Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     23-25.04.2017. Posiedzenie Zarządu Głównego    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

23-25.04.2017. Posiedzenie Zarządu Głównego

23-25.04.2017. Posiedzenie Zarządu Głównego


W dniach 23 – 25 kwietnia 2017 roku w Domu Wczasowym „ Globus” w Ustroniu odbyło się wyjazdowe posiedzenie  Zarządu Głównego SEiRP. Po niedzielnym obiedzie, o godz. 16.00, pełni energii członkowie Zarządu zasiedli na wygodnych krzesłach w sali konferencyjnej ośrodka, by przystąpić do pierwszych od styczniowego Nadzwyczajnego Zjazdu obrad Zarządu. Prezes Antoni Duda bardzo serdecznie powitał wszystkich przybyłych usprawiedliwiając swoim stanem zdrowia zwłokę w zwołaniu tego posiedzenia.
Przystąpiono do powołania osób do pełnienia funkcji proceduralnych. Prezes Antoni Duda zwrócił się z wnioskiem do całego gremium o umożliwienie mu prowadzenie obrad – został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym obrad. W następnej kolejności wybrano protokolantów, członków Komisji uchwał i wniosków, omówiono, a następnie po niewielkich zmianach przyjęto porządek obrad. Zdzisław Bartula omówił protokół z obrad Zarządu Głównego, który odbył się w dniach 9-10 grudnia 2016 r. w Soczewce. 
Kolejnym, bardzo istotnym, punktem obrad były zmiany w składzie Prezydium Zarządu Głównego wynikające z Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się w dniu  26 stycznia 2017 roku w Warszawie. Prezes Antoni Duda wykazał swój punkt widzenia na sposób funkcjonowania i doboru osób do pełnienia funkcji w Prezydium i przedstawił swoje kandydatury na poszczególne funkcje. Po pewnej konsternacji, długiej, chwilami burzliwej i przerwanej dyskusji, w głosowaniach jawnych wybrano Prezydium ZG w składzie:
-    I Wiceprezes – Zdzisław Bartula,
-    Wiceprezes – Leszek Orkisz,
-    Sekretarz – Piotr Styczyński,
-    Skarbnik – Izabela Jaros,
Członkami Prezydium: Zdzisław Pietryka i Jerzy Skrycki.
W następnym punkcie porządku obrad Józef Piasecki – Przewodniczący GKR, przedstawił uwagi i wnioski wynikające z kontroli Prezydium ZG i Zarządu Głównego oraz uwag o wykonaniu budżetu. Efektem była bardzo gwałtowna, impulsywna i rozemocjonowana dyskusja, ale zakończona pozytywnymi rozwiązaniami na przyszłość. Po kolacji zajęto się kolejnymi problemami statutowymi, ważnymi dla prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia –  obrady trwały do bardzo późnych godzin wieczornych. Po poniedziałkowym śniadaniu rozpoczęto kolejną sesję obrad. Prezes Antoni Duda wykazał nieefektywność, a w efekcie niecelowość istnienia większości komisji problemowych i zaproponował ich rozwiązanie, na co zebrani w jawnym głosowani wyrazili aprobatę. Pozostawiono jedynie Komisję Prawno-Statutową i Komisję Organizacji Pożytku Publicznego.
W następnej kolejności podjęto pracę nad opracowaniem Regulaminów Zarządu Głównego SEiRP oraz Prezydium ZG, które określają zasady, zakres działania członków pełniących funkcje kierownicze w Zarządzie Głównym oraz jego Prezydium. Po bardzo długiej debacie podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia tych regulaminów.
Po obiedzie, dla „odświeżenia” umysłów, Prezes Antoni Duda zorganizował godzinny wypad wynajętym busem na Równicę – lokalny szczyt górski o wysokości 885 m n.p.m. Po zaspokojeniu pragnienia w restauracji regionalna – „Dwór Skibówki” i powrocie do „Globusa” rozpoczęto kolejną sesję obrad, która z przerwą na kolację, zakończyła się w godzinach nocnych. Zdzisław Bartula przedstawił informację nt. sytuacji finansowej Stowarzyszenia, proponowano działania na rzecz ograniczenia wydatków oraz wzrostu przychodów wynikających ze zmniejszania się ilości członków. Przedyskutowano propozycje złożone przez Antoniego Dudę dot. zmian w funkcjonowaniu biura ZG, a mających na celu poprawę w zakresie przepływu informacji, ograniczenia biurokracji i kosztów – podjęto przedsięwzięcia mające na celu usprawnienie tych zagadnień. Zdzisław Pietryka przedstawił Plan pracy Stowarzyszenia i ZG oraz Prezydium ZG na 2017 rok. Mając na uwadze ograniczenie kosztów podjęto uchwałę w sprawie zaprzestania wydawania „Biuletynu Informacyjnego” w formie papierowej, będzie wydawany w formie elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Dużym blokiem wieczornej sesji była problematyka związana z ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 roku, m.in. podjęto decyzję o wydaniu informatora-poradnika zawierającego kompendium wiedzy w odniesieniu do postępowania w przypadku otrzymania decyzji o obniżeniu świadczeń emerytalno-rentowych, dokumentacji oraz ścieżki prawnej w zakresie odwołania do sądów od tych decyzji. Na zakończenie podjęto uchwały o nadaniu tytułów Honorowego Prezesa oraz przyznaniu wyróżnień i odznaczeń.


Piotr Styczyński

przedruk z strony Z.G, SEiRP

Orginalny tekst wraz z zdjęciami  na stronie ZG SEiRP
https://www.seirp.pl/23-25_04_2017_-posiedzenie-zarzadu-glownego


Projekt i wykonanie: InforpolNET