Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koło SEiRP w Kościerzynie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koło SEiRP w Kościerzynie

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koło SEiRP w Kościerzynie

 

W dniu 09 lutego 2018 r. o godz. 15.30 w „Sali Seniora” Kościerskiego Domu Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP w Kościerzynie. W zebraniu uczestniczyło 26 członków zwyczajnych , 1 wspierający Koło oraz zaproszeni goście w osobach:

 • Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni Jana Pietruszewskiego ,

 • Wiceprezesa ZW SEiRP w Gdańsku Erwina Bruggemann

 • wiceprezesa Terenowego NSZZP w Kościerzynie Janusza Matrejek.

Zebraniu przewodniczył kol. Brunon Raulin który przedstawił porządek obrad. W pierwszych punktach obrad przedstawiono sprawozdania z działalności organów Koła . Sprawozdanie z działalności Koła za 2014 rok oraz za okres III kadencji przedstawił wiceprezes Koła kol. J. Landowski , w 2014 r. Koło liczyło 57 członków a na dzień 31.12.2017 – 63 w tym okresie wstąpiło do Koła 11 nowych członków W smutku pożegnaliśmy 4 naszych kolegów ( trzech w 2018 roku) , wykreślono z listy członków 6 członków zwyczajnych .. Zorganizowano 34 spotkania integracyjne w tym 2 zabawy taneczne , 9 wycieczki krajoznawcze na terenie kraju i 2 wyjazdy do teatru. W tym okresie za wzorową działalność trud i zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia wyróżniono naszych członków :

3 - odznaczeniami „Za Wybitne osiągnięcia dla SEiRP

16 - odznaczeniami „Za Zasługi dla SEiRPz dyplomem

12 – medalami „Medalem XXV Lat Stowarzyszenia

2 osoby uhonorowano pisemnymi . Podziękowaniami za współpracę i wspieranie działalności,

Kol. Józef Landowski przedstawił stan finansów który wykazuje wzrost dochodów Koła co umożliwiało wzrost zakupów potrzebnych materiałów na działalność Koła. Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem kol. Stanisława Krakowskiego wysoko oceniła działalność Zarządu wnioskując o udzielenie absolutorium .

Po części sprawozdawczej Prezes ZW SEiRP w Gdańsku J. Pietruszewski wraz z wiceprezesem E. Bruggeman wręczyli za zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia nadane przez Zarząd Główny SEiRP w Warszawie odznaczenia „Za Zasługi dla SEiRP” z dyplomem koleżance Wiesławie Szczypior i koledze Ryszardowi Ceszlak.

W trakcie dyskusji głos zabrał Prezes ZW Jan Pietruszewski który omówił bieżące działania

Zarządu Głównego oraz Zarządu Wojewódzkiego tj. dotyczące zmian Statutu Stowarzyszenia

, skutki wejścia w życie ustawy „represyjnej” z dn. 16.12.2016 r., podejmowanych działań

dotyczących funduszu socjalnego po jego zmianach wprowadzonych przez Komendanta

Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Ponadto zachęcał do odpisu 1 % podatku na rzecz

Stowarzyszenia, które to pieniądze posłużą dla najuboższych emerytów policyjnych oraz

działań prawnych na rzecz poszkodowanych przez ustawę „represyjną” ( opinie prawne itp.)

Również odpowiadał na zadawane pytania z sali dotyczące środowiska emeryckiego

kierunków rozwoju naszego Stowarzyszenia w przyszłości. w swym wystąpieniu. wysoko

ocenili działalność obecnego Zarządu Koła , życząc dalszej takiej działalności . Następnie

głos zabrał. E. Bruggemann który przedstawił propozycje dotyczące planowanych w 2018

roku wycieczek organizowanych przez ZW SEiRP w Gdańsku oraz imprez w tym możliwość

organizacji spotkania integracyjnego w Jastrzębiej Górze złotych.

Po wyczerpaniu tego punktu obrad przystąpiono do głosowań nad uchwałami z działalność i

plany na 2018 rok Zarządu Koła oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi .

Uchwały podejmowano jednogłośnie . Następnie dokonano wyboru władz Zarządu Koła,

Komisji Rewizyjnej Koła i Delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów w Gdańsku .

W trakcie wyborów wybrano Zarząd Koła w osobach :

  1. Prezes Zarządu - Roman Jereczek

  2. I Wiceprezes Zarządu - Józef Landowski

  3. Wiceprezes Zarządu - Wiesław Bączkowski

  4. Skarbnik - Tadeusz Willich

  5. Sekretarz - Rafał Traczykowski

oraz Komisję Rewizyjną w składzie niezmieniony

Podziękowano z dotychczasową pracę kolegom - Dariuszowi Raulin – sekretarzowi i Jackowi Radomskiemu skarbnikowi.

Po zamknięciu i wyczerpaniu programu obrad Walnego Zebrania członkowie jak i zaproszeni gości udali się do pobliskiego lokalu gdzie podano obiad i kawę z ciastem W miłej scenerii lokalu przy kawie i cieście trwała dalsza dyskusja nad działalnością Koła i Stowarzyszenia jej przyszłymi planami i zadaniami które winny zaowocować integracją środowiska emerytów policyjnych i ich rodzin oraz wspomnieniami nie tak dawnych czasów lat służby. Spotkanie zakończyło się w późnych godzinach wieczorowych .

Sporządził : Józef Landowski

W zał.7 fot. 

 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET