Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Dokumenty    /     Interpelacja nr 27813 do Ministra SWiA w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno - rentowych i odpowiedź.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Interpelacja nr 27813 do Ministra SWiA w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno - rentowych i odpowiedź.

Interpelacja nr 27813

do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych osobom uznanym za służące na rzecz totalitarnego państwa

Zgłaszający: Marek Wójcik

Data wpływu: 20-11-2018

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 1 października br. minął dokładnie rok od wejścia w życie nowelizacji

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży

Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 16 grudnia 2016 r. w

ramach, której obniżono świadczenia emerytalno-rentowe wszystkim osobom,

które uznano za służące na rzecz totalitarnego państwa.

W związku z powyższym zwracam się do pana Ministra z prośbą o udzielenie

odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Ilu osobom, które pracowały lub służyły w instytucjach i formacjach wskazanych w art. 13b ww. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, a którym obecnie są wypłacane emerytury i renty obniżono te świadczenia zgodnie z uchwalonymi zmianami (z podziałem na wskazane w ustawie instytucje i formacje)?

  2. Ilu osobom, które pracowały lub służyły w instytucjach i formacjach wskazanych w art. 13b ww. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, a którym obecnie są wypłacane emerytury i renty podwyższono te świadczenia zgodnie z uchwalonymi zmianami (z podziałem na wskazane w ustawie instytucje i formacje)?

  3. Ilu słuchaczom lub studentom szkół wskazanych w art. 13b ww. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, a którym obecnie są wypłacane emerytury i renty obniżono te świadczenia  zgodnie z uchwalonymi zmianami?

  4. Ile osób przedstawiło dowody, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęła współpracę i czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości państwa polskiego?

  5. Ile osób pobierających świadczenia emerytalne i rentowe, w wyniku uchwalonych zmian zostało zweryfikowanych przez Instytut Pamięci Narodowej i jakie podjęto decyzje w stosunku do tych osób?

  6. Ile osób odwołało się do sądów w związku z podjęciem wobec nich decyzji o obniżeniu świadczenia emerytalnego lub rentowego?

  7. Wobec ilu osób Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o odstąpieniu od obniżenia świadczeń emerytalnych i rentowych?

  8. Ile osób odwołało się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z podjęciem wobec nich decyzji o obniżeniu świadczenia emerytalnego lub rentowego? Proszę o wskazanie uzasadnień decyzji pozytywnych i odmownych.

Z poważaniem

Marek Wójcik

Poseł na Sejm RP

Odpowiedź na interpelację nr 27813

w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych osobom uznanym za

służące na rzecz totalitarnego państwa

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i

Administracji Jarosław Zieliński

Warszawa, 20-12-2018

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 27813 Posła na Sejm RP Pana Marka

Wójcika w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych osobom

uznanym za służące na rzecz totalitarnego państwa uprzejmie informuję, że

realizując postanowienia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,

Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich

rodzin (Dz. U. poz. 2270), zwanej dalej ustawą dezubekizacyjną, na podstawie

otrzymanych Informacji o przebiegu służby z Instytutu Pamięci Narodowej -

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Dyrektor Zakładu

Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

(ZER MSWiA) wydał 56 544 decyzje o ponownym ustaleniu wysokości

emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej, które objęły 38 331 osób[1]. Od ww. decyzji odwołania do sądu złożyło 22 510

świadczeniobiorców. Wszystkie odwołania, złożone za pośrednictwem

organu emerytalnego, zostały do dnia 15 września 2018 r. przekazane do

Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych.

 

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą dezubekizacyjną, na podstawie decyzji

Dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości świadczeń, osobom,

które pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa w instytucjach i formacjach

wymienionych w art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i

Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, z późn. zm.),

zwanej dalej ustawą, wypłacono łącznie 33 997 zweryfikowanych świadczeń.

 

Dodatkowo uprzejmie wyjaśniam, że organ emerytalny wypłacił osobom, które

pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa, łącznie 76 świadczeń

podwyższonych w następstwie zmian wprowadzonych ustawą

dezubekizacyjną. Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 13a ust. 4 ustawy

informacja o przebiegu służby zawiera dane osobowe funkcjonariusza,

wskazanie okresów służby na rzecz totalitarnego państwa oraz informację, czy z

dokumentów zgromadzonych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej -

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wynika, że

funkcjonariusz w tym okresie, bez wiedzy przełożonych, podjął współpracę i

czynnie wspierał osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości

Państwa Polskiego. Zatem organ emerytalny nie ma możliwości wykazania

danych dotyczących liczby świadczeń w podziale na instytucje i formacje

wskazane w art. 13b ust. 1 ustawy, ponieważ nie jest w posiadaniu takich

danych.

Należy również wskazać, że z danych wprowadzonych do systemu SI

Emeryt (kod 0W) wynika, iż 8 osób bez wiedzy przełożonych, przed rokiem

1990 podjęło współpracę i czynnie wspierało osoby lub organizacje

działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. System SI Emeryt nie

zawiera natomiast danych o liczbie słuchaczy lub studentów szkół wskazanych

w art. 13b ustawy, którym obecnie są wypłacane emerytury i renty obniżone

zgodnie z uchwalonymi zmianami.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 8a ustawy minister właściwy do spraw

wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób

pełniących służbę, o której mowa w art. 13b, ze względu na: 1) krótkotrwałą

służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz 2) rzetelne wykonywanie zadań i

obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia

i życia. Należy w tym miejscu podkreślić, że przesłanki określone w powyższym

przepisie muszą być spełnione łącznie. Do dnia 5 grudnia 2018 r. wpłynęło do

MSWiA 4 678 wniosków na podstawie art. 8a ustawy - dotychczas we

wnioskach już rozpatrzonych nie odnotowano przypadku łącznego

spełnienia ww. przesłanek, w związku z czym nie rozstrzygnięto sprawy

zgodnie z żądaniem strony.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy dezubekizacyjnej od decyzji ustalającej prawo

do świadczeń, o których mowa w art. 15c, art. 22a lub art. 24a ustawy,

przysługuje zainteresowanemu odwołanie do właściwego sądu - nie zaś do

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - według zasad określonych w

przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Z poważaniem

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński , Sekretarz Stanu

[1] według stanu na dzień 31 października 2017 r.

 

źródło: (skopiuj i wklej do przeglądarki)

 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B6SEQ5

 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B7REBU

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET