Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Dokumenty    /     Regulamin działania Komisji d/s Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) Zarządu Głównego SE i RP     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Regulamin działania Komisji d/s Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) Zarządu Głównego SE i RP

Regulamin działania
Komisji d/s Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) Zarządu Głównego SE i RP
§ 1
Komisja ds. Organizacji Pożytku Publicznego, zwana dalej Komisją, działająca w składzie:

1. Przewodniczący Komisji
 2. Z-ca przewodniczącego,
 3. Członek – sekretarz,
 4. Członkowie, w liczbie określonej uchwałą Zarządu Głównego o powołaniu Komisji ds. OPP,
koordynuje całokształtem działań związanych z wykorzystaniem środków finansowych Stowarzyszenia pochodzących z  1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych, ewidencjonowanych na wyodrębnionym koncie Zarządu Głównego SE i RP a w szczególności przyjmuje, analizuje i opiniuje wnioski w sprawie udzielenia pomocy zgodnie z wymogami określonymi w kryteriach, trybie i zasadach przydzielania pomocy finansowej.
Ponadto do zakresu zadań Komisji ds. OPP należy:
a/ dbanie o terminowe publikowanie wymaganych sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz o publikowanie tychże na stronie internetowej  SE i RP,
b/ realizowanie sprawozdawczości merytorycznej na potrzeby Zarządu Głównego SE i RP,
c/ przedkładanie władzom Stowarzyszenia wniosków organizacyjnych i innych wniosków w sprawach dotyczących OPP,
d/ opracowywanie programów o zasięgu krajowym mających na celu propagowanie Organizacji Pożytku Publicznego w ramach SE i RP a także poza jego strukturami,
e/ wykorzystanie środków masowego przekazu do popularyzowania idei Organizacji Pożytku Publicznego jako jednej z form działalności Stowarzyszenia,
f/ bieżące analizowanie regulacji prawnych dotyczących Organizacji Pożytku Publicznego, pod kątem dostosowania działalności Stowarzyszenia do określonych wymogów.

§ 2
Członkowie Komisji odbywają posiedzenia w wyznaczonych przez siebie terminach, jednak nie rzadziej jak raz na kwartał a w razie potrzeby częściej, w miarę napływu określonej ilości wniosków o pomoc finansową.
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub jego zastępca z 14 dniowym wyprzedzeniem albo na wniosek Zarządu Głównego, względnie jego Prezydium zgłoszony z takim samym wyprzedzeniem.
W uzasadnionych przypadkach  uzgodnienie opinii członków Komisji co do rozpatrywanych wniosków może się odbywać przy wykorzystaniu łączności internetowej lub telefonicznej, co należy udokumentować w formie notatki urzędowej lub w inny sposób a następnie zastosować formę przewidzianą w kryteriach, trybie i zasadach, stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 3

Komisja prowadzi dokumentację ze swojej działalności a w szczególności:

1. Rejestr wpływających wniosków i załączników do nich.
2. Protokoły z posiedzeń Komisji.
3. Protokoły z posiedzeń Prezydium ZG,  w   których uczestniczyli przedstawiciele Komisji.
4. Sprawozdania z działalności  OPP na użytek Zarządu Głównego i Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej.

§ 4

Komisja przy realizacji swoich zadań  może korzystać z opinii księgowości i Zespołu Prawnego Komisji Prawno-Statutowej ZG SE i RP.
§ 5

Kryteria, tryb i zasady przydzielania pomocy finansowej  ze środków  pochodzących z 1 % odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych określa  załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  § 6
Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Główny/§ 29 pkt. 7 Statutu Stowarzyszenia/.
§ 8
Traci moc Regulamin Zespołu OPP wprowadzony Uchwałą Nr 28/ 2012 Zarządu Głównego z dnia 21.12.2012 r.

Kryteria tryb i zasady przydzielania pomocy finansowej  ze środków   pochodzących z 1 % odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

 Podstawy występowania o  przyznanie pomocy finansowej wynikają ze sfery zadań określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET