Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     VII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP    /     KONWENCJE PRZEDZJAZDOWE W STOWARZYSZENIU    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

KONWENCJE PRZEDZJAZDOWE W STOWARZYSZENIU

Warszawa dnia 5 czerwca 2014

KONWENCJE PRZEDZJAZDOWE W STOWARZYSZENIU

Założenia.
Konwencje nie mogą zastępować zjazdu, ani też nie mogą wkraczać w kompetencje Zarządu Głównego lub ZW/ZO. Nie mają uprawnień władczych. Natomiast powinny spełniać charakter konsultacyjny, pomocny do przygotowania i sprawnego przeprowadzenia Krajowego Zjazdu Delegatów.
Tezy.
Tematyka konwencji przedzjazdowych winna koncentrować się na następujących zagadnieniach:
Wysunięcie kandydatów do prac zjazdowych:
a/ przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz protokólantów,
b/ komisji mandatowej,
c/ komisji skrutacyjnej,
d/ komisji wyborczej,
e/ komisji uchwał i wniosków,
f/ uwagi do aktualnego składu Komisji Statutowej,
g/ kandydatów na przyszłą kadencję do pracy w komisjach problemowych ZG :
- organizacyjnej,
- prawnej,
- organizacji pożytku publicznego,
- redakcyjnej,
- wizerunkowej i kontaktów zewnętrznych,
- kontaktów zagranicznych,
- kultury, sportu i rekreacji,
- finansowej,
- socjalnej,
- odznaczeń, uroczystości i ceremoniału.
Prezesi właściwych jednostek szczebla wojewódzkiego/okręgowego, przygotują ewentualne propozycje personalne.

Zaprezentowanie programów rekomendowanych kandydatów na Prezesa Zarządu Głównego

Dyskusja wstępna kierunków działania Stowarzyszenia na następną kadencję.
Ustosunkowanie się do zgłoszonych wniosków na zjazd /przykładowo-Dom Seniora Policyjnego/.
Uwagi do zaproponowanych zmian statutowych.
Inne wnioski praktyczne związane z organizacją zjazdu /inicjatywa oddolna/.
W czasie konwencji zaprezentowane będą tezy sprawozdań ZG i GKR ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał. Ponadto można zgłaszać propozycje do porządku i regulaminu obrad zjazdu

Sprawy organizacyjne.
1. Organizatorzy zaproszą:
- delegatów wg właściwości miejscowej,
- pretendentów do objęcia funkcji prezesa ZG,
- przedstawicieli Prezydium Zarządu Głównego /w uzgodnieniu z prezesem ZG/,
- inne osoby zaproszone przez organizatora, uzgodnione z prezesem ZG.
2. Obradom konwencji przewodniczy, organizuje i zapewnia obsługę- prezes właściwego ZW/ZO, organizator spotkania. Protokół obrad wraz z listą obecności, winien być przesłany w ciągu 7 dni do Biura Zarządu Głównego pisemnie lub drogą elektroniczną.
3. Publikacje z przebiegu obrad mile widziane.

Henryk Borowiński-prezes ZG


Projekt i wykonanie: InforpolNET