Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Zebrania sprawozdawcze w kołach SEiRP Okręgu Słupskiego.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebrania sprawozdawcze w kołach SEiRP Okręgu Słupskiego.

W dniu 03.02.2015 roku Prezydium Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku podjęło Uchwałę nr 1 w sprawie przeprowadzenia Walnych Zebrań Sprawozdawczych w Kołach SEiRP Okręgu Słupskiego.

Zgodnie z w/w uchwałą walne zebrania należy odbyć do dnia 31 kwietnia 2015 roku. Podczas zebrań sprawozdawczych, w drodze stosownych Uchwał, należy zgodnie z $47 Statutu przyjąć:
1 - Sprawozdanie Zarządu Koła

2 - Sprawozdanie finansowe

3 - Preliminarz na 2015 rok

4 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Kopie podjętych Uchwał należy przesłać, w terminie do 30 maja 2015 roku, do Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku.

Prezydium ZO SEiRP w Słupsku w dniu 03.02.2015 roku, podjęło Uchwałę nr 2, w sprawie ustanowienia tablicy pamiątkowej pocztu zasłużonych członków dla Okręgu Słupskiego.

Na podstawie $40 ust.20 Statutu w związku z $41 ust.1 Prezydium Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku zobowiązuje Zarządy Kół do wytypowania, na Walnych Zebraniach Kół, po 2 (dwóch) członków zasłużonych dla działalności Koła, celem przedstawienia ich kandydatur, wraz ze stosownym uzasadnieniem, Plenum Zarządu Okręgowego jako kandydatów do umieszczenia ich w Galerii Pocztu Zasłużonych Członków SEiRP dla Okręgu Słupskiego.

Decyzja winna mieć formę Uchwały.

Prezydium Zarządu Okręgowego opracuje i przedstawi do zatwierdzenia, na posiedzeniu Plenarnym ZO, szczegółowy Regulamin Pocztu Zasłużonych Członków.

Poczet Zasłużonych Członków SEiRP Okręgu Słupskiego będzie eksponowany w siedzibie Zarządu Okręgowego w Słupsku.

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET