Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     KOMUNIKAT PREZESA Z.O. SEiRP w SŁUPSKU DOT.ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYCH W KOŁACH    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

KOMUNIKAT PREZESA Z.O. SEiRP w SŁUPSKU DOT.ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYCH W KOŁACH

Słupsk, dnia 20.03.2018 r.


Kol. Prezesi Zarządów Kół
S E i R P
Okręgu Słupskiego


Przypominam Kol. Prezesom, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Stowarzyszeń  należy, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian powiadomić organ nadzoru (Wójt, Burmistrz. Prezydent Miasta itp.):


USTAWA
z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach


Art. 20. 1. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład zarządu i adres siedziby jednostki, oraz doręczyć statut stowarzyszenia.


2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia.


O ile podczas ostatnich Walnych Zebrań Kół nastąpiły zmiany w składach Zarządów należy pisemnie – (nie ma jakiejś szczególnej formy ) – powiadomić stosowny organ nadzoru.


Leszek Orkisz


Projekt i wykonanie: InforpolNET