Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY DELEGATÓW Z KÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD STRUKTURY ZARZĄDU OKRĘGOWEGO SEiRP W SŁUPSKU    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY DELEGATÓW Z KÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD STRUKTURY ZARZĄDU OKRĘGOWEGO SEiRP W SŁUPSKU

ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY

DELEGATÓW Z KÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD STRUKTURY

ZARZĄDU OKRĘGOWEGO SEiRP W SŁUPSKU

 

W dniu 18 czerwca 2018 r w restauracji „Adamek” w Słupsku odbył się Zjazd Delegatów z kół terenowych na którym wysłuchano sprawozdań za okres mijającej kadencji 2014 – 2017 ustępującego Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku oraz dokonano wyboru nowych władz na następną kadencję 2018 – 2022 a także przyjęto założenia do Planu pracy ZO na następną kadencję.

W Zjeździe, oprócz wyłonionych podczas zebrań sprawozdawczo – wyborczych delegatów z kół terenowych, uczestniczyli zaproszeni goście, Komendant Miejski Policji w Słupsku oraz były Komendant Miejski Policji w Słupsku a także przedstawiciele związków (stowarzyszeń) tworzących struktury Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Mundurowych.

Po powitaniu, przez ustępującego Prezesa Zarządu Okręgowego, Delegatów i zaproszonych gości, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków naszego Stowarzyszenia.

W dalszej kolejności powołano Prezydium Zjazdu oraz dokonano wyboru Komisji: Mandatowo- Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Wyborczej a także przyjęto Regulamin Obrad Zjazdu Delegatów.

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu Okręgowego, wysłuchano sprawozdań: Finansowego i Sprawozdania Komisji Rewizyjnej po czym, w drodze uchwał, przyjęto powyższe sprawozdania i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgowemu a także stwierdzono ważność Zjazdu i określono jawny tryb wyboru nowych władz z określeniem liczebności członków nowego Prezydium Zarządu Okręgowego i Komisji Rewizyjnej.

W następnej kolejności przebiegu Zjazdu dokonano uroczystego wręczenia: Odznaki „Za wybitne Osiągnięcia dla SEiRP” byłemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Słupsku, Prezesowi oraz  członkowi Koła w Bytowie oraz Odznaki „Za Zasługi z Dyplomem” Prezesowi Koła w Miastku.

Po przedstawieniu kandydatur na Prezesa Zarządu Okręgowego i kandydatur do składu nowego Zarządu Okręgowego i Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu jawnym, dokonano ich wyboru.

Prezesem Zarządu Okregowego, w bezpośrednim głosowaniu, wybrany został ponownie dotychczasowy Prezes Zarządu Okregowego.

W skład Prezydium nowego Zarządu Okręgowego, po wewnętrznym ukonstytuowaniu się, weszli dotychczasowi jego członkowie.

Skład Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku, oprócz wymienionego Prezydium, uzupełnili również również Prezesi Zarządów Kół.

W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej weszli dotychczasowi jego członkowie oraz kolega Jerzy M.

Zjazd dokonał również wyboru swych Delegatów na Zjazd Krajowy którymi zostali Prezes ZO oraz rzecznik ZO.

W drodze Uchwały Zjazd zaaprobował wniosek Prezydium ZO dot. wystąpienia do Krajowego Zjazdu Delegatów o wpisanie kol. Ryszarda, byłego wieloletniego sekretarza ZO, do Ksiegi Zasłużonych dla Stowarzyszenia.

Delegaci zaaprobowali również przedstawione założenia do planu pracy na kadencję 2018 – 2022.

W toku dyskusji poruszano kwestie związane z pozyskiwaniem nowych członków, korzystaniem z funduszy ZG jako organizacji Pożytku Publicznego a także sprawy dot. funduszu socjalnego i problemów związanych z obniżonymi świadczeniami emerytalno – rentowymi.

Zjazd zakończył się wspólnym obiadem.

 

Rzecznik Z.O SEiRP w Słupsku

Słupsk, 19 czerwiec 2018 r

 

Z uwagi na nowe uregulowania "RODO" informacja nie zawiera danych osobowych osób ani też zdjęc.

 

 

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET