Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych To już sześć lat    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych To już sześć lat

   

     

 

     

        Słupskie Porozumienie    Związków i Stowarzyszeń Służb                                                                                                    Mundurowych

 

 

 

                To już sześć lat

W dniu 9 grudnia 2014 roku, w Słupsku, odbyło się Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, z udziałem prezesów (przewodniczących) poszczególnych związków (stowarzyszeń), członków Porozumienia.

Jego celem było uchwalenie Planu zamierzeń Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych na 2015 rok oraz świąteczno – noworoczne spotkanie członków Komitetu Porozumiewawczego.

Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych prowadzi swoją działalność na Ziemi Słupskiej już szósty rok (powstało 4 marca 2008 roku). Zgodnie z ustaleniami umowy Porozumienia, władze wybierane są na czteroletnią kadencję.

Porozumienie to jest dobrowolną umową, o współdziałaniu i wzajemnym wspieraniu jej sygnatariuszy w realizacji celów poszczególnych organizacji oraz osiąganiu celów wspólnych.

Jego sygnatariuszami są:

 1. Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku,

 2. Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku,

 3. Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku,

 4. Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnem,

 5. Koło Nr 3 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Słupsku,

 6. Koło nr 29 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Słupsku,

 7. Pomorskie Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych w Słupsku.

Do realizacji postanowień umowy Porozumienia powołano organy wykonawcze, których zadaniem jest zapewnienie sprzyjających warunków do wykonania postanowień umowy powołującej Słupskie Porozumienie i są to:

 1. Komitet Porozumiewawczy w składzie po dwóch przedstawicieli wydelegowanych przez związki i stowarzyszenia członków Porozumienia:

  1. osoby funkcyjne Komitetu (przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarz) wybierane są przez członków Komitetu spośród siebie, na posiedzeniu Komitetu, drogą uchwały,

  2. Komitet obraduje dwa razy w roku (w razie uzasadnionej potrzeby częściej) w celu bilansowania współpracy oraz nadawania jej nowych impulsów,

  3. posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego zwołuje Przewodniczący Komitetu, zgodnie z planem lub w razie potrzeby z własnej inicjatywy lub na wniosek sygnatariusza lub sygnatariuszy Porozumienia.

 2. Kolegium Prezesów składzie prezesów (przewodniczących) poszczególnych związków i stowarzyszeń członków Porozumienia oraz Przewodniczący i Sekretarz Komitetu Porozumiewawczego.

Sygnatariusze zobowiązują się do przestrzegania ustaleń zawartych w Porozumieniu oraz przepisów i postanowień uchwalonych przez powołane organy wykonawcze Porozumienia. Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń stanowi podstawę do wykluczenie związku (stowarzyszenia) spośród członków Porozumienia. Decyzję w sprawie wykluczenia podejmuje Komitet Porozumiewawczy drogą uchwały.

Od decyzji wykluczającej, podjętej przez Komitet Porozumiewawczy Porozumienia, wykluczonemu związkowi (stowarzyszeniu) przysługuje prawo odwołania do Kolegium Prezesów, które może ją uchylić. Kolegium Prezesów rozpatruje każde odwołanie od decyzji Komitetu Porozumiewawczego w nieprzekraczalnym terminie 90 dni.

Porozumienie ma charakter otwarty. Mogą do niego być przyjmowani nowi sygnatariusze. Nowy sygnatariusz Porozumienia jest zobowiązany do wypełniania i przestrzegania wszystkich ustaleń ustanowionych w umowie w sprawie powołania Porozumienia.

Każdy związek, stowarzyszenie będące członkiem Porozumienia może wypowiedzieć porozumienie.

Przez sześć lat funkcjonowania Porozumienia z sukcesem udało nam się wykonać wiele przedsięwzięć, które były realizowane zarówno przez poszczególne związki (stowarzyszenia), w ramach zaplanowanych przez nich przedsięwzięć jak i realizowanych bezpośrednio przez Komitet Porozumiewawczy.

Przedsięwzięcia, którymi bezpośrednio zajmował się Komitet Porozumiewawczy Słupskiego Porozumienia to:

 • uzgadnianie planów zamierzeń na poszczególne lata, poprzez ujmowanie w Planie zamierzeń Słupskiego Porozumienia… przedsięwzięć realizowanych przez poszczególnych członków Porozumienia, w których mogą uczestniczyć członkowie stowarzyszeń innych służb mundurowych (członków Porozumienia),

 • udział delegacji Komitetu Porozumiewawczego w uroczystościach organizowanych przez władze samorządowe, związanych z rocznicami historyczno – patriotycznymi oraz świętami narodowymi i wojskowymi, mający na celu wyrażenie naszego oddania dla Narodu i Ojczyzny oraz kultywowania tradycji naszych przodków,

 • systematyczne spotkania przedstawicieli poszczególnych związków (stowarzyszeń) w ramach posiedzeń Prezydium Komitetu Porozumiewawczego i całego składu Komitetu Porozumiewawczego, na których na bieżąco omawia się aktualne sprawy nurtujące poszczególne środowiska służb mundurowych,

Powyższe wskazuje, że Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych jest aktywne i stara się realizować założone cele. Ze względu na opór materii nie wszystko co chcielibyśmy może być realizowane po naszej myśli. Nie opuszczamy jednak rąk, nie zaprzestajemy naszych starań i patrzymy z optymizmem w przyszłość. Sądzimy, że motto, które nam przyświeca „Razem osiągajmy cele uważane za nieosiągalne” ma swój sens i pozwala nam z nadzieją patrzyć w przyszłość.

W posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego w dniu 9 grudnia 2014 roku uczestniczyli następujący jego członkowie:

 • płk dypl. w st. spocz. Jan Karaś – Prezes Komitetu – ZŻWP ZR w Słupsku,

 • ppor. w st. spocz. Franciszek Makles – Wiceprzewodniczący Komitetu – SEiRP ZO w Słupsku,

 • ppłk dypl. Ireneusz Bijata – Wiceprzewodniczący Komitetu - PSPW,

 • por. w st. spocz. Zdzisław Jaworski – Sekretarz Komitetu – SEiR SW oraz członkowie Komitetu:

 • ppłk w rez. Adam Żurawski – ZŻWP ZR w Słupsku,

 • kpt. w st. spocz. Ryszard Skibiński – SeiRP ZO w Słupsku,

 • kpt. w st. spocz. mgr Stefan Pawlina – KZEiRSW w Słupsku,

 • kpt. w st. spocz. Marian Bieliński – KZEiRSW w Słupsku,

 • chor. w st. spocz. Edmund Sobczak – KZEiR SW W Czarnem,

 • sierż. szt. w st. spocz. Ryszard Kowalczyk – KZEiR SW w Czarnem,

 • st. bryg. w st. spocz. Adam Biechoński – ZEiRPożarn. RP Koło w Słupsku,

 • bryg. w st. spocz. Józef Lickiewicz – ZEiRPożarn. RP Koło w Słupsku,

 • st. chor. szt. w rez. Włodzimierz Gałka – SKMP ONZ Koło w Słupsku.

oraz prezesi stowarzyszeń - członków Porozumienia:

 • Prezes Zarządy Rejonowego ZŻWP w Słupsku – ppłk w st. spocz. Romuald Detmer,

 • Prezes Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku – kpt. w st. spocz. Leszek Orkisz.

Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego przyjęło następujący porządek obrad:

 1. Przywitanie uczestników Posiedzenia– Przewodniczacy KP.

 2. Omówienie porządku obrad – Przewodniczący KP.

 3. Przedstawienie propozycji „Planu zamierzeń Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych na 2015 rok” i dyskusja nad planem – Przewodniczący Komitetu.

 4. Podjęcie uchwały o przyjęciu „Planu zamierzeń … – Członkowie Komitetu.

 5. Wolne wnioski – dyskusja – członkowie Komitetu.

 6. Podsumowanie obrad i zamknięcie posiedzenia KP – Przewodniczący KP.

 7. Spotkanie wigilijne, składanie życzeń świątecznych i noworocznych – Członkowie Komitetu i Prezesi Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Powyższy porządek obrad został zatwierdzony przez uczestników spotkania i zrealizowany, zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu „Planu działania … na 2015 rok”, co oznacza że Słupskie Porozumienie będzie sukcestwnie i systematycznie realizować ujęte tam przedsięwzięcia.

Następne posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Porozumienia zaplanowano na 10 lutego 2015 roku. Będzie ono poświęcone przedstawieniu przez Przewodniczaceg Porozumienia sprawozdania z działalności Porozumienia w 2014 roku oraz jego akceptacji przez członków Komitetu.

Jan Karaś

 

 

Projekt i wykonanie: InforpolNET