Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie

Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP Warszawie

W dniu w dniu 26 czerwca 2018 roku w siedzibie ZG SEiRP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP. Było to istotne posiedzenie z tego względu, że wzięli w nim udział nowo wybrani prezesi Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych SEiRP, a także z konieczności podjęcia ważnych uchwał dotyczących skierowania do prokuratury zawiadomień związanych z podejrzeniem o możliwości popełnienia przestępstw przez KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi i Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie.

Prezes Antoni Duda dokonał otwarcia obrad, poinformował o trybie zwołania posiedzenia i jego celach. Po przyjęciu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków wysłuchano informacji o zmianach w Zarządach Wojewódzkich i Okręgowych, które zdeterminowały zmiany w składzie Zarządu Głównego – podjęto uchwałę odwołującą ze składu ZG „starych” prezesów i powołano obecnie urzędujących.

W następnej kolejności przedstawiona została informacja finansowa za 2017 rok, informacja GKR o kontroli wydatków i opinia do sprawozdania finansowego, na podstawie czego podjęto uchwały zatwierdzające roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku na działalność statutową SEiRP. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego i merytorycznego SEiRP za 2017 rok, jako organizacji pożytku publicznego podjęto uchwałę zatwierdzającej sprawozdanie. Po wysłuchaniu informacji o wpływach i wydatkach w 2018 roku przyjęto preliminarz budżetowy SEiRP  na 2018 rok – podjęto uchwałę o przyjęciu budżetu na 2018 rok.

Kolejnym punktem obrad była przedstawiona przez Prezesa Antoniego Dudę informacja o decyzjach podjętych przez Prezydium ZG SEiRP o przyznaniu dotacji i pomocy finansowej na przedsięwzięcia podejmowane przez struktury terenowe SEiRP  w 2018 roku.– podjęto uchwały zatwierdzające podjęte decyzje w sprawach: przyznania pomocy z Funduszu OPP oraz przyznania dotacji.

Podjęto także uchwały o przyznaniu wyróżnień: Odznaką „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”, Odznaką „Za zasługi dla SEiRP z Dyplomem” oraz przyznano uchwałą „Dyplom Uznania” dla Koła SEiRP w Ropczycach. Kolejną uchwałą pozytywnie zaopiniowano wniosek ZW SEiRP w Szczecinie i zatwierdzono projekt sztandaru dla Koła Nr 13 SEiRP w Stargardzie.

Prezes Antoni Duda przedstawił informację o realizacji programu ubezpieczeniowego „SEiRP 2016”. ZG swoją uchwałą upoważnił Antoniego Dudę do

  • złożenia zawiadomienia do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa w trakcie obsługi umów ubezpieczenia grupowego na życie emerytów i rencistów policyjnych – członków SEiRP, przez firmę KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka z o.o.;
  • złożenia skargi do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z naruszeniem obowiązków brokera i działaniem na szkodę SEiRP;
  • złożenia pozwu przeciwko KDB Brokerzy do Sądu w związku ze szkodami wyrządzonymi SEiRP, jako ubezpieczającemu i ubezpieczonym członkom Stowarzyszenia, które powstały z tytułu wyjątkowo nierzetelnego wypełniania obowiązków brokera.

Wykonanie uchwały zawieszono do dnia 25 lipca 2018 roku, uzależniono to od wyników rozmów z TUnŻ „WARTA” SA i KDB Brokerzy. W następnej kolejności podjęto uchwałę o zwołaniu VIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w dniach 26-27 października 2018 roku. Miejsce Zjazdu ustalone w późniejszym terminie.

Na podstawie analizy postępowania ZER MSWiA w aspekcie możliwości popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień wynikających z art. 231 § 1 k.k. i z art. 271 § 1 k.k., w tym w szczególności potwierdzenia nieprawdy przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie i jego współpracowników podjęto uchwałę o zawiadomieniu Prokuratury w tym zakresie.

Przyjęto łącznie 14, dyskutowanych niezmiernie gorąco, różnych uchwał (protokół Komisji Uchwał i Wniosków), (wykaz uchwał zostanie opublikowany w Dziale "Komunikaty Biura ZG") zatwierdzono dwie decyzje Prezydium Zarządu Głównego. Postanowiono zorganizować szkolenie skarbników Wojewódzkich i Okręgowych Zarządów SEiRP, a także Przewodniczących Wojewódzkich, Okręgowych Komisji Rewizyjnych, z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej z zastosowaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Piotr Styczyński

źródło: https://www.seirp.pl/26_06_2018_-posiedzenie-zarzadu-glownego


Projekt i wykonanie: InforpolNET