Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     WOJEWÓDZKI ZJAZD SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZY DELEGATÓW ZW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

WOJEWÓDZKI ZJAZD SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZY DELEGATÓW ZW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI

WOJEWÓDZKI ZJAZD SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZY DELEGATÓW

ZW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI

 

W dniu 28 czerwca 2018 roku w Hotelu " Maryla " w Sopocie odbył się Wojewódzki

Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego - Jan Pietruszewski otwierając zjazd serdecznie powitał

delegatów i członków prezydium upływającej kadencji oraz zaproszonych gości. W

zjeździe udział wzięli nadinsp. Jarosława Rzymkowskiego - Komendanta

Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, insp. Robert Leksycki - Komendant Miejski Policji

w Gdyni, inspektor Piotra Bolin - Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie, Zdzisława

Czarneckiego – Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Józef

Partyka - Przewodniczącego ZW NSZZP woj. pomorskiego oraz Panią Agatę

Zaborowską z Komisji Socjalnej KWP w Gdańsku.

Na przewodniczącego zjazdu po przeprowadzonych głosowaniach został wybrany

Hieronim Brzozowiec, a na sekretarzy Zjazdu – Teresa Radomska i Lilianna Fiedler. Po

przegłosowaniu jednogłośnie porządku obrad, wybrano Komisję Mandatowo -

Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków.

 

Skład Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej :

1. Rode Zygmunt

2. Stanisław Mrzygłód

3. Lidia Kaczmarczyk

 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków:

1.Nowoczyn Waldemar

2. Traczuk Ryszard

3. Falba Andrzej

4. Gruchała Józef

 

Po stwierdzeniu prawomocności obrad zjazdu uchwalono Regulamin Obrad i tryb

głosowania.

Prezes Jan Pietruszewski zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przedstawił

sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego z działalności za okres 2014 - 2017 r. Zostały

przedstawione najważniejsze zagadnienia i działania Zarządu w okresie kadencji.

Prezes Jan Pietruszewski następnie przekazał podziękowania za dobrą współpracę

Komendantom Policji w Gdańsku, w Gdyni i w Sopocie za pomoc i wsparcie,

jednocześnie podziękował wszystkim członkom Zarządu Wojewódzkiego za wkład w

działalność Stowarzyszenia. Następnie skarbnik ZW Joanna Jarczak przedstawiła

sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

Zgodnie z porządkiem obrad przedstawione zostało sprawozdanie Wojewódzkiej

Komisji Rewizyjnej za lata 2014-2017 przez przewodniczącego Komisji Ludwika

Trzewik.

 

Następnie nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości:

 

Nadinsp. Jarosław Rzymkowski serdecznie podziękował za zaproszenie. W nawiązaniu

do wcześniejszej dyskusji delegatów powiedział, iż współpraca policji ze

Stowarzyszeniem jest prowadzona na bardzo dobrym poziomie i będzie w dalszym

ciągu pogłębiana w szczególności dla poprawy sytuacji emerytów i rencistów

policyjnych. Nadmienił, że obecny f-sz za chwilę czy też za parę lat, również zostanie

emerytem bądź rencistą. Dlatego też prowadzenie stałej współpracy jej pogłębianie i

wypracowywanie wspólnych działań dla poprawy środowiska policyjnego jak i

wszystkich służb mundurowych jest konieczna.

Komendant Miejski Policji w Gdyni insp. R. Leksycki przekazał podziękowania

prezesowi Koła Gdyńskiego i prezesowi Zarządu Wojewódzkiego. Powiedział iż razem

tworzymy jakąś wartość która w przyszłości będzie dobrze służyć przyszłym emerytom

i rencistom. Przekazał również życzenia zdrowia wszystkim delegatom.

Komendant Miejski Policji w Sopocie insp. Piotr Bolin podziękował za zaproszenia

życząc jednocześnie dalszej owocnej współpracy, przekazał delegatom upominki w

postaci opasek odblaskowych oraz długopisów. Ten miły akcent został z radością

przyjęty przez delegatów.

Z kolei Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Józef Partyka

również podziękował Prezesowi Janowi Pietruszewskiemu, za współpracę z naszym

stowarzyszeniem.

Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki

podczas swojego wystąpienia odczytał i wręczył Prezesowi Janowi Pietruszewskiemu

pisemny list zawierający historię powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów jak i

podziękowania. Podziękował za zaproszenie. Odniósł się do wypowiedzi przedmówców,

z którymi w całości się zgadza. Stwierdził, iż nie powinno być w naszych szeregach

podziału na byłych, i tych, którzy są. Stwierdził iż wszystkie służby mundurowe

stowarzyszenia emerytów i rencistów służb mundurowych powinni prowadzić wspólne

działania w celu przeciwdziałania działaniom mającym na celu odbieranie służbom

mundurowym praw nabytych i wypracowanych przywilejów. Przedstawił również

prowadzone aktualnie czynności przeciw wprowadzonej ustawie deubekizacyjnej. W

szczególności zaznaczył konieczność walki z aktualnie występującym problemem

ochrony godności funkcjonariuszy służb mundurowych.

Na zakończenie złożył delegatom życzenia owocnych obrad i wyboru nowych władz

.

W rozpoczętej dyskusji przedstawione zostały głównie problemy nurtujące emerytów i

rencistów którzy objęci zostali ustawą deubekizacyjna, oraz sprawy bieżące i

organizacyjne.

 

Zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, uchwalono przyjęcie

sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego i sprawozdania finansowego oraz udzielono

ustępującemu Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

W drugiej część obrad delegaci dokonali wyboru prezesa Zarządu Wojewódzkiego,

Prezydium, Komisji Rewizyjnej, oraz delegatów na Zjazd Krajowy.

Prezesem Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku jednogłośnie został ponownie

wybrany Jan Pietruszewski.

Po przeprowadzonym posiedzeniu Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP

ukonstytuowało się w następujący sposób:

1. Jan Pietruszewski -Prezes Zarządu Wojewódzkiego;

2. Hieronim Brzozowiec - I Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego;

3. Jarosław Fikus - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego;

4. Waldemar Sopek - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego;

5. Tadeusz Żebrowski - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego;

6. Teresa Radomska - Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego;

7. Joanna Jarczak - Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego;

8. Małgorzata Górska - członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego;

9. Erwin Bruggemann - członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego;

10. Liliana Fiedler - członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego;

11. Stefan Chrzanowski - członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego;

12. Tomasz Saczyński - członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego;

13. Roman Jareczek - członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego;

14. Jerzy Sekuła - członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego;

15.Ryszard Traczuk - członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego;

 

W dalszej kolejności zostały uchwalone „Kierunki działania ZW na nową kadencję

2018-2021, Preliminarz Finansowy na 2018 rok, oraz Regulamin wojewódzkiej Komisji

Rewizyjnej.

Ostatnią z uchwał było podjęcia uchwały o uhonorowaniu wnioskowanych członków

ZW i członków Kół: Odznaką „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”, Odznaką „Za

Zasługi dla SEiRP” z Dyplomem, Dyplomami Uznania oraz nadaniu tytułów

honorowych członków zarządu.

 

Treść i zdjęcia:

Jarosław Fikus

 

 

 

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET