Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 59-8480412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Aktualności
Strona internetowa SEiRP W Słupsku

Uruchomienie strony internetowej.

więcej
Pliki do pobrania

W zakładce "Dokumenty" udostępniono mozliwośc pobierania plików dokumentów w formacie pdf. lub doc.

więcej
Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV

 Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta. Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie /wzór oświadczenia w załączeniu/ i kopię decyzji emerytalnej.
 To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych brutto. 

więcej
APEL W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH
W związku z informacjami o wyznaczaniu terminów rozpraw uprzejmie proszę
o zgłaszanie tych faktów do zespołu prawnego FSSM (adres:
zespol.prawny@fssm.pl) i do Biura ZG SEiRP (adres:
sekretariat@seirp.pl).

W załączeniu apel Prezydenta FSSM w tej sprawie.

Jan Gaładyk
Biuro ZG
więcej
USTAWA REPRESYJNA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM !

USTAWA REPRESYJNA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM !

Niestety, takiego scenariusza się spodziewaliśmy. Oczywiście sędzia zawsze ma prawo skierować wątpliwe prawnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego ale przyznajemy, że po cichu liczyliśmy na to, że sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie, wyznaczeni do orzekania w sprawach odwołań byłych funkcjonariuszy i policjantów od decyzji ZER MSWiA obniżających im merytury i renty na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. zdobędą się na odwagę i sami będą orzekać bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP.

więcej
Podziękowania Prezesa ZG SEiRP, Analiza wyroków kasacyjnych NSA

Podziękowania Prezesa ZG SEiRP, Analiza wyroków kasacyjnych NSA

Szanowni Państwo!

W załączeniu przekazuję podziękowania Prezesa ZG SEiRP – Antoniego Dudy
skierowane do wszystkim darczyńców którzy wsparli zbiórkę elektroniczną
„Dla Józefy” i ponowiony apel o dokonywanie wpłat. Uprzejmie proszę o
przekazanie tych podziękowań do wszystkich Kół SEiRP.

Przesyłam również przygotowaną przez naszą Koleżankę z Biura Zarządu
Głównego – Jolantę Domańską – Paluszak: „ANALIZĘ WYROKÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO POD KĄTEM DOPUSZCZALNOŚCI ZASTOSOWANIA WYŁĄCZENIA SPOD
DZIAŁANIA USTAWY REPRESYJNEJ NA PODSTAWIE ART. 8a USTAWY
ZAOPATRZENIOWEJ”.
 Analiza jest konsekwencją szczegółowego omówienia
kilkunastu wyroków kasacyjnych Naczelnego Sądu Administracyjnego, które
zamieściliśmy na naszej stronie internetowej w zakładce: Orzeczenia
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postępowania adm. w trybie art.8a
ustawy -
https://www.seirp.pl/orzeczenia-naczelnego-sadu-administracyjnego
Analiza została przygotowana do wykorzystania przez wszystkich którzy
skorzystali z procedury art. 8a, a także przez tych którzy rozważają
taką możliwość.
Obydwa dokumenty umieściliśmy również w Infotece nr 33 i w kwietniowym
Biuletynie Informacyjnym.

Z życzeniami dobrego zdrowia!

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

więcej
Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Szanowni Państwo!

W związku z telefonami Koleżanek i Kolegów  /głównie tych którzy nie
posiadają dostępu do internetu/, spełniających potencjalnie warunki do
uzyskania „Świadczenia uzupełniającego dla niezdolnych do samodzielnej
egzystencji”, uprzejmie proszę o upowszechnianie informacji w tej
sprawie. 

więcej
Ekwiwalent - wystąpienie do NSA

Szanowni Państwo!

 W załączeniu przesyłam wystąpienie do Prezesa Naczelnego Sądu 
 Administracyjnego o podjęcie uchwały w sprawie wypłaty przez organy 
 Policji ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
 lub dodatkowy byłych funkcjonariuszy policji.

Z poważaniem!

 Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

- odpowiedź Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r

więcej
Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Przepraszam za formę ale w związku z pytaniami o świadczenie uzupełniające w załączeniu ponownie przesyłam informacje które staramy  się upowszechniać od 2019 roku. Ze względu na sygnalizowane trudności z pozyskaniem druków ze strony ZER MSWiA w załączeniu przesyłam ponownie druk wniosku i zaświadczenia o stanie zdrowia, które ubiegający się o świadczenie powinien złożyć w placówce ZER MSWiA.
Z poważaniem!
Jan Gaładyk

więcej
Spotkanie integracyjne Jarosławiec 2021

Spotkanie integracyjne w ośrodku "ARKA" w Jarosławcu zorganizowane, w dniach 24-26  września 2021 r,  przez Zarząd Oddziału Okręgowego w Słupsku.

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 9(111) Wrzesień 2021
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIII, nr 9(137)2021 r.

 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIII, nr 9(137)2021 r.

więcej
Posiedzenie Zarządu Koła w Lęborku

W dniu 28.09.2021 r , w warunkach sanitarnych, za zgoda KMP w Lęborku, w ilości osób uzgodnionych z Komendantem Miejskim, po przerwie pandemicznej, odbyło się poszerzone posiedzenie Zarządu Koła SEiRP w Lęborku.

więcej
Ekwiwalent - przedawnienie - zawieszanie postępowań

Szanowni Państwo!

 Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Zarządu Głównego SEiRP 
 / 
https://www.seirp.pl/roszczenie-o-wyplate-wyrownania-ekwiwalentu-przedawni-sie-7-listopada-2021-roku 
 / umieściliśmy najnowszą informację dot. roszczenia o wyrównanie wypłaty 
 wyrównania ekwiwalentu w którym przypominamy wszystkim zwolnionym ze 
 służby w Policji po 19 października 2001 roku, którzy jeszcze nie 
 złożyli wniosków o wyrównanie ekwiwalentu, że mogą to jeszcze skutecznie 
 zrobić do 7 listopada 2021 roku.
 Ponadto prezentujemy informację o wniosku do Prezesa NSA o podjęcie 
 uchwały w trybie zgodnym z art. 264 § 2 p.p.s.a. w związku z art. 15 § 1 
 pkt 2 p.p.s.a. w sprawie powstałych rozbieżności w interpretacji art. 9 
 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r.c o szczególnych rozwiązaniach 
 dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra 
 właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o służbie więziennej 
 oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 października 2020 
 roku. Niestety 15 października 2021 roku otrzymaliśmy odpowiedź z 
 której wynika, że orzecznictwo NSA jest już jednolite i nie ma potrzeby 
 wywoływania takiej uchwały NSA. Problem tylko polega na tym, że NSA 
 teraz już jednolicie zawiesza wszystkie postępowania wszczęte wnioskami 
 o wypłatę wyrównania ekwiwalentu. Ta jednolitość sprowadza się niestety 
 do seryjnego zawieszania postępowań i uzasadniana jest pytaniem prawnym 
 WSA w Białymstoku.
 Uprzejmie proszę o upowszechnienie informacji w Kołach i wśród 
 wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wyrównania ekwiwalentu.

 Z poważaniem!
 Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 10(112) Październik 2021
 
Biuletyn Informacyjny Nr 10(112) Październik 2021
więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIII, nr 10(138)2021 r.

Od Redakcji
S zykujemy się na Święto Zmarłych, na Za-duszki. Szykujemy się by wspomnieć Tych, którzy odeszli, zostawili nas samym sobie, którym życie się skończyło - często nie z Ich winy, często „przyspieszone” okolicznościa-mi politycznej zemsty i bezrozumnej nienawi-ści. Represje za to, że się żyło, pracowało, słu-żyło legalnej władzy, legalnemu rządowi w świetle wszelkich racjonalnych praw - także rzymskich kodeksów starożytności - jest naj-zwyklejszym szalbierstwem i odwetem zwycięz-ców wyborczych.
Dając świadectwo przekroczenia prawa, łamania konstytucyjnych zasad: nie działania prawa wstecz, uszanowania praw nabytych i praw człowieka i obywatela, publikujemy na wielu stronach OBI Państwa informacje o „wygranych sądowych”. O sądowym zmuszeniu opresyjnego państwa PiS, do zwrotu zagrabio-nych znacznych części rent i emerytur mundu-rowych, o przyznaniu się do tego, że odpowie-dzialność zbiorowa nie jest rudymentem żad-nego prawa, także pisowskiego.
Informacje, „wycinki” Państwa radosnych doniesień, a jest ich wiele i będzie coraz więcej, publikujemy z facebookowego konta Represjo-nowani; (5) Represjonowani | Facebook w specjalnie utworzonym dziale miesięcznika: Zdarzyło się w...
W mediach mainstremowych nie uświad-czy się informacji o ilości „wygranych” proce-sów, o kwotach jakie skarb państwa wypłaca i wypłacić będzie musiał. Póki co odsetki nie obejmują jeszcze okresu „od momentu zmniej-szenia” wysokości rent i emerytur, a jedynie czasu od zasądzenia zwrotu do chwili przelania pieniędzy na konto. Ale przyjdzie i na to czas by się upomnieć o wszystko. Tak jak nadejdą czasy kiedy „pierwsza ustawa dezubekizacyj-na” zostanie uznana za represyjną zemstę.
Czego wszystkim Państwu z całego serca życzę.
Szanowni Państwo! Właściwie nie wiem, które i czyje teksty, w tym wydaniu OBI, polecić, za-proponować do najpierwszej lektury. Czy lite-rackie ze swadą tworzone opisy „Blizn” Anety Wybieralskiej, dokumentacyjne opisy służby Wojtka Trzecieckiego, celne obserwacje życia polityczno-codziennego Mietka Malickiego, gorzkie konstatacje rzeczywistości Marcina Szymańskiego, dowcipne, a jednocześnie rzu-cone na szerokie tło historyczne polsko-mundurowe opowieści Bohdana Makowskiego, a może jadowite opisy realności dookolnej Ja-nusza Macieja Jastrzębskiego?
Nie wiem co polecić do pierwszego czyta-nia! No nie wiem… Spróbujcie Państwo sami zdecydować - Co się Wam najbardziej, podoba, co wywołuje najżywsze wspomnienia, emocje, także wkurzenia… A najlepiej przeczytajcie wszystko, od tzw. deski do deski.
Jak już Państwo przeczytacie! Napiszcie o Swoich wrażeniach i odczuciach z tych lektur do Redakcji. Wszystkie Państwa uwagi, także krytyczne, a tym bardziej pozytywne, zamieści-my w OBI - chyba że zastrzeżecie tę formę pre-zentacji Waszych opinii - uszanujemy każdą Waszą decyzję .
Jerzy K. Kowalewicz

 

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 11(113) Listopad 2021
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIII, nr 11(139)2021 r.

Od Redakcji
Redakcja poleca i zachęca do lektury dwóch pierwszych tekstów pani Jolanty Domańskiej-Paluszak. Przymiotnik liczebnikowy „pierwszych” sugeruje, i wyraża nadzieję Redakcji na możliwość publikacji kolejnych. Teksty dotyczą szczególnych stanów procesowych obniżenia emery-tur i rent mundurowych. Na początek informacja dla represjonowanych, którzy - z różnych względów i powodów - „nie złożyli odwołania do sądu cywilnego od decyzji Dyrektora ZER MSWiA o zmianie wysoko-ści świadczenia (obniżającej emeryturę/rentę)”. Pu-blikujemy też „Wzór wniosku o uchylenie decyzji o zmianie wysokości świadczenia w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego” wraz z szerokim uzasadnieniem. Warto zaglądać też na stronę Zarządu Głównego SEiRP Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych - Zarząd Główny (seirp.pl) gdzie znajduje się wiele porad prawnych i procesowych pani Jolanty. (str.4)
Rozrasta się dział „Zdarzyło się w …” (str. 14) w którym represjonowani coraz śmielej infor-mują o swoich zapasach sądowych z ZER-em i IPN-em walcząc o niesłusznie odebrane im środki do życia. Informacje pochodzą głównie z FB strony „Represjonowani”. Są tam doniesienia głównie rado-sne, ale nie brak też opisu zdarzeń nieco bardziej przykrych i skarg na opieszałość Temidy. Znaleźć tam można też praktyczne porady i pouczenia jak się zachować w sądzie i na co zwracać uwagę w cza-sie odpytywania (jeżeli takie ma miejsce) przez Sąd.
Sporo stron miesięcznika zajmują autorskie tek-sty naszych stałych korespondentów. Ich prze-myślenia i obserwacje dookolnej rzeczywistości tworzonej przez obecnie rządzących. To oni nadają im osobisty, specyficzny charakter, bo przecież to są nasze koleżanki i nasi koledzy mundurowi, którzy „czują” i odczuwają to „życie po służbie” z jego wszelkimi aspektami i niuansami.
Nadal zauważalny jest brak reportaży z imprez integracyjnych i towarzyskich. Ten stan rze-czy będzie jeszcze trwał przez jakiś czas, przez czas nieprzewidzianych meandrów mutującego bez umiaru coronowirusa covid 19. Obecnie szaleje zaraźliwy niezmiernie Omikron przywleczony ponoć z Afryki.

więcej
Życzenia Świąteczne i Noworoczne 2021 r

Życzenia Świąteczne i Noworoczne 2021 r

więcej
Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Grudzień 2021
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIII, nr 12(140)2021 r.

Od Redakcji
Z auważcie Państwo, że dział „Zdarzyło się…”, z wydania na wydanie poszerza swoje posiada-nie, zajmuje co raz więcej stron, publikacjami o dobrych, pozytywnych dla skarżących się, roz-strzygnięciami sądowymi. Nawet jak rządzący w sposób ostentacyjnie złośliwy zadecydowali, że za-grabione części rent i emerytur zwracane są bez odsetek, a wypłacenie tej zwrócone kwoty, jako jed-norazowej, grozi przekroczeniem kolejnego progu podatkowego, nawet, jak taśmowe apelacje ZER-u, wydłużające znacznie (nawet do dwóch lat i więcej) procesy sądowe, są regularnie odrzucane przez Są-dy, warto walczyć do skutku, pozytywnego zakoń-czenie. Stąd też warto przeglądać wpisy kopiowane najczęściej, z a facebookowego konta „Represjowani” o: sukcesach, wątpliwościach, chwilowych poraż-kach i zadowolenia z uporu w dążeniu o dochodze-niu o zwrot nie tylko pieniędzy, ale i honoru.
N amawiam też Państwa do odsłuchania, i obejrzenia, niemal dwugodzinnego zapisu konferencji w Senacie pt. „Czy prawa nabyte są naruszalne? Emerytury i renty jako instrument politycznej zemsty” - odbytej w dn. 20.12.2021 r. Zachęcam też do zapoznania się z tekstem Mieczy-sława Malickiego pt. „Ad vocem Malickiego”. na str. 15.
Mieczysław dostrzegł, że podczas konferencji nie wymieniono Stowarzyszenia Emerytów i Renci-stów Policyjnych gromadzących największą ilość emerytów i rencistów policyjnych i ich rodzin, nie wspominając już o fakcie, że w konferencji nie wziął udziału - nie wiem z jakiego powodu (był: zaproszo-ny, odmówił udziału, czy pana Antoniego Dudy nie zaproszono po prostu) „Nie zapomniano” natomiast zaprosić do udziału w dyskusji reprezentantów in-nych stowarzyszeń mundurowych.
W mojej ocenie, niżej podpisanego obserwato-ra/oglądacza, w/w konferencji, jawi się ona na wy-sokim stopniu ogólności. Bo czym można zasko-czyć/epatować? Wszystkich trzema, powtarzalnymi, jak mantra, złamanymi zasadami praworządności, złamanymi, by upodlić mundurowych: nie działanie prawa wstecz, pankta sunt serwanda, prawa czło-wieka?
Poszukajcie Państwo w wypowiedziach uczestników „Konferencji Senackiej”, tego wszyst-kiego co Was interesuje, co Was dotyczy, ale też zwróćcie uwagę na bardzo osobisty - można powie-dzieć „wsobny” - ton przytaczanych argumentów.
Dodam jedynie, że dyskusja na wspomnianej konferencji, toczyła się na dość wysokim poziomie ogólności. Bo i cóż można dodać po latach, które dzielą represjonowanych, od momentu zastosowania represji do chwili obecnej, kiedy jedynym ratunkiem dla nich są jedynie niezależne sądy, a nie próby zmiany ustaw represyjnych. Ustaw, a nie ustawy wokół której dyskusja się toczyła.
Ten „wysoki poziom ogólności” ma tę niezby-walna zaletę, że przypomina rządzącym i ich ofia-rom, że niesprawiedliwe represje są faktem i za ową niesprawiedliwość jej sprawcy będą musieli odpo-wiedzieć - i odpowiedzą - prawnie i politycznie.
Redakcja dziękuje serdecznie
za wszystkie przesłane do OBI
życzenia Świąteczne i Noworoczne!
Jerzy K. Kowalewicz

więcej
Informacja dot. pisma Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy z 7 stycznia 2022 roku skierowanego dzisiaj do Pani Dyrektor ZER MSWiA Małgorzaty Zdrodowskiej

Dzień dobry!

 W załączeniu przesyłam kopię pisma Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy z 7 
 stycznia 2022 roku skierowane dzisiaj do Pani Dyrektor Małgorzaty 
 Zdrodowskiej, z uprzejmą prośbą o przekazanie Prezesom Kół i wszystkim 
 zainteresowanych problemem.

 Informuję, że na stronie OPZZ znajduje się petycja w tej samej sprawie, 
 którą można podpisać elektronicznie lub zebrać podpisy na dołączonym do 
 petycji wykazie.Tu adres elektroniczny do petycji: 
https://www.opzz.org.pl/informacje/ulga-podatkowa-na-rzecz-wyzszych-emerytur-podpisz-petycje/

 O dalszych krokach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.

 Z poważaniem!

 Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

więcej
Podaruj SEiRP 1% podatku za 2021

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

KAŻDY MOŻE PRZEKAZAĆ NA RZECZ SEIRP 1% PODATKU DOCHODOWEGO ZA ROK 2021

więcej
Polski ład a obniżenie emerytur

Polski ład a obniżenie emerytur 


Dzień dobry!

 Jak dowiadujemy się z komunikatu PAP Minister Finansów Tadeusz 
 Kościński podpisał rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek 
 na podatek dochodowy — o czym poinformowało w piątek wieczorem 
 Ministerstwo Finansów. Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które zarabiają od 
 5701 do 12 tys. 800 zł brutto, mają na Polskim Ładzie nie stracić.

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 stycznia 2022 r. w 
 sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych 
 płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 
 /https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000002801.pdf / zostało 
 opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2022 roku z datą 7 stycznia 2022 roku 
 pod poz. 28.

 Minister Finansów poinformował także, że resort finansów 
 pracuje nad zmianami w Polskim Ładzie, które będą dotyczyć emerytów. 
 Cytat za PAP: „Wdrożymy rozwiązanie, dzięki któremu w efekcie "Polskiego 
 ładu" dla osób z emeryturą do 12 800 zł brutto obciążenie podatkiem i 
 składką się nie zmieni; reforma będzie dla nich neutralna.”.

 W załączeniu przesyłam tekst odpowiedzi jaką w dniu 4 stycznia 202 roku 
 otrzymał jeden z naszych Kolegów na prośbę o wyjaśnienie dlaczego jego 
 świadczenie zostało obniżone.
 W świetle powyższego musimy czekać na dalszy rozwój sytuacji, a w 
 szczególności na odpowiedź Dyrektor ZER MSWiA na wystąpienie Prezesa ZG 
 SEiRP z 7 01 2022 roku.

 Z poważaniem!

 Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

więcej
Zarząd Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze - wręczenie Dyplomu dożywotniego Honorowego Prezesa Zarządu

Posiedzenie Prezydium Z.O.O SEiRP w Zielonej Górze z okazji wręczenia JANOWI PAPIS DYPLOMU Dożywotniego Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego nadanego przez Zarząd Główny SEiRP.

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET