Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Dokumenty    /     Regulamin działania Komisji d/s Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) Zarządu Głównego SE i RP     /     Kryteria tryb i zasady przydzielania pomocy finansowej  ze środków   pochodzących z 1 % odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych.     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Kryteria tryb i zasady przydzielania pomocy finansowej  ze środków   pochodzących z 1 % odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kryteria tryb i zasady przydzielania pomocy finansowej  ze środków   pochodzących z 1 % odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych.
I. Podstawy występowania o  przyznanie pomocy finansowej wynikają ze sfery zadań określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych przyjmuje następujące podstawy rozpatrywania wniosków:
1.  Skutki katastrof i klęsk żywiołowych.
2.  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Promocja i ochrona zdrowia.
4. Upowszechnianie kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz innych form rekreacji. 
5. Działalność na rzecz edukacji i oświaty.
6. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
7. Trudna sytuacja życiowa.
II. Upoważnionymi do składania wniosków o przyznanie pomocy z funduszu OPP są członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, emeryci i renciści policyjni niezrzeszeni oraz Koła jako podstawowa struktura organizacyjna SEiRP.
III. Wymagane załączniki do wniosków o przyznanie pomocy finansowej winny mieć formę:
1. Kopii ostatniej decyzji o wysokości renty/emerytury, a w przypadkach uzyskiwania innych dochodów - również kopii rozliczenia PIT za ubiegły rok  kalendarzowy,
2. Oryginału faktury bądź poświadczonej kopii określającej poniesione koszty leczenia, zakupu leków, sprzętu medycznego, kosztów imprezy kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej itp.

3.  Poświadczenia właściwego urzędu o skutkach klęski żywiołowej lub katastrofy.
4. Oryginału decyzji o przyznaniu odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.
5. Oświadczenia o terminie i wysokości pomocy z funduszu socjalnego.
6. Oświadczenia o terminie i wysokości pomocy z funduszu socjalnego. Oświadczenia o decyzji o dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Zdrowia.
IV. Tryb rozpatrywania wniosków:
1. Wnioski uprawnionych osób podlegają w pierwszej kolejności weryfikacji  przez Zarządy Kół a następnie przez Wojewódzkie/Okręgowe Zespoły ds. OPP. W przypadku złożenia wniosków przez Koła opiniowane są one przez Wojewódzkie/Okręgowe Zespoły ds. OPP. Fakt dokonanej weryfikacji zostaje stwierdzony stosownym wpisem na wniosku proponującym sposób jego załatwienia i podpisami co najmniej 2 członków Zespołu oraz Prezesa ZW/ZO. Protokoły z posiedzeń Zespołów, na których rozpatrywane są wnioski przechowywane są w dokumentacji Prezydium ZW/ZO.
2. Zaopiniowane przez Zespoły Wojewódzkie/Okręgowe wnioski,  kierowane są  do Biura Zarządu Głównego SE i RP, gdzie następuje ich rejestracja w dzienniku korespondencyjnym oraz rejestrze wniosków.  Przekazane wnioski podlegają ostatecznej weryfikacji  przez Komisję ds. OPP Zarządu Głównego, która na posiedzeniu w składzie ilościowym członków gwarantujących kworum, po sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym  opiniuje je pod kątem zasadności przyznania pomocy, sugerując jej wysokość. Zaopiniowany i podpisany przez minimum 3 członków Komisji wniosek wraz z kopią protokołu z posiedzenia, przedstawiciel Komisji prezentuje Prezydium Zarządu Głównego SE i RP na najbliższym jego posiedzeniu celem ostatecznego zatwierdzenia.
3. Po zatwierdzeniu wniosków przez Prezydium ZG, na podstawie wyciągu z protokołu z posiedzenia sekretarz Komisji wspólnie z pracownikiem Biura ZG prowadzącym rejestr dokonuje w nim stosownych adnotacji oraz sporządza informację dla wnioskodawcy o sposobie załatwienia jego wniosku. Kopię informacji przekazuje się do księgowości celem sporządzenia informacji do właściwego terytorialnie urzędu skarbowego.
V. Kryteria przyznawania pomocy:
1. Dochód na członka rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym .
2. W uzasadnionych przypadkach stan zdrowia wnioskodawcy.
3. Wysokość pomocy z funduszu socjalnego podawana w formie oświadczenia wnioskodawcy.
4. Wysokość odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.
5. Stopień dofinansowania z NFZ podawany w formie oświadczenia wnioskodawcy, jeśli taki fakt miał miejsce.
6. Stan środków OPP na dzień rozpatrywania wniosków.
7. Udział wnioskodawcy w programie OPP - warunkowo.
8. W przypadku dysproporcji w zakresie liczby złożonych wniosków i stanem środków OPP, Komisja może brać pod uwagę wysokość dotychczasowych wpływów z 1 % odpisów od podatku dochodowego z Koła, Województwa/Okręgu wnioskodawcy.


Projekt i wykonanie: InforpolNET