Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Informacja Federacji Stowarzyszeń Mundurowych RP    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Informacja Federacji Stowarzyszeń Mundurowych RP

Warszawa, 22 luty 2013r.

                                                                              P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

w dniu 20 lutego 2012 r. w Warszawie      

 Zał. nr 2

                                                                                      do protokołu z dnia 20.02.2013

Warszawa dnia 16 lutego 2013 r.

INFORMACJA

 

Minister Spraw Wewnętrznych  w dniu 16 lipca 2012 r. opracował projekt założeń Ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Po zapoznaniu się z treścią projektu dot. przeznaczenia 0,25% funduszu socjalnego emerytów i rencistów na aktywizację zawodową i prewencję rentową dla policjantów, strażaków, pograniczników i funkcjonariuszy BOR- środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych wystosowały na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych swój sprzeciw.

Zarządy Główne Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP wraz z ze Związkiem Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, we wspólnym piśmie z sierpnia 2012 r., wyraziły ostry protest wobec próby obniżenia wskaźnika odpisu na fundusz socjalny.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wystąpił z podobnym pismem do ministra, deklarując gotowość poszukiwania optymalnych rozwiązań. Zarząd Główny Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wyraził poparcie dla protestu. W ramach solidaryzmu, Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającej 11 organizacji emerytów i rencistów służb mundurowych, liczących ponad 100000 członków, wystosował 11 września 2012 r. pisemne Stanowisko adresowane do prezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych, ministra sprawiedliwości oraz przewodniczących niektórych komisji sejmowych . Stanowisko określa próby obniżenia odpisów na fundusz socjalny jako niehumanitarne i niemoralne.

Adresaci zlekceważyli prośby i protesty. Rząd w dniu 20 listopada 2012 r. przyjął na swym posiedzeniu wspomniany projekt ustawy.

Wobec powyższego dnia 15 stycznia 2013 r. wystosowano Apel do marszałka Sejmu RP, wicemarszałków i innych parlamentarzystów, podpisany przez: Henryka Borowińskiego, prezesa Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych, Albina Piątkowskiego, prezesa Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Jana Rutkowskiego, prezesa Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Leszka Lamparskiego, prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji i Antoniego Forgiela, prezesa Stowarzyszenia Komendantów Policji. Ponadto działacze struktur lokalnych, jako wyborcy zwrócili się z pisemnymi prośbami do parlamentarzystów z ich  terenu o pomoc i wsparcie.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Do dnia dzisiejszego wpłynęło w tej sprawie trzynaście  interpelacji i zapytań poselskich, które złożyli:

             Janina Okrągły (PO) Opole– 13384 z dnia 4.I.2013r,

             Krystyna Skowrońska (PO) Rzeszów– 14037 z dnia 4.II.2013r,

             Magdalena Gąsior-Marek (PO) Lublin-  pismo z dnia 14.I.2013r,

             Monika Wielichowska (PO) Wałbrzych, zapytanie – 3302  z dnia 6.II.2013r,

             Roman Kaczor (PO) Wrocław– 13670 z dnia 23.I.2013r,

             Krystyna Łybacka (SLD) Poznań– 9517 z dnia 25.IX.2012r,

             Jacek Czerniak (SLD) Lublin– 13963 z dnia 29.I.2013r,

             Tadeusz Tomaszewski (SLD) Konin– 12499 z dnia 6.XII.2012r,

             Stanisław Wziątek (SLD) Koszalin– 9407 z dnia 17.IX.2012r,

             Cezary Olejniczak (SLD) Sieradz– 14221 z dnia 7.II.2013r,

             Maria Nowak (PIS) Katowice – 1543 z dnia 15.I.2013r,

             Stanisław Ożóg (PIS) Rzeszów– 13668 z dnia 23.I.2013r,

             Jan Bury (PSL) Rzeszów– 11278 z dnia 5.XI.2013r.

Natomiast poseł Tomasz Kamiński (SLD) Rzeszów, w piśmie z dnia 21 stycznia 2013 r. zapewnił, że rozumie i popiera starania środowiska służb mundurowych, a także podejmie stosowne działania parlamentarne aby szkodliwe akty prawne nie weszły w życie.

Poseł Tomasz Makowski (RP) Olsztyn, zaprosił przedstawicieli Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP na posiedzenie Zespołu Parlamentarnego Służb Mundurowych RP w dniu 7 stycznia 2013 r, gdzie w obecności przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych mieliśmy okazję przedstawić nasze stanowisko w sprawie projektu zmniejszenia funduszu socjalnego.   Jednocześnie zaprezentowaliśmy stanowisko Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, solidaryzujące się ze stroną związkową odnośnie ich słusznych protestów w sprawie zmniejszenia wypłat zwolnień chorobowych.

Z niniejszego sprawozdania wynika, że w sprawie ograniczenia funduszu socjalnego interweniowało 15-cioro parlamentarzystów. Uważam, że uzyskujemy szerokie poparcie. W tym miejscu dziękuję  Elżbiecie Arciszewskiej, prezesce Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, za pisemną interwencję przesłaną do Sejmu w dniu 28 stycznia 2013r.

 

W imieniu własnym  a także w imieniu i z upoważnienia prezesów Związków i Stowarzyszeń podpisanych pod Apelem dziękuję wszystkim Paniom i Panom Posłom, którzy dotychczas występowali. Wyrażone ponad podziałami partyjnymi poparcie przedstawicieli klubów parlamentarnych zarówno koalicji rządowej, jak też posłów opozycji, świadczy o trosce i pochyleniu się nad losem najbiedniejszych i schorowanych, oraz dotkniętych nieszczęściem tych, którzy do niedawna wiernie służyli Ojczyźnie i Narodowi.

Mam nadzieję, że dalsza aktywność nad procedowaniem przepisów ograniczających fundusz socjalny służb mundurowych przyniesie efekty oczekiwane przez nasze środowisko.

 

Henryk Borowiński

                                                        Wiceprezydent Federacji Służb Mundurowych RP      

 

 

Sekretarz Generalny

    /-/ Jan Kacprzak

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET