Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 

1. W Dzienniku Ustaw z dnia 27 sierpnia 2019 roku pod pozycją 1622 została opublikowana ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001622/O/D20191622.pdf  Zgodnie z art. 31. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem art. 21 oraz art. 24 pkt 2 lit. a i c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy: „Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy: „Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752), zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.

Zgodnie z art. 4. ust. 1. „Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w art. 2 ust. 2.”

W związku z licznymi telefonami które od kilkunastu dni otrzymujemy od naszych koleżanek i kolegów w tej sprawie Prezes ZG SEiRP – Antoni Duda skierował do Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA wniosek o pilne umieszczenie na stronach internetowych ZER MSWiA niezbędnych informacji o procedurze i zasadach przyznawania tego świadczenia wraz z postulatem opracowania i udostępnienia zainteresowanym formularzy wniosków o przyznanie świadczenia. /link do pisma - Pismo Prezesa ZG SEiRP do Dyrektor ZER MSWiA z 29 sierpnia 2019 roku /Prezes ZG SEiRP w swoim wniosku proponuje dwa rodzaje formularza, jeden dla tych osób które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji /art. 2,3 ustawy/ i drugi dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i nieposiadające orzeczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1, a stan ich zdrowia uzasadnia przyznanie świadczenia uzupełniającego /art. 25 ustawy/.

Liczymy na to, że w najbliższych dniach ZER MSWiA przygotuje niezbędne informacje które pomogą naszym koleżankom i kolegom - świadczeniobiorcom w przygotowaniu wymaganych dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczenia.

2. Odpowiedź udzielona przez Dyrektora ZER MSWiA z dnia 6.09.2019. (Scan odpowiedzi - czytaj więcej)

3. Informacja ZER MSWiA dotycząca wniosku o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji „500+” (czytaj więcej - plik Word) Link do informacji ZER MSWiA, zawierajacej formularz wniosku o przyznanie tego świadczenia https://zer.mswia.gov.pl/zer/informacje/informacje/11299,500-Szczegolowe-informacje-w-sprawie-przyznania-uzupelniajacego-dla-osob-niezdol.html 

źródło:

https://www.seirp.pl/swiadczenie-uzupelniajace-dla-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji

link do pobrania  formularzy:

Zaświadczenie o stanie zdrowia (ZER)

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Zaswiadczenie_o_stanie_zdrowia-1.pdf

Wniosek o przyznanie świadczenia uzupełniającego (ZER)

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Wniosek_o_SUN_v22.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET