Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Pismo Prezesa ZG SEiRP dot. ekwiwalentu za urolop.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Pismo Prezesa ZG SEiRP dot. ekwiwalentu za urolop.

EKWIWALENT ZA URLOP


 

Panie i Panowie!

Prezesi Zarządów Oddziałów i Kół!

Koleżanki i Koledzy!


 

Uprzejmie informuję, że Naczelnik Wydziału do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w skierowanym do mnie piśmie z 23 sierpnia 2023 roku zapewnia „Szanowny Panie Prezesie nawiązując do Państwa wniosku skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wystąpienia przez RPO do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały w trybie zgodnym z art. 264 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 2299 ze zm.) w związku z art.15 § 1 ust.2 ppsa w sprawie wypłaty przez organy Policji ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy byłych funkcjonariuszy Policji uprzejmie informuje, że sprawa pozostaje w bieżącym zainteresowaniu Rzecznika.”.

W treści pisma stwierdza, że „Z informacji Rzecznika wynika, niestety, że organy Policji zobligowane prawomocnymi wyrokami sądowymi do wydania kolejnych decyzji, w dalszym ciągu podejmują rozstrzygnięcia niekorzystne dla funkcjonariuszy, co niestety wymusza kolejne odwołania, a w dalszej kolejności skargi do sądów administracyjnych. Na zakończenie Naczelnik Tomasz Oklejak informuje: „W tym zakresie Rzecznik mógłby rozważyć kolejne wystąpienie generalne, gdyby dysponował konkretnymi orzeczeniami sądów administracyjnych, wydanymi w 2 turze, tj. w przypadku, gdy przez Policję jest nierealizowany korzystny dla funkcjonariusza wyrok NSA/WSA.”. W związku z powyższym uprzejmie proszę Koleżanki i Kolegów o poinformowanie naszych Członkiń i Członków, a także wszystkich zainteresowanych którzy jeszcze z różnych powodów nie wstąpili do naszego Stowarzyszenia, o zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich sprawą wypłaty wyrównania ekwiwalentu /sprawa dotyczy ponad 70 tysięcy osób/. Bardzo proszę również o informowanie Biura ZG SEiRP /adres e-mail: sekretariat@seirp.pl / o wszystkich przypadkach nierealizowania korzystnych wyroków ostatecznych obligujących organy Policji do wypłaty wyrównania. Jednocześnie zachęcam do zapoznania z publikacjami na ten temat, które zamieszczamy w comiesięcznych Biuletynach Informacyjnych i na naszej stronie internetowej / www.seirp.pl/. W numerze sierpniowym zamieściliśmy obszerne podsumowanie niemal pięcioletniej naszej wspólnej walki o uzyskanie tego co jest naszym elementarnym prawem i jest oczywistą oczywistością, której nie dostrzegają policyjni decydenci i ich polityczni dysponenci ignorujący setki orzeczeń NSA i tysiące wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.

W materiale zatytułowanym „EKWIWALENT – RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH ROZWAŻA KOLEJNE WYSTĄPIENIE GENERALNE” przypominamy treść naszego wystąpienia do Rzecznika, a także wystąpienia RPO do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendanta Głównego Policji.


 

Uprzejmie proszę o przekazanie mojego pisma do wszystkich Kół SEiRP.


 

 Z poważaniem! Antoni Duda Prezes ZG SEiRP

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET