Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji 


 Szanowni Państwo!

 Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Ustaw z dnia 27 sierpnia 2019 roku
 pod pozycją 1622 została opublikowana ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001622/O/D20191622.pdf
  Zgodnie z art. 31. Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2019
  r., z wyjątkiem art. 21 oraz art. 24 pkt 2 lit. a i c, które wchodzą w
  życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
 Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy: „Świadczenie uzupełniające przysługuje
 osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej
 egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności
  do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o
  niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o  całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”. 
 Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy: „Świadczenie uzupełniające przysługuje
 osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752), zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.”
 Więcej informacji o świadczeniu uzupełniającym dla niezdolnych do
 samodzielnej egzystencji na naszej stronie internetowej:

  http://www.seirp.pl/swiadczenie-uzupelniajace-dla-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji
 Formularze w załącznikach lub do pobrania na stroniehttp://zer.mswia.gov.pl/zer/informacje/informacje/11299,500-Szczegolowe-informacje-w-sprawie-przyznania-uzupelniajacego-dla-osob-niezdol.html
  http://zer.mswia.gov.pl/zer/formularze/formularze-ogolne/3367,Formularze-ogolne.html 

 Uprzejmie proszę o rozpropagowanie tej informacji w Kołach i Zarządach. 
 Z poważaniem! 
 Jan Gaładyk
  Biuro ZG SEiRP

link do pobrania zaświadczenia o stanie zdrowia:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Zaswiadczenie_o_stanie_zdrowia%20ze%20strony%20ZER1(1).pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET