Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Dokumenty    /     Pismo Komendy Głównej Policji w sprawie udzielania asysty honorowej podczas pogrzebów    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Pismo Komendy Głównej Policji w sprawie udzielania asysty honorowej podczas pogrzebów

GABINET  KOMENDANTA    GłÓWNEGO   POLICJI

DYREKTOR

02-514 Warszawa, ul. Pulawska 148/150; tel. (22) 60 123 94, fax (22) 6011567,   email: gabinetkgp@policja.gov.pl

 

Warszawa, dnia 19 grudnia 2012r.

 

Komendant Wojewódzki  Policji wg rozdzielnika

Komendant Stołeczny Policji

Komendant - Rektor

Wyższej  Szkoły Policji w Szczytnie

Komendant

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Komendant Szkoły Policji wg rozdzielnika

Dyrektorzy  Biur KGP wg rozdzielnika

 

Z  uwagi   na  liczne  zapytania   kierowane   do  Gabinetu    Komendanta    Głównego Policji, dotyczące   możliwości    przyznawania     asysty   honorowej    podczas   pogrzebów    funkcjonariuszy Milicji  Obywatelskiej    i  Służby   Bezpieczeństwa    Komendant    Gl6wny   Policji  nadinsp.    Marek Działoszyński     polecił       opracowanie     jednoznacznej     wykładni     prawnej    w   sprawie     zasad przyznawania     policyjnej   asysty   honorowej   podczas   uroczystości    pogrzebowych,     określonych w Rozdziale  II, dziale  11 pn. "Uroczystości   pogrzebowe   z udziałem  policyjnej  asysty  honorowej" Zarządzenia    nr 122  Komendanta    Gl6wnego    Policji  z  dnia   25  maja   2012  roku   w  sprawie ceremoniału   policyjnego   (Dz. Urz. KGP.2012.27).

Stanowisko    opracowane    w  Komendzie   Głównej  Policji  odnosi   się  do  obowiązującego stanu   prawnego,    w   tym   regulujących    przedmiotowe     kwestie      przepisów     Ustawy    z  dnia 6 kwietnia "O Policji - tj. art. od 146-153,(DZ.U. z 2011 r. Nr 287, poz.2687, Nr 217, poz.1280 i nr.230, poz.1371).

Z  treści   stanowiska    wynika,   ze  ustawodawca     w  art.  153  ustawy    0  Policji  wskazał, iż ilekroć  w przepisach   prawa  jest   mowa  0 "Milicji Obywatelskiej"   i "funkcjonariuszach    Milicji Obywatelskiej",   należy  przez  to rozumieć  "Policji" i "policjantów".   jednocześnie   w  art.   150 ust.1 Ustawy, ustawodawca określił, że dotychczasowi funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej lub Służby Bezpieczeństwa, którzy podejmą służbę w Policji, albo zostaną zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych    zachowują    ciągłość    służby zatrudnienia.     Ponadto    ustawodawca     uregulował,     iż  funkcjonariusze     zwolnieni    ze   służby w  Milicji Obywatelskiej,   którzy  nie  podejmą   służby  lub  pracy  w jednostkach   organizacyjnych podległych     Ministrowi    Spraw    Wewnętrznych,     zachowują    uprawnienia     przewidziane      dla funkcjonariuszy     zwolnionych    ze  służby  na  podstawie    art.  41,  ust.2  pkt.5  chyba,   że  nabyli uprawnienia   do zwolnienia  ze służby na korzystniejszych   warunkach.

Wobec powyżej  przedstawionych  regulacji Ustawy  0 Policji funkcjonariuszom  Milicji Obywatelskiej - w rozumieniu art. 153 Ustawy 0 Policji w zw. z art. 149 ust.l  -  to znaczy jeżeli stali się funkcjonariuszami Policji z chwila rozwiązania Milicji Obywatelskiej, przyznane  zostały prawa i obowiązki policjanta, w tym prawo  do policyjnej asysty honorowej podczas pogrzebów.

Ustawodawca jednocześnie reguluje w art. 149 ust. 2 Ustawy 0 Policji zastrzeżenie, które stanowi,  ze  do  funkcjonariuszy  Milicji Obywatelskiej, którzy  do  dnia  31 lipca  1989 r. byli funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa, nie stosuje się zapisów ust. 1 - co oznacza, iż nie stali się  oni  policjantami,  oraz  w  związku  z  regulacją  art.  150 ustawy  stwierdzającej,  że  jeżeli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa nie podjęli służby w Policji, to nie zachowują ciągłości służby, W takiej sytuacji nie jest możliwe w stosunku  do tych funkcjonariuszy  zastosowanie art. 153 Ustawy  0 Policji -  tzn. że wobec tej grupy funkcjonariuszy nie obowiązują   regulacje prawne  dotyczące policjantów, w tym również postanowienia Zarządzenia nr 122 Komendanta Glównego    Policji   z    dnia    25   maja    2012   r.    w    sprawie    ceremoniału    policyjnego (Dz. Urz.KGP . 2012.27).

Wobec delegacji jakiej udzielił Komendant Gl6wny Policji kierownikom jednostek organizacyjnych  PoIicji w  Rozdziale  I, dziale  1./ pkt  7. i Rozdziale III, dziale  11, pkt.  1-9 Zarządzenia nr 122 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ceremoniału policyjnego oraz mając na uwadze potrzebę wyeliminowania wszelkich wątpliwości przy podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczacych kierowania policyjnej asysty honorowej do udziału w pogrzebach funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa przekazuję zgodnie z poleceniem nadinsp. Marka Działoszyńskiego Komendanta Głównego Policji powyżej zaprezentowaną wykładnię prawną - do wiadomości i stosowania w podległych jednostkach organizacyjnych Policji.

 

                                              mł. insp. Marek Walczak

.,


Projekt i wykonanie: InforpolNET