Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Ekwiwalent - wystąpienie do NSA    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Ekwiwalent - wystąpienie do NSA

Ekwiwalent - wystąpienie do NSA 

Szanowni Państwo!

 W załączeniu przesyłam wystąpienie do Prezesa Naczelnego Sądu 
 Administracyjnego o podjęcie uchwały w sprawie wypłaty przez organy 
 Policji ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
 lub dodatkowy byłych funkcjonariuszy policji.

 Prezes ZG SEiRP zwrócił się z prośbą do Prezesa Naczelnego Sądu 
 Administracyjnego o rozważenie wystąpienia do Naczelnego Sądu 
 Administracyjnego o podjęcie uchwały w trybie zgodnym z art. 264 § 2 
 p.p.s.a. w związku z art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w sprawie wypłaty przez 
 organy Policji ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
 wypoczynkowy lub dodatkowy byłych funkcjonariuszy policji w kontekście 
 realizacji uprawnień będących konsekwencją wyroku Trybunału 
 Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt K 7/15 (Dz. U. 
 z 2018 r., poz. 2102) oraz ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o 
 szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych 
 nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie 
 ustawy o służbie więziennej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w 
 życie 1 października 2020 roku.

 Zgodnie z art. 264 § 2 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny może w 
 trybie art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a podejmować uchwały w celu wyjaśnienia 
 przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w 
 orzecznictwie sądów administracyjnych, m. in. na wniosek Prezesa 
 Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z taką sytuacją mamy do czynienia w 
 przypadku zagadnienia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
 wypoczynkowy lub dodatkowy byłych funkcjonariuszy policji w kontekście 
 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r..

 Z poważaniem!

 Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

link do wystąpienia:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Wniosek%20do%20Prezesa%20NSA%20z%2019%20marca%202021%20roku.pdf

Odpowiedź Prezesa Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r

link do odpowiedzi:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/zzz%20%20%20%20%20%20Odpowied%C5%BA%20Prezesa%20NSA%20na%20wniosek%20ZG%20SEiRP%20(1).pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET