Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Polski ład a obniżenie emerytur    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Polski ład a obniżenie emerytur

Odpowiedź udzielona przez ZER MSWiA w dniu 4 stycznia 2022 roku jednemu z naszych Kolegów na prośbę o wyjaśnienie przyczyn obniżenia emerytury za styczeń 2022 roku.

 

Szanowny Panie,


uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z wejściem w życie z dniem 01.01.2022 r. ustawy z dnia 29 października 2021 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105) organ emerytalny zobowiązany został do obliczenia emerytury  w nw. sposób:


- kwota emerytury brutto x 17% (zaliczka na podatek) - 425,00 (kwota zmniejszająca podatek) =  podatek
- kwota emerytury brutto x 9% =  wysokość składki zdrowotnej odprowadzanej do NFZ
W celu wyliczenia kwoty emerytury do wypłaty należy odjąć od kwoty brutto  zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną.
Jednocześnie nadmieniam, że organ emerytalny nie może udzielać informacji poprzez e-mail o wysokości wypłacanych emerytur i rent naszych świadczeniobiorców ponieważ ta forma korespondencji nie daje gwarancji, że zlecenie pochodzi od osoby uprawnionej do świadczenia.

 

Z uwagi na powyższe w celu lepszego zrozumienia sposobu wyliczenia emerytury poniżej podaję przykładowe wyliczenie świadczenia obowiązujące od stycznia 2022 r. - przyjmując miesięczną wysokość emerytury brutto np.  8000,00 zł:
8000,00 zł  x 17%  - 425,00 = 935,00 zł (podatek)
8000,00 zł  x 9% = 720,00 zł (składka NFZ)
8000,00 zł - 935,00 zł – 720,00 zł = 6345,00 zł  do wypłaty
Dla porównania podam Panu poniżej sposób w jaki obliczane były emerytury/renty do końca 2021 r. przyjmując również emeryturę brutto w kwocie 8000,00:
wyliczenie składki zdrowotnej
8000,00 x 7,75% (składka zdrowotna opodatkowana) = 620,00
8000,00 x 1,25% (składka zdrowotna netto) = 100,00
łącznie składka zdrowotna 9% = 720,00
wyliczenie zaliczki na podatek
8000,00 x 17% - 620,00 (7,75% składki zdrowotnej) - 43,76 (kwota zmniejszająca podatek) = 696,00 zaliczka na podatek
wyliczenie emerytury
8000,00 - 720,00 (składka zdrowotna 9%) - 696,00 (zaliczka na podatek) = 6584,00 emerytura do wypłaty

Nadmieniam również, że zaliczki na podatek dochodowy za miesiące od stycznia do grudnia będą pobierane w wysokości:
a) 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące, w których dochód uzyskany od początku roku nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali - tj. kwotę 120 000 zł;
b) 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. powyżej kwoty 120 000 zł - za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali 17% od tej części uzyskanego w tym miesiącu, która przekroczyła kwotę 120 000 zł,
c) 32% dochodu uzyskanego przez podatnika w danym miesiącu, za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w lit.b
d) kwota, o którą pomniejsza się miesięczne zaliczki na podatek wynosi miesięcznie 425,00 zł
(5100,00 x 1/12 = 425,00 zł).

 

Ponadto informuję, że w związku ze zmianą ustawy podatkowej organ emerytalny nie będzie wydawał decyzji swoim świadczeniobiorcom ponieważ kwota brutto wypłacanych świadczeń nie uległa zmianie.


Z wyrazami szacunku,

………………………..

Główny Specjalista Wydziału Obsługi Klientów
Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Warszawa

link do pobrania tekstu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/

Odpowied%C5%BA%20udzielona%20przez

%20ZER%20MSWiA%20w%20dniu%204%

20stycznia%202022%20roku%20jednemu%

20z%20naszych%20Koleg%C3%B3w%20na

%20pro%C5%9Bb%C4%99%20o%20wyja%

C5%9Bnienie%20przyczyn%20obni%C5%B

Cenia%20emerytury%20za%20stycze%C5%84%202022%20roku..odt


Projekt i wykonanie: InforpolNET