Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH uchwalony 20.09.2019 r.( PORADNIK (cz. 1 )    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH uchwalony 20.09.2019 r.( PORADNIK (cz. 1 )

STATUT


STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH


uchwalony 20.09.2019 r.


PORADNIK (cz. 1 )

I. - ZASADY CZŁONKOWSTWA


1. Pełny katalog osób mogących zostać członkami Stowarzyszenia zawiera §

7 ust 1 pkt 1-6 natomiast w ust. 2 wymieniono kategorie osób nie mogących

uzyskać członkostwa SEiRP.2. Członkiem Stowarzyszenia można zostać wyłącznie na dobrowolny

wniosek złożony w formie pisemnej deklaracji i po podjęciu stosownej Uchwały

przez Zarząd Koła o przyjęciu kandydata na członka zwyczajnego : § 6 ust. 3, §

7 ust 3, § 29 ust. 5 pkt 8.

 

3. Zmiana statusu członka wspierającego (np. współmałżonka) na członka

zwyczajnego odbywa się wyłącznie na zasadach opisanych w ust. 1 i 2 – nie ma

automatyzmu.4. Z chwila podjęcia przez Zarząd Koła powyższej Uchwały o zmianie

statusu członka wspierającego na członka zwyczajnego zmianie ulegają także

zasady rozliczeń składki wnoszonej przez dotychczasowego członka

wspierającego na ogólne zasady podziału składki (część pozostająca w Kole,

odpis wnoszony do ZW).5. a) - Rozszerzono zakres uprawnień Koła w zakresie przyjmowania na

członków Stowarzyszenia m. innymi poprzez nadawanie tylko poprzez Koło

statusu „członka honorowego” - § 7 ust 4,

 

b) – członkostwo honorowe ( wyłącznie osoba fizyczna ) nie wymaga od

kandydata uprzedniego związku służbowego z organami Policji (Milicji, SB itp.) -

§ 7 ust 4– ani tez opłacania składki członkowskiej.

 

6. Również w dyspozycji Koła pozostawiono – w zasadzie - przyjmowanie na

członków wspierających - § 9 ust. 1 i 2 - poza przyjmowaniem w takim

charakterze osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających

osobowości prawnej. Osoby fizyczne przyjmuje na członka wspierającego

Zarząd Koła.


O przyjęciu na członków wspierających osoby prawnej albo jednostki

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej decyduje w drodze

Uchwały ZW/ZO/ZS.

 

7. Wszelkie przyczyny ustania członkostwa oraz tryb decyzyjny szczegółowo

wymienionow - § 10 Statutu i również tu zasadniczą role w podejmowaniu

decyzji pozostawiono dla Koła i jego Zarządu – za wyjątkiem wspomnianych

osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości

prawnej. W stosunku do tej kategorii członków decyzje podejmują ZW/ZO/ZS.

 

 

II. - ZASADY PODEJMOWANIA UCHWAŁ I DECYZJI

 

7. a) Organy statutowe Stowarzyszenia swoje postanowienia podejmują

wyłącznie w formie „Uchwał” lub „Decyzji”

 

b) o rodzaju podejmowanych postanowień i ich treści decyduje Statut.2. O ile w Statucie jest mowa o „Uchwale” nie można wyrazić

postanowienia organu statutowego w żadnej innej formie (np. decyzja, zapis

w protokole, stanowisko, protokół komisji roboczej itp.).

 

3. Wszelkie decyzje wyborcze, oprócz ewentualnych protokołów komisji (np.

skrutacyjnej) wymagają dla swojej ważności podjęcia również stosownej

„Uchwały” przez odpowiedni organ statutowy, właściwy do jej podjęcia.

 

4. Ogólne zasady prawomocności podejmowanych decyzji i uchwał tj.

wymagane kworum i większość głosów reguluje § 14 ust. 1.

 

5. Zasadą wyborczą do władz SEiRP jest tajność głosowań ale odrębną

uchwałą stosowne Zebranie (np. Koła) może zdecydować o jawnym trybie

głosowań - § 14 ust. 2.
III. – NOWE ZASADY ORGANIZACJI STOWARZYSZENIA

 

1. Nastąpiło określenie struktury organizacyjnej, wg zasad przewidzianych


„Ustawą o stowarzyszeniach” i tak, na strukturę składają się : § 11

 

a) ODDZIAŁY (nowość !!!) Wojewódzkie, Okręgowe, Oddział Stołeczny.


b) KOŁA

 

2. Najbardziej istotną zmianą jest wyraźne określenie, że to Oddziały i Koła


(a nie ich Zarządy) są jednostkami tworzącymi strukturę Stowarzyszenia.

 

3. Zarządy Oddziałów i Kół są organami wykonawczymi, każde na terytorium

oddziaływania swojej struktury organizacyjnej (Województwo, Okręg, Stolica,

Koło).

 

4. Wprowadzono zasadę narzucona „Ustawą o Stowarzyszeniach”, że członek

władz kontrolnych (KR) nie może na żadnym szczeblu organizacyjnym być

członkiem władz zarządzających - § 13 ust.2 pkt 1.

 

5. Zrealizowano ustawową regułę rozdzielenia zasad organizacji i

kompetencji organów kontrolnych (Komisje Rewizyjne) od organów

zarządzających (Zarządy) - § 12.

 

6. Statut nie określa konkretnej daty dokonania zmian w dokumentacji (np.

pieczątki ) ale należy to uczynić niezwłocznie.

 

7. Ważną - z praktycznego punktu widzenia - jest sprawa trybu i przypadków

uzupełniania składu organów zarządzających i kontrolnych. Regulują to zapisy

§ 14 ust. 3, ust. 4 , ust.5  i ust. 6.

 

8. Nowością jest możliwość odwołania z mandatu Delegata, przed upływem

kadencji, przez organ powołujący (Zebrania Delegatów, Zebranie Koła). § 34

ust. 2 i ust. 4.

 

9. Prezesi Zarządów, Członkowie Zarządów, Członkowie Komisji

Rewizyjnych (wszystkie szczeble organizacyjne Stowarzyszenia)składają z

chwila objęcia funkcji oświadczenie o niekaralności iż nie sa prawomocnie

skazane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za

przestępstwo karno – skarbowe - § 1 ust. 7.

 

10. Gospodarka finansowa Stowarzyszenia jest jawna a każdemu członkowi

Stowarzyszenia przysługuje prawo uzyskania informacji o stanie finansowym

Stowarzyszenia. § 1 ust. 6.

 

11. Stowarzyszenie zrzesza członków niezależnie od ich

poglądówpolitycznych, ideowych i światopoglądowych. § 1 ust. 4.

 


IV. – ZARZĄD GŁÓWNY, PREZYDIUM, PREZES

 

1. Zarząd Główny jest organem wykonawczym i reprezentuje

Stowarzyszenie na zewnątrz. Jego pracami kieruje Prezes (także kieruje

pracami Prezydium).

 

2. Statut dokonał podziału czytelnego podziału czynności między te organy

określając które z nich ( i przez jaki organ) mogą być dokonywane samoistnie

(np. Prezes ZG - § 14 ust. 4,  Prezydium ZG - § 18 ust. 5 ) a które wymagają

zatwierdzenia (np. Prezes ZG - § 19 ust. 3,  Prezydium ZG - § 19 ust. 4 ).

 

3. Wszelkie inne decyzje organów, nie opisane w wyżej wym. wyjątkach mogą

być podejmowane jedynie kolektywnie przez Zarząd Główny i to w zasadzie

wyłącznie w formie „Uchwal”.

 

4. Taka forma współdziałania władz Stowarzyszenia zlikwidowała

dotychczasową możliwość konfliktów kompetencyjnych, wkraczania przez

organ 1-osobowy (Prezes) w uprawnienia organu kolegialnego (Prezydium,

Zarząd) lub organu „niższego stopnia” (Prezydium)  w uprawnienia organu

„wyższego” (Zarząd).

 

5. Statut przewiduje możliwość otrzymania wynagrodzenia przez członków

Zarządu związanego z pełniona funkcją.

 

 

V. – ZASADY OPISANE W PUNKCIE IV OBOWIAZUJĄ „ W DÓŁ „

 

czyli w stosunku do ZW/ZO/ZS oraz KÓL ( za wyjątkiem nie

 

działających w Kołach Prezydiów ) - § 23 – 25 dla ZW/ZO/ZS i § 29 – 30

dla Koła.

 
VI. – KOMISJE REWIZYJNE - § 13 (Zasady ogólne)

 

- GŁOWNA KOMISJA REWIZYJNA - § 20

- WKR/OKR/SKR - § 26

- KR KOŁA - § 31

 

1. Podstawową zasadą jest zasada niezależności Komisji Rewizyjnych od

władz zarządzających.2. Obowiązuje ustawowy zakaz łączenia funkcji w KR i w Zarządach,

niezależnie od szczebla organizacyjnego Stowarzyszenia.

 

3. Komisje Rewizyjne działają wyłącznie na zasadach kolegialności.4. Członkowie Komisji uzyskali możliwość zwrotu uzasadnionych kosztów

swojej działalności.

 

 

VII. – FINANSE

 

1. Podstawową zasadą działalności Stowarzyszenia jest zasada wolontariatu

jej członków ( ze ściśle określonymi wyjątkami) oraz zasada działania non

profit rozumiana jakomożliwość uzyskiwania przez Stowarzyszenie środków

finansowych z różnych źródeł(składki, darowizny, zapisy, dotacje, lokaty itp.) a

które to środki mogą być zużytewyłącznie na cele statutowe

Stowarzyszenia. - § 36 ust. 1 – 3.

 

2. Taki charakter działalności wymaga szczególnych zasad gospodarowania a

ich katalog zawarty jest w § 37 ust. 1 – 4.

 

3. a) Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Główny, który może

udzielać „w dół” stosownych pełnomocnictw,


b) Statut podkreśla, w sprawach finansowych, ważną rolę Skarbnika ZG - § 38

ust 1 – 2.

 

4. Cała działalność finansowa Stowarzyszenia opiera się o obowiązek

uchwalania Planów Finansowych (budżetów) przez wszystkie struktury

organizacyjne.

Wiąże to się nie tylko z jawnością wpływów i wydatków ale i z uprawnieniami

części organów (Prezes, Prezydium) do wydatkowania części środków

bezpośrednio na podstawie zapisu konkretnego wydatku w budżecie ( bez

obowiązku zatwierdzania przez Zarząd) - § 38 ust 3 a także § 18 ust.4 i ust. 5

pkt § . i § 19 ust.3 i ust. 4.

 

 

VIII. – SEiRP – ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

2. Stowarzyszenie posiadając status OPP zobowiązane jest do prowadzenia

czytelnej ewidencji wpływów oraz wydatków związanych z tym statusem oraz do

składania organom Państwa wymaganych prawem sprawozdań.

Szczegółowe wymogi i załączniki zawiera Regulamin uchwalony przez Zarząd

Główny.

 

2. Obowiązek szczególnej staranności wyraża się m. innymi w sformalizowaniu


wymaganych dokumentów ( w tym wniosków od zainteresowanych

uzyskaniem pomocy z OPP) oraz w trybie podejmowania decyzji ( w tym

opiniowanie przez Komisję d/s. OPP).

 

3. Jedynym organem podejmującym na szczeblu całego Stowarzyszenia

samoistne, nie wymagające zatwierdzenia przez Zarząd Główny decyzje w

zakresie przyznania bądź odmowy przyznania pomocy ze środków OPP , jest

Prezydium Zarządu Głównego  - § 18 ust.5 pkt 1.

 

4. Wnioski w sprawie przyznania pomocy z OPP osoby zainteresowane bądź

Koła składają  wyłącznie za pośrednictwem ZW/ZO/ZS, wnioski te przed

przesłaniem na adres ZG winny być zaopiniowane przez stosowne organa

tychże Zarządów.

 

 

IX. – OSOBOWOŚC PRAWNA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

SEiRP1. Osobowość prawna (z urzędu) przysługuje Stowarzyszeniu jako całości

poprzez Zarząd Główny reprezentujący Stowarzyszenie.

 

2. Jednostki organizacyjne szczebla „wojewódzkiego” (ZW/ZO/ZS) mogą

uzyskać osobowość prawną ale pod warunkiem:

 

a) złożenia wniosku do właściwego Zebrania Delegatów o upoważnienie

Zarządu do złożenia wniosku do Zarządu Głównego w sprawie uzyskania

osobowości prawnej,


b) podjęcie uchwały przez właściwe Zebranie Delegatów o upoważnieniu

Zarządu do złożenia w Zarządzie Głównym wniosku o którym mowa powyżej,


c) podjęcie przez Zarząd Główny „Uchwały” o nadaniu osobowości prawnej

dla ZW/ZO/ZS. -


d) o osobowość prawna mogą ubiegać się ZW/ZO/ZS liczące nie mniej jak 100

członków zwyczajnych.   - § 40 ust. 1 w zw. z § 17 ust.6 pkt 27

 

3. Koło Stowarzyszenia może uzyskać osobowość prawną pod warunkiem:

 

a)Podjęcia stosownej Uchwały przez Zebranie Koła,


b)Uzyskanie pozytywnej rekomendacji właściwego ZW/ZO/ZS,


c)Podjęcie przez Zarząd Główny Uchwały o nadaniu osobowości prawnej dla

Koła,


d)Koło musi liczyć co najmniej 100 członków zwyczajnych.- § 40 ust. 2 w zw.

z § 17 ust. 6 pkt 27

 

4. Uzyskanie osobowości prawnej przez ZW/ZO/ZS, KOŁO – następuje z

chwila dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze.

 

5. a) Oświadczenia woli o charakterze ogólnym (Oddział lub Koła posiadające

osobowośc prawną) składają


- Prezes Zarządu


- Członek Zarządub) Oświadczenia woli o charakterze majątkowym oraz udzielanie

pełnomocnictw (Oddział lub Koła posiadające osobowość prawną) wymagają

podpisu:

 

- Prezes Zarządu


- Skarbnika6. Gospodarka finansowa Oddziału lub Koła posiadającego osobowość

prawną odbywa się wg zasad zawartych w § 40 ust. 5.

 


7. Rozwiązanie (likwidacja) Oddziału lub Koła posiadającego osobowość

prawną odbywa się wg szczególnych reguł zawartych w § 41 Statutu w zw. z §

11 ust. 7 (ODDZIAŁ) w § 11 ust. 8 (KOŁO).

 


oprac: Leszek Orkisz -


Wiceprezes Zarządu Głównego SEiRP

 

link do tekstu pdf:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/SEiRP%20-%20STATUT%20-

%20%20PORADNIK.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET