Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     W SPRAWIE NOWEGO STATUTU STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

W SPRAWIE NOWEGO STATUTU STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

W SPRAWIE NOWEGO STATUTU


STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

 

Szanowni Członkowie !

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 16.10.2019

został zatwierdzony Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

Policyjnych, uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów

odbyty w Płońsku w dniu 20.09.2019 r.

Nawet najlepiej opracowany i uchwalony akt prawno – organizacyjny nie

zastąpi aktywności członków i chęci do działania w interesie wspólnoty.

Obecny Statut powstawał przez około 6 lat ( poprzedni uchwalono w 2011

r.). Zmieniające się potrzeby oraz prawo o Stowarzyszeniach poddane

dużej nowelizacji w 2015 r. spowodowały podjęcie przez SEiRP działań

zmierzających do zmian statutowych. Początkowo zamierzano dokonać

adaptowania przepisów statutowych do nowych wymogów ale

przeprowadzone analizy wykazały, ze zmian musi być sporo i może być

kłopot z pełnym, bezkonfliktowym skorelowaniem starych i nowych

uregulowań. Podjęta wiec została decyzja o opracowaniu nowego Statutu i

takie zadanie realizował początkowo Zespól Statutowy pod kierownictwem

kol. Jurka a następnie to mnie powierzono kontynuacje tego

przedsięwzięcia. W trakcie prac nad projektem nowego statutu ścierały się

poglądy, „grzały się” komputery członków Zespołu ale myślę, że ten

dokument rozwiązuje co najmniej kilka istotnych problemów i tak :

 

a/ rozszerzono zakres podmiotowy członkostwa co może wywołać skutek

powstrzymujący obniżanie się stanu ilościowego członków SEiRP będący

wynikiem co najmniej 2 realnych przyczyn. Pierwsza z nich to naturalne

odejścia ( zgony) a drugi to zmniejszające się zainteresowanie

wstępowaniem w szeregi Stowarzyszenia funkcjonariuszy (nowo)

odchodzących na emerytury i renty. Na pierwszy z tych czynników nie

mamy żadnego wpływu a co do drugiego ? W takich organizacjach - jak

nasza - musi istnieć naturalny związek personalno – zawodowy między

czynnymi zawodowo funkcjonariuszami a tymi, którzy już przebywają na

zaopatrzeniu emerytalno – rentowym.

Aktualna „władza” uczyniła wiele aby nas (rencistów i emerytów) od

obecnie pozostających w służbie skutecznie „oddalić” (to bardzo

kulturalne określenie). Liczenie, że w tej sytuacji będziemy mieli z grona

odchodzących ze służby znaczący napływ nowych członków uważam za

swoistą idée fixe. Jest to jednak temat o barwie politycznej a ja chce mówić

o Statucie. Naturalnym sprzymierzeńcem mogącym mieć wpływ na ilość

członków są nasi współmałżonkowie a zamysłem twórców Statutu było

nadanie im (współmałżonkom) tych samych praw członkowskich co

członkom rzeczywistym, skoro to właśnie Oni (współmałżonkowie), są

faktycznymi „udziałowcami” bytu emeryckiego. Zwracano również uwagę

na inny ( trzeci) czynnik mogący mieć wpływ na zmniejszanie się ilości

członków Stowarzyszenia – to narastający poziom niedostatku (biedy)

wynikający ze skutków ustawy represyjnej ( ustawa z 16 grudnia 2016 r.).

Czynnik ten znajduje coraz większe odzwierciedlenie w ramach m. innymi

wniosków i świadczeń wpływających do SEiRP w ramach statusu OPP.

 

b/ zostały uporządkowane sprawy struktury organizacyjnej Stowarzyszenia

i ujednolicono nazewnictwo,

 

c/ ujednolicono tryb i zasady działania tych samych struktur i organów od

„góry” do „dołu” Stowarzyszenia, odpowiednio co do ich zakresu

terytorialno – organizacyjnego,

d/ uwzględniono nowe zasady i reguły organizacyjne nakazane ustawą


„ o stowarzyszeniach”,

 

e/ odniesiono się do nowych potrzeb finansowych, w tym możliwości

uzyskania przez jednostki organizacyjne Stowarzyszenia osobowości

prawnej oraz wynikające ze statusu SEiRP jako OPP,

f/ uznano, ze szeroko rozumiane sprawy członkowskie, poza nielicznymi –

przekazanymi do decyzji innych organów, enumeratywnie wymienionymi

wyjątkami – muszą pozostać w uprawnieniach podstawowych struktur

Stowarzyszenia – Kół SEiRP,

To tylko kilka z kilkudziesięciu przedyskutowanych w Zespole Statutowym

problemów i które to uzyskały w 2019 r. swój finał na Zjeździe

Nadzwyczajnym w Płońsku poprzez uchwalenie przez Delegatów

reprezentujących ok. 18 tys. członków NOWEGO STATUTU SEiRP.

Chciałbym tą drogą podziękować członkom Zespołu Statutowego ( i

członkom całej Komisji Prawnej) , którzy w mniej lub bardziej formalnych

stadiach naszej pracy, w niej uczestniczyli: Izabelli, Jurkowi, Wilhelmowi,

Zdzisławowi, Romanowi i Wiesławowi a także naszym nie wymienionym

poprzednikom, których propozycje i dorobek nie uszły naszej uwadze ( w

tym choćby Heniowi i Czesławowi). Dziękuje Marysi, która dołączyła do nas

jako konsultant oraz Przemkowi zajmującemu się stroną edycyjno –

korekcyjną projektu.

Nie można pominąć roli Kancelarii Prawnej „Sokołowski” z którą na

bieżąco uzgadniano sprawy prawno – redakcyjne i której powierzono

sfinalizowanie trudu zbiorowego – rejestrację Statutu w Sądzie.

Dziękuję tym strukturom Stowarzyszenia, które nadsyłały – często bardzo

analityczne – uwagi, zarówno redakcyjne jak i zawierające propozycje

unormowań. Statut musi dążyć do pogodzenia nieraz wartościowych

pomysłów z realnymi możliwościami i potrzebami zbiorowości.
 


Przez cały czas naszej działalności Zespól otrzymywał pomoc logistyczną

w trakcie plenarnych spotkań Zespołu pozostając „pod opieką” Prezesa

ZG – Antoniego oraz Dyrektora Biura – Janka.

Te wspólne działania mogły zaowocować ostatecznym efektem a moja rola

jako Przewodniczącego Komisji ( i Zespołu) polegała szczególnie na

skoordynowaniu owych wspólnych wysiłków – i za to jeszcze raz dziękuję.

Przekazuję I cześć tzw. PORADNIKA do STATUTU zdając sobie sprawę, ze

od czegoś trzeba zacząć i że jest to zaledwie ułamek mogących pojawić się

pytań i problemów, ale drogą kontaktu z ZG (mailową czy tez pisemną)

będzie można zgłaszać swoje wątpliwości interpretacyjne, które postaramy

się wyjaśnić albo na bieżąco ( o ile będą to sprawy wymagające trybu

pilnego), albo w ramach kolejnej części PORADNIKA.


 

Leszek Orkisz


Wiceprezes ZG SEiRP

 

link do tekstu w formacie pdf:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/1.%20%20W%20%20SPRAWIE%2

0%20NOWEGO%20STATUTU%20%20STOWARZYSZENIA.pdf
 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET