Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Wnioski w trybie art. 8a i wnioski o wypłatę wyrównania ekwiwalentu.     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Wnioski w trybie art. 8a i wnioski o wypłatę wyrównania ekwiwalentu.
Wnioski w trybie art. 8a i wnioski o wypłatę wyrównania ekwiwalentu.
 
Szanowni Państwo!

W najnowszym Biuletynie Informacyjnym /a także na naszej stronie
internetowej/ zamieścimy m. in. dwa bardzo ważne materiały, które
polecam do zapoznania i co ważniejsze do wykorzystania /do promowania/
przez nasze Koleżanki i Kolegów. Materiały w załącznikach.

Z poważaniem!

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP
 
link do materiałów:
 

Ciągle warto skorzystać z art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (….) Dz. U. 2019 poz.

288

/Przedstawiamy krótki poradnik – jak to zrobić/

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Ci%C4%85gle%20warto%20skorzys

ta%C4%87%20z%20art%208a%20ustawy%20z%20dnia%2018%20lutego%2

01994%20r.1.docx

 

EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP

stan na 22 lipca 2020 roku

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/EKWIWALE

NT%20ZA%20NIEWYKORZYSTANY%20URLOP%

20-%20stan%2022%20lipca%202020%20roku2.docx

 

Wyrok WSA w Warszawie w sprawie wyrównania ekwiwalentu za

niewykorzystany urlop

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Wyrok%20Wojew%C3%B3dzki

ego%20S%C4%85du%20Administracyjnego%20w%20Warszawie%20

z%2028%20maja%202020%20roku%20ze%20skargi%20na%20bezcz

ynno%C5%9B%C4%87%20Komendanta%20G%C5%82%C3%B3wne

go%20Policji3.pdf

 

Decyzja Komendanta Miejskiego w Sosnowcu dot. wypłacenia

wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

 

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Decyzja%20nr%201%20-

%20KS%20-

%2020%20z%2014%20lipca%202020%20roku%20Komendanta%20Mi

ejskiego%20Policji%20w%

20Sosnowcu4.docx

 

 

Projekt i wykonanie: InforpolNET