdawczo – wyborczych delegatów z kół terenowych, uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele związków (stowarzyszeń) tworzących struktury Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Mundurowych.

Z ramienia Zarządu Głównego SEiRP w zjeździe uczestniczył v-ce Prezes ZG kol. Henryk Grobelny.

Po powitaniu, przez ustępującego Prezesa Zarządu Okręgowego w Słupsku kol. Leszka Orkisza , Delegatów i zaproszonych gości, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków naszego Stowarzyszenia.

W dalszej kolejności powołano Prezydium Zjazdu oraz dokonano wyboru Komisji: Mandatowo- Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Wyborczej a także przyjęto Regulamin Obrad Zjazdu Delegatów.

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu Okręgowego, uzupełnionego informacją rzecznika z działalności popularyzującej działania ZO i kół terenowych oraz informacją z działalności Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim Policji w Gdańsku, wysłuchano sprawozdań: Finansowego i Sprawozdania Komisji Rewizyjnej po czym, w drodze uchwał, przyjęto powyższe sprawozdania i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgowemu a także stwierdzono ważność Zjazdu i określono jawny tryb wyboru nowych władz z określeniem liczebności członków nowego Prezydium Zarządu Okręgowego i Komisji Rewizyjnej.

W następnej kolejności przebiegu Zjazdu dokonano uroczystego wręczenia, przez przedstawiciela ZG SEiRP kol. Henryka Grobelnego i ustępującego Prezesa ZO w Słupsku kol. Leszka Orkisza, Odznaki „Za Zasługi z Dyplomem” za aktywną i pełną poświęcenia pracę na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych kol. Henrykowi Krzysztof.

Po przedstawieniu kandydatur do nowego Zarządu Okręgowego i Komisji Rewizyjnej, dokonano ich wyboru w głosowaniu jawnym.

W skład Prezydium nowego Zarządu Okręgowego, po wewnętrznym ukonstytuowaniu się, weszli kol.:

kol. Leszek Orkisz – Prezes Z.O / wybrany ponownie na kolejną kadencję/

kol. Franciszek Makles – I v-ce Prezes / wybrany ponownie/

kol. Zdzisław Chęć - v-ce Prezes / wybrany ponownie/

kol. Ryszard Szczęsny – v-ce Prezes

kol. Henryk Znaniecki – v-ce Prezes, jednocześnie rzecznik ZO i administrator strony internetowej

kol. Czesław Dymowski – skarbnik / wybrany ponownie/

kol. Włodzimierz Jankowski – sekretarz

kol. Ryszard Skibiński – członek Prezydium /współpraca z sekretarzem ZO/

kol. Krystyna Grabda - członek Prezydium /wybrana ponownie/

kol. Gabrysia Kowalska – członek Prezydium /wybrana ponownie/

W skład Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku, oprócz wymienionego Prezydium, weszli również również Prezesi Zarządów Kół terenowych.

W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej, po ukonstytuowaniu się, weszli:

kol. Robert Czyż – Przewodniczący Komisji

kol. Zdzisław Lickiewicz – v – ce Przewodniczący

kol. Janusz Kaczor – członek

Zjazd dokonał również wyboru swych Delegatów na Zjazd Krajowy którymi zostali kol: kol. Leszek Orkisz oraz kol. Franciszek Makles.

W drodze Uchwały Zjazd zaaprobował wniosek wynikający z Uchwały Zarządu Koła nr 2 w Słupsku, o nadaniu tytułu Honorowego Prezesa Koła kol. Franciszkowi Maklesowi, który zrezygnował z dalszego ubiegania się o funkcję Prezesa Koła nr 2. Zjazd zwrócił się tym samym do Krajowego Zjazdu Delegatów o nadanie kol. Franciszkowi Maklesowi tytułu „Honorowy Prezes Koła”.

Delegaci zaaprobowali również przedstawione założenia do planu pracy na kadencję 2014 – 2018.

W toku dyskusji poruszano kwestie związane z pozyskiwaniem nowych członków, korzystaniem z funduszy ZG jako organizacji Pożytku Publicznego a także sprawy dot. funduszu socjalnego i problemów związanych z obniżonymi świadczeniami emerytalno – rentowymi.

Zjazd zakończył się wspólnym obiadem.

 

Rzecznik Z.O SEiRP w Słupsku

Henryk Znaniecki

 

 

Słupsk, 19 maj 2014 r

 

 

 

Prezydium Zjazdu
Prezydium Zjazdu
  Uczczenie zmarłych członków
Uczczenie zmarłych członków
 
  Sala obrad
Sala obrad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Odczytanie aktu nadania odznaczenia
Odczytanie aktu nadania odznaczenia
Henrykowi Krzysztof
  Wręczanie odznaczenia przez V-ce Prezesa Z.G.
Wręczanie odznaczenia przez V-ce Prezesa Z.G.
 
  Odznaczony
Odznaczony
Henryk Krzysztof
  Ukonstytuowanie się nowego Prezydium
Ukonstytuowanie się nowego Prezydium
Zarządu Okręgowego
  Wystąpienie v-ce Prezesa ZG
Wystąpienie v-ce Prezesa ZG
Henryka Grobelnego
 
Nowo wybrane Prezydium
Nowo wybrane Prezydium
Zarządu Okręgowego
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET