Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Sąd Apelacyjny w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienia zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję Dyrektora Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Sąd Apelacyjny w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienia zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję Dyrektora Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ODPIS

 

Sygn. akt VIII U 3132/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYROK

 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

 

 

Dnia 18 listopada 2013 roku

 

Sad Okregowy w Lodzi VIII Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych w skladzie:

 

Przewodniczacy

 

Protokolant

SSO Monika P…....-R........ sek.

sad, Izabela G….................

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2013 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy

 

 

 

przeciwko

 

Jana L.................

Dyrektorowi Zakladu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw

 

Wewnetrznych i Administracji w Warszawie

 

 

 

o wysokosc emerytury

 

 

 

na skutek odwolania Jana L.......... od decyzji Dyrektora Zakladu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 roku znak KRM10210/LD

 

 

1. zmienia zaskarzona decyzje w ten spos6b, ze przelicza emeryture Jana L................ od dnia 1 stycznia 2010 roku przyjmujac, przy obliczaniu wyslugi emerytalnej Jana

L............... okres sluzby od dnia 16 marca 1984 roku do dnia 31 stycznia 1987 roku w wymiarze po 2,6% (dwa i szesc dziesiatych) podstawy wymiaru za kazdy rok,

2. zasadza od Dyrektora Zal Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Warszawie na rzecz Jana Leczyckiego kwote 97,40 zl (dziewiecdziesiat siedem zlotych czterdziesci groszy) tytulem zwrotu koszt6w

procesu.

 

· ::-:· ~" ~· ·• ~·· .! .' ~ ..

 

·,,_. ." I!. ~ ,• ( ~.

·';i, ·---:- - t.. ~

r , "':'

... ~··_.,,~ ...·'

 

 

Na oryginale wfasciwe podpisy

Zazgodnosc

z oryginaJem swiadczy

 

Pełny tekst wyroku wraz z wyrokiem z dnia 10 października 2014 r oddalającego apelację organu rentowego w formacie pdf pod linkiem:https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/pion%20polit.-wychow.%20S%C4%85d02-12-2014_0001.pdf

 

 

  

 

 

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET