Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Dokumenty    /     Uchwała Z.G.SEiRP 24/2012 w sprawie sprawozdawczości i składek członkowskich.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Uchwała Z.G.SEiRP 24/2012 w sprawie sprawozdawczości i składek członkowskich.

Uchwała nr 24/2012

 

Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

z dnia 21 grudnia 2012r

 

w sprawie: sprawozdawczości i składek członkowskich

 

Na postawie § 29 ust. 5 i § 48 pkt. 1 ust. 7 Statutu, w związku ze zmianami statutowymi dot. seniorów oraz dla ujednolicenia sprawozdawczości i zasad pobierania wpisowego, opłacania składek członkowskich, a głównie w celu rozwiania wątpliwości interpretacyjnych Zarząd Główny Stowarzyszenia uchwala następujące zasady:

§ 1

 

Zgodnie z decyzją VI Zjazdu SEiRP, do płacenia składek członkowskich, oprócz członków zwyczajnych, zobowiązani są Honorowi Członkowie Stowarzyszenia i Członkowie Seniorzy określeni w § 17 Statutu

§ 2

 

Uchwała ZG SEiRP nr 15/2012 z dnia 13 października 2012r wprowadza z dniem pierwszego stycznia 2013r zmiany w zakresie podwyższenia składek opłacanych przez członków zwyczajnych i honorowych w Stowarzyszeniu.

 

a. Zgodnie z cytowaną uchwałą w kołach obowiązuje składka roczna w wysokości 30 zł, ( w stosunku miesięcznym wynosi 2,50 ).

 

b. Zaleca się członkom wpłacanie do kasy koła jednorazowej składki członkowskiej za cały rok w pełnej wysokości tj. 30 zł do końca I-go kwartału każdego roku, jednak nie później niż do 30 czerwca.

 

c. Z tego 15,60 zł składki rocznej (w miesiącu – 1,30 ) pozostaje w kole, a 14,40 zł składki rocznej (w miesiącu – 1,20 z ) odprowadzane jest przez koło do Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego/ nie później jak do 31 lipca każdego roku.

 

d. zgodnie z § 48 pkt. 1 ust. 7 Statutu Koło może:

- w drodze uchwały wprowadzić wyższą składkę członkowską,

- nie może obniżać składki członkowskiej, którą uchwali ZG SEiRP.

 

e. Zarządy Wojewódzkie / Okręgowe/ 4,80 zł. składki rocznej (w miesiącu –0,40 )odprowadzają do Zarządu Głównego SEiRP do 31 sierpnia każdego roku.

f. Podstawą wyliczenia wielkości odpisu na rzecz Zarządu Głównego jest ilość członków wykazywane w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

 

 

§ 3

 

 

Wysokość wpisowego, składki członków zwyczajnych, a także członków wspierających od osób fizycznych i osób prawnych - wyższych od obowiązujących, ustala w drodze uchwały Walne Zebranie Koła.

 

§ 4

 

Nadwyżka składki członków zwyczajnych jak i honorowych - uchwalona przez Koło - pozostaje w całości do jego dyspozycji.

 

§ 5

 

Składki od osób fizycznych i osób prawnych jako członków wspierających w pełnej ich wysokości pozostają także w dyspozycji Koła.

 

§ 6

 

Opłata wpisowego od nowo przyjętych- minimum 1 złoty- pozostaje w całości do dyspozycji Koła. Opłata ta przez koło może być zmieniana.

 

§ 7

 

Zobowiązuje się Zarządy Wojewódzkie/Okręgowe/ do rozesłania ( najlepiej w formie papierowej) w/w uchwałę do wszystkich kół Stowarzyszenia.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

 

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Uchwa%C5%82a%20ZG%20w%20sprawie%20sk%C5%82adek(1)%202012%20r.odt

 

 

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET