Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     XXV ROCZNICA POWSTANIA SEiRP W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

XXV ROCZNICA POWSTANIA SEiRP W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

XXV ROCZNICA POWSTANIA SEiRP W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
W dniu 15 września 2015 r.  w w lokalu AQUA PARK,  Restauracja „Pick and Roll” w Sopocie ul. Zamkowa Góra 3-6 odbyły się obchody XXV rocznicy powołania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych na terenie województwa pomorskiego.
Na uroczystości przybyło ponad 100 zaproszonych gości, których powitał Prezes ZW SEiRP w Gdańsku kol. Jan Pietruszewski. 

Uroczystym i miłym akcentem było wręczenie 100 Medali XXV Lecia Stowarzyszenia za zasługi dla SEiRP zasłużonym członkom stowarzyszenia, Komendantom Miejskim i Powiatowym Policji oraz zaproszonym gościom.  Wręczenia medali oraz dyplomów dokonał Zdzisław Czarnecki - Prezes Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie oraz Jan Pietruszewski – Prezes ZW SEiRP w Gdańsku. Medal nadany Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odebrał insp. Marian Szlinger – Komendant Wojewódzki Policji Gdańsku.  Prezes ZG - Zdzisław Czarnecki oraz Wiceprezes Honorowy ZG - gen. Edward Kłosowski, za szczególne zaangażowanie w integrację stowarzyszenia województwa pomorskiego ze stowarzyszeniem krajowym również zostali uhonorowani w/wym. medalami. 
Insp. Marian Szlinger zabierając głos podziękował za zaproszenie i uhonorowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku " Medalem XXV Lecia". Stwierdził, iż Stowarzyszenie może zawsze liczyć na pomoc ze strony kierownictwa  Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz podległych jednostek i struktur.
Prezes ZG SEiRP Zdzisław Czarnecki w swojej wypowiedzi wysoko ocenił działalność ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni. 
Zaś gen. Edward Kłosowski dziękując za zaproszenie powiedział, iż jest ściśle związany z woj. pomorskim, gdyż tu zaczynał i awansował aż do stopnie generała i stanowiska z-cy Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej. Wspomniał iż zorganizował "Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej", którego jest członkiem. Przekazał prezesowi ZW SEiRP w Gdańsku kol. Janowi Pietruszewskiemu plakietkę ceramiczną z logo tego stowarzyszenia.

 

Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów podkom. Józef Partyka dziękując za zaproszenie i wsparcie NSZZP w różnych działaniach policji na rzecz warunków socjalnych i bytowych policjantów odznaczył kol. Jana Pietruszewskiego "Medalem Za Zasługi dla NSZZP województwa pomorskiego". nadanym przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów woj. pomorskiego. 
Upominki przekazali również Komendanci Gdańska i Gdyni.
Życząc sobie wzajemnie zdrowia i długiego życia we wzajemnym współdziałaniu, odśpiewano „STO LAT” . 
W radosnym nastroju, uroczystości uwieńczył wspólny obiad, podczas którego zebrani mieli okazję spotkania  i wymiany poglądów z kolegami  i koleżankami z poprzednich lat. 

Henryk Kaźmierski -rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

zdjęcia: H.Kazimierski i H.Znaniecki

 

W Y S T Ą P I E N I E:  Hieronima Brzozowca
          
                                      RYS HISTORYCZNY
Szanowni goście.
      W wystąpieniu swoim pragnę wskazać na uwarunkowania prawne i historię tworzenia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku z/s w Gdyni, które odbiegały od sytuacji krajowej. 
      Geneza Stowarzyszenia tkwiła w początku lat 80-tych, gdy znaczna część emerytów i rencistów policyjnych należała do Klubów emeryckich działających przy jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych. 
    Zapoczątkowane w 1989 r. przemiany ustrojowe objęły swoim zasięgiem także resort spraw wewnętrznych.
 Sejm Kontraktowy uchwalił 6 kwietnia1990 r. trzy ustawy tzw. Policyjne. Na ich mocy nastąpiło przekształcenie Milicji Obywatelskiej w Policję.
Dalsza zmiana nastąpiła wraz z uchwaleniem także w 1989 r. ustawy o Stowarzyszeniach. Powstały też w tym czasie struktury Niezależnego Samorządnego Związku  Zawodowego Policjantów. 

Na posiedzeniu Rady Klubu w Gdańsku w dniu 15 marca 1990 r. powołano Komitet Założycielski Stowarzyszenia. Przystąpiono do opracowania Statutu i wystąpiono do Ministra Spraw Wewnętrznych o wyrażenie zgody na działalność Stowarzyszenia w jednostkach województwa gdańskiego. 
Wymaganą zgodę Ministra K.Kozłowskiego uzyskano dnia 27.09.1990 r. na działalność Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
Na wniosek Komitetu Założycielskiego, Sąd Wojewódzki w Gdańsku w dniu 19 lutego 1991r. zatwierdził Statut i Postanowił zarejestrować Stowarzyszenie.
Wpis do Rejestru Stowarzyszeń nastąpił dnia 19.03.1991 r. 
Równolegle w maju 1990r. działania takie podjęte zostały przez Prezydium Rady Klubu w Szczecinie. 
Wcześniej zgodę Ministra uzyskał Szczecin i w dniu 16 lipca 1990 r. Sąd Wojewódzki w Szczecinie zarejestrował Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Datę tą przyjmuje się jako datę powstania Stowarzyszenia i dlatego w tym roku obchodzimy 25-lecie Stowarzyszenia w całym kraju. 

 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z/s w Gdyni formalnie działało odrębnie –  na szczeblu lokalnym, współpracując z niezależnie działającym na szczeblu krajowym Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej, przeniesionym następnie ze Szczecina do Warszawy.
       Założycielem i pierwszym Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Komendy Wojewódzkiej Policji Gdańsku był Jan Ryszard Marszałek, który 30.06.2003 r. ze względu na stan zdrowia złożył rezygnację. Prezesem został wówczas Mikołaj Durzyński, a od września 2006 r. Stowarzyszeniem kieruje Prezes Jan Pietruszewski. 
     Koledze Marszałkowi należą się wyrazy uznania i podziękowania za inicjatywę przy utworzeniu Stowarzyszenia i kierowanie jego działalnością ponad 13 lat. 
     W dniu 5 października 2007 r. Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku działającego jako samodzielna struktura organizacyjna, podjął  decyzję o zintegrowaniu się ze Stowarzyszeniem resortowym działającym w strukturach krajowych to jest Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej. ( SEiR RSW RP).

 Decyzja powyższa była poprzedzona rozmowami członków kierownictwa obydwu Stowarzyszeń. W rozmowach o integrację brali udział: Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia, nie żyjący już Jerzy Żyżelewicz, Wiceprezes Edward Kłosowski i Sekretarz Zdzisław Czarnecki. Ze strony gdańskich działaczy Stowarzyszenia: Prezes Mikołaj Durzyński, Wiceprezes Hieronim Brzozowiec i Jan Pietruszewski oraz członek Zarządu Janusz Malek z Koła w Wejherowie. 
Wobec nie zaakceptowania przez Krajowy Rejestr Sądowy podjętych na tym Zjeździe uchwał, zmuszeni byliśmy zwołać ponownie Zjazd Nadzwyczajny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w dniu 24 października 2008r. Na powyższym Zjeździe Nadzwyczajnym podjęto nową Uchwałę  o rozwiązaniu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i przejęciu jego majątku przez Zarząd Wojewódzki  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni. 

Powołano Komisję Likwidacyjną w składzie: Mikołaj Durzyński, Krzysztof Woźniak i Teresa Radomska, która przeprowadziła prawem przewidziane procedury. Hieronim Brzozowiec czynnie pomagał Komisji Likwidacyjnej w opracowaniu i przygotowaniu prawem przewidzianej dokumentacji. Na kolejnym zebraniu Nadzwyczajnym w dniu 17.09.2009r. została przyjęta uchwała o przyjęciu sprawozdania Komisji Likwidacyjnej i ostatecznym rozwiązaniu Stowarzyszenia E i R KWP w Gdańsku.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 17.02.2010r. wydał ostateczne postanowienie o likwidacji i  wykreśleniu SEiRKWP w Gdańsku /nr KRS:0000067140/  z Krajowego Rejestru Sądowego                               Również  Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, pismem z dnia 3.03.2010r. powiadomił o wykreśleniu z rejestru REGON nr 191460087, należącego do zlikwidowanego stowarzyszenia.
        W tym miejscu należą się serdeczne podziękowania obecnym na dzisiejszym spotkaniu Generałowi Edwardowi Kłosowskiemu -, Honorowemu Wiceprezesowi Zarządu Głównego oraz Prezesowi Zarządu Głównego Zdzisławowi Czarneckiemu. To bowiem z ich inicjatywy i przy ich osobistym zaangażowaniu odbyły się pierwsze spotkania integracyjne.  Serdecznie dziękujemy!
    Podziękowania należą się także Leszkowi Orkiszowi - Prezesowi Zarządu Okręgowego w Słupsku i Henrykowi Grobelnemu – członkowi Zarządu Głównego za życzliwe współdziałanie w rozwiązywaniu trudnych problemów proceduralnych w procesie zjednoczenia Stowarzyszeń. 
 Podziękowania należą wszystkim wymienionym uczestnikom procesu tworzenia i integracji stowarzyszenia wraz z nieżyjącym już  Michałem Stryczyńskim oraz wszystkim działaczom w Zarządzie Wojewódzkim oraz Kołach stowarzyszenia, którzy codzienną społeczną pracą aktywne działali i działają na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych naszego województwa.

Włączenie gdańskiego Stowarzyszenia w struktury Krajowe pozwoliło na skuteczniejszą realizację zadań stojących przed Stowarzyszeniem, w tym głównego celu – ochrony interesów socjalno-bytowych oraz reprezentowania interesów środowiska emerytów policyjnych wobec władz resortowych i państwowych. 
Udzielając wszechstronnej pomocy naszym emerytom w dochodzeniu swych praw, korzystano bowiem z bogatego dorobku Zarządu Głównego i wiedzy zaangażowanych specjalistów i autorytetów prawnych. 
Wszechstronna pomoc pozwoliła na uzyskanie przez dziesiątki emerytów z naszego województwa poprawy sytuacji materialnej poprzez zmianę, często w drodze sądowej, błędnych interpretacji przepisów przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w zakresie uprawnień emerytalnych. 
     Zgodnie z przyjętymi Kierunkami Pracy, działania te będą kontynuowane, stanowiąc przedmiot szczególnej troski władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli.
       Sprawdza się w praktyce prawdziwość hasła:   „Razem możemy więcej”.

Kończąc – gratuluję serdecznie wszystkim wyróżnionym, którym za szczególne zasługi w działalności Stowarzyszenia nadano 
‘’ MEDALE  25 LECIA  STOWARZYSZENIA’’
Dziękuję za uwagę.!
                                                                          Hieronim Brzozowiec
          I Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET